Kit’lerdeki sözleşmeli personelin 2013 yılı ücretleri için YPK kararı ile bir belirleme yapılacak mı?

       Kamu iktisadi teşebbüslerinde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli II Sayılı Cetvel’de yer alan pozisyonlarda sözleşmeli personel olarak çalışmakta olanların 2013 yılına ilişkin temel ücretlerinin belirlenmesi veya söz konusu personelin temel ücretlerinde 2013 yılı için yapılacak artışların tespiti için Yüksek Planlama Kurulunca bir karar alınıp alınmayacağı hususunda sorularla karşılaşılmaktadır. Bu yazıda, kamu iktisadi teşebbüslerinde sözleşmeli personel olarak çalışmakta olanların 2013 yılına ilişkin temel ücret tavanlarının ve söz konusu personelin mevcut temel ücretlerinde 2013 yılı için yapılacak artışların nasıl belirleneceğine açıklık getirilecektir.

       399 sayılı “Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname”nin “Temel Ücret” başlıklı 26 ncı maddesinde;

       “Temel ücret tutarları, sözleşmeli personelin unvanı, eğitim düzeyi, iş gerekleri, işyeri ve çalışma şartları dikkate alınmak suretiyle teşebbüs ve bağlı ortaklıklarca tespit edilir.

       Teşebbüs ve bağlı ortaklıklar, sözleşmeli personeline unvanları itibarıyla uygulayacakları azami temel ücret miktarlarına ilişkin tekliflerini 15 Kasım tarihine kadar Devlet Personel Başkanlığına gönderirler. Bu teklifler Devlet Personel Başkanlığınca teşebbüs ve bağlı ortaklıklar arasında ücret dengesi ve uygulama birliği sağlamaya yönelik önerilerle birlikte Yüksek Planlama Kurulunun onayına sunulur.”

hükmüne yer verilmiştir.

       Buna göre, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname çerçevesinde istihdam edilmekte olan sözleşmeli personelin temel ücretleri, söz konusu personelin nitelikleri göz önüne alınarak, kamu iktisadi teşebbüslerce tespit edilmektedir. Ancak, teşebbüs ve bağlı ortaklıkların sözleşmeli personele uygulayacakları temel ücretlerin tavanı ile bu temel ücretlerde yapılacak artışlar Yüksek Planlama Kurulu tarafından belirlenmektedir.

       Ancak, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun “Toplu sözleşmenin kapsamı” başlıklı 28 inci maddesinin birinci fıkrasında;

       “Toplu sözleşme; kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarını düzenleyen mevcut mevzuat hükümleri dikkate alınarak kamu görevlilerine uygulanacak katsayı ve göstergeler, aylık ve ücretler, her türlü zam ve tazminatlar, ek ödeme, toplu sözleşme ikramiyesi, fazla çalışma ücreti, harcırah, ikramiye, doğum, ölüm ve aile yardımı ödenekleri, cenaze giderleri, yiyecek ve giyecek yardımları ve diğer mali ve sosyal hakları kapsar.”

şeklinde bir düzenleme yapılarak, sözleşmeli personel de dahil olmak üzere kamu görevlilerinin yukarıda belirtilen mali haklarının belirlenmesi, toplu sözleşme sürecine bırakılmıştır.

       Ayrıca, 4688 sayılı Kanunun “Toplu sözleşme görüşmeleri” başlıklı 31 inci maddesinin yedinci fıkrasında da;

       “Toplu sözleşme görüşmelerine katılmaya yetkili hiçbir konfederasyon temsilcisinin toplu sözleşme görüşmelerine katılmaması veya toplu sözleşme görüşmelerinin uzlaşmazlıkla sonuçlanmasına rağmen tarafların Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvurmaması halinde, kamu görevlilerine sonraki iki mali yıl boyunca uygulanacak mali ve sosyal haklar genel hükümlere göre belirlenir.”

şeklinde bir düzenleme yapılmıştır. Dolayısıyla, sözleşmeli personelin yukarıda belirtilen mali haklarının toplu sözleşmeyle veya Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararıyla belirlenemediği haller saklı kalmak kaydıyla, kamu iktisadi teşebbüslerinde çalışan sözleşmeli personelin mali haklarının Yüksek Planlama Kurulu kararıyla belirlenebilmesine imkan kalmamıştır.

       Nitekim, 01.06.2012 tarihli ve 28310 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/1 sayılı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararının “Ücretleri Yüksek Planlama Kurulu Kararıyla belirlenmiş olan personel” başlıklı 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında;

       “Birinci fıkra kapsamına girenlerin 31/12/2011 tarihi itibariyle geçerli olan temel ücret tutarları veya sözleşme ücreti tutarları, 1/1/2012 tarihinden geçerli olmak üzere %6.79 (2011 Yılının ikinci altı aylık dönemine ilişkin % 2.68 enflasyon farkı dahil) oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu ücretler, 2012 yılının ikinci altı ayı ile 2013 yılının birinci ve ikinci altı aylık dönemleri için 4 üncü maddenin beşinci fıkrası uyarınca aynı dönemler için kamu görevlilerinin mali haklarında yapılacak artış oranında artırılır.”

hükmü yer almaktadır.

       Öte yandan, anılan Kararın “Katsayıların belirlenmesi ve ücretlerin artırılması” başlıklı 4 üncü maddesinin beşinci fıkrasında;

       “Maliye Bakanlığı, 6 ncı maddede öngörülen hallerin gerçekleşmesi durumunda ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarda belirlenmiş olan katsayıları, sözleşme ücreti artış oranlarını ve ücret tavanlarını, anılan fıkralarda belirlenmiş olan artış oranı ile 6 ncı madde uyarınca verilecek enflasyon farkım yansıtacak şekilde yeniden belirler ve duyurur.”

hükmüne yer verilmiştir.

       Anılan Kararın 6 ncı maddesinde de;

       “Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Endeksinin;

       a) 2012 yılı Haziran ayı endeksinin 2011 yılı Aralık ayı endeksine göre altı aylık değişim oranının 4 üncü maddenin birinci fıkrasında 2012 yılının birinci altı aylık dönemi için öngörülen artış oranını,

       b) 2012 yılı Aralık ayı endeksinin 2012 yılı Haziran ayı endeksine göre altı aylık değişim oranının 4 üncü maddenin ikinci fıkrasında 2012 yılının ikinci altı aylık dönemi için öngörülen artış oranını,

       c) 2013 yılı Haziran ayı endeksinin 2012 yılı Aralık ayı endeksine göre altı aylık değişim oranının 4 üncü maddenin üçüncü fıkrasında 2013 yılının birinci altı aylık dönemi için öngörülen artış oranını,

       ç) 2013 yılı Aralık ayı endeksinin 2013 yılı Haziran ayı endeksine göre altı aylık değişim oranının 4 üncü maddenin dördüncü fıkrasında 2013 yılının ikinci altı aylık dönemi için öngörülen artış oranını,

aşması halinde, 4 üncü maddenin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan katsayılar, sözleşme ücreti artış oranları ile ücret tavanları, söz konusu altı aylık dönemlere ilişkin enflasyon rakamının ilan edildiği ayın 1’inden geçerli olmak üzere aşan kısım kadar artırılır.”

hükmü yer almaktadır.

       Bu itibarla, kamu iktisadi teşebbüslerinde sözleşmeli personel olarak çalışan ve ücretleri Yüksek Planlama Kurulu kararıyla belirlenmekte olan personelin temel ücret tutarlarında veya sözleşme ücreti tutarlarında, 2013 yılının birinci altı aylık döneminde %3 oranında, 2013 yılının ikinci altı aylık döneminde de %3 oranında artış yapılması gerekmektedir. Ancak, 2013 yılı içinde Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Endeksi çerçevesinde 2013 yılı Haziran ayı endeksinin 2012 yılı Aralık ayı endeksine göre altı aylık değişim oranının ve 2013 yılı Aralık ayı endeksinin 2013 yılı Haziran ayı endeksine göre altı aylık değişim oranının %3 oranını aşması halinde sözleşme ücreti artış oranlarının altı aylık dönemlere ilişkin enflasyon rakamının ilan edildiği ayın 1’inden geçerli olmak üzere aşan kısım kadar artırılması gerekmekte olup, kamu iktisadi teşebbüslerinde çalışmakta olan sözleşmeli personelin temel ücret tavanları ve sözleşme ücreti artışları için 2013 yılı için Yüksek Planlama Kurulunca yeni bir karar alınmasına imkan bulunmamaktadır.

3 thoughts on “Kit’lerdeki sözleşmeli personelin 2013 yılı ücretleri için YPK kararı ile bir belirleme yapılacak mı?

 • Mart 14, 2013 tarihinde, saat 8:42 am
  Permalink

  Köydes ödenekleri haciz edilebilirmi.

  Yanıtla
  • Mart 17, 2013 tarihinde, saat 7:30 pm
   Permalink

   Kit’lerdeki sözleşmeli personelin temel ücret tavanlarına yönelik olarak 2013 yılı için belirleme yaspılmasına imkan bulunmamaktadır. Çünkü bu personelin 2013 temel ücret artışları, memeur maaşlarında 2013 yılında yapılacak artışlara paralel olarak artış yapılması yönünde memur sendikaları ile anlaşma yapılmıştı. Ayrıca, sözkonusu personelin ek ödemelerinin oranları da doğrudan 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesiyle belirlendi ve YPK’nın ek ödeme belirleme yetkisi de kaldırıldı.

   Yanıtla
 • Kasım 8, 2013 tarihinde, saat 12:41 pm
  Permalink

  399 sayılı KHK göre GİH sınıfında Koruma ve Güvenlik Görevlisi olarak çalışmaktayım.Benim iki sorum olacak;
  1- 2003 yılı 4 yıllık Üniversite mezunuyum. Çalıştığım kurum içinde memur olarak çalışan üniversite mezununa İntibak ücreti ödenirken yıllarca bizlere ödeme yapılmadı. Gerekçeside YPK kararı denildi. 1,5 yıldır bu ücret bizede ödeniyor. Bu konu hakkındaki görüşlerinizi bekliyorum.
  2- Ücret skalası yapılırken aynı hizmet grupları içinde ücret farklılıklarının sebebi nedir? örneğin Memur, Bilgisayar işletmeni, Ambar Memuru Bizlerden 60 TL gibi fazla (Brüt Temel) ücret almaktadır. Sizce yapılan etikmidir? Yorumlarınıza şimdiden teşekkür eder başarılar dilerim…

  Yanıtla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.