KİT’lerde Mühendis, Kimyager, Çözümleyici, Tekniker Ve Benzeri Unvanlarda Çalışan Sözleşmeli Personelin Özel Sektördeki Çalışma Süreleri Sigorta Priminin Hesabına Esas Kazanılmış Hak Aylık Derecesinin Belirlenmesinde Dikkate Alınır mı?

       Bu yazıda, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun kamu görevlileri açısından yürürlüğe girdiği 15.10.2008 tarihinden sonra 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine tabi olarak çalıştırılmak üzere Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı, İstatistikçi, Matematikçi, Ekonomist, Kimyager, Fizikçi, Çözümleyici, Programcı, Tekniker, Teknisyen Ve Benzeri Unvanlarda sözleşmeli personel statüsünde işe alınan ve Teknik Hizmetler Sınıfına dahil emsali unvanlardaki Devlet memurları esas alınarak sigorta primine esas aylık kazanç tutarı ve sigorta prim tutarı hesaplananlar açısından,   sözleşmeli personel olarak atanmadan önce serbest olarak veya özel sektörde işçi olarak mesleklerinde çalışmış olanların bu şekilde geçen çalışma sürelerinin, sigorta primlerinin hesabına esas alınmak üzere tespit edilecek kazanılmış hak aylık derece ve kademesinin belirlenmesinde dikkate alınıp alınmayacağına açıklık getirilecektir.

       Kamu idarelerinde sözleşmeli personel statüsünde çalışanlar, bu şekilde istihdamlarına izin veren kanunlarda 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında (işçiler gibi sigortalılık) sigortalı olmalarının öngörülmemiş olmaları durumunda, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılmakta ve memurlar gibi işlem görmektedir.

       Diğer taraftan, 5510 sayılı Kanunun 80 inci maddesinin üçüncü fıkrasında, bu Kanuna göre ilk defa 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı olanların prime esas kazançlarının nasıl belirleneceği düzenlenmiştir.  Söz konusu fıkranın (a) bendinde de aylıklarını personel kanunlarına göre alan sigortalıların prime esas kazançlarının tespitinde;

       “1) İlgili kanunları uyarınca aylık gösterge ve ek göstergeler üzerinden ödenen aylık tutarlarının,

       2) Memuriyet taban aylık ve kıdem aylık tutarlarının,

       3) Makam, temsil ve görev tazminatlarının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddesi uyarınca ödenen tazminatların (bölge, kurum, birim, çalışma mahalli, görevin niteliği ve benzeri kriterlere dayalı olarak asıl tazminatlara ilave, ek veya ayrıca ödenen tazminatlar hariç), 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun ek 17 nci maddesinin (A) bendinde yer alan cetvelde belirtilen oranlar üzerinden ödenen hizmet tazminatının (28/2/1982 tarihli ve 2629 sayılı Kanun ile 17/11/1983 tarihli ve 2955 sayılı Kanuna göre tazminat veya üniversite ödeneği alanların sadece rütbelerinin karşılığı hizmet tazminatları), 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 12 nci maddesi uyarınca ödenen üniversite ödeneğinin, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 106 ncı maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca ödenen ek ödemenin,”

esas alınacağı hükme bağlanmıştır.

       Anılan maddenin üçüncü fıkrasının (g) bendinde ise;

       “Bu fıkranın (a) ilâ (f) bentleri kapsamı dışında kalan sigortalılar için atandıkları görev itibarıyla 657 sayılı Kanuna göre girebilecekleri sınıflardaki benzer görevlerin aynı kadro, unvan, tahsil ve derecesi için belirlenen prime esas kazanç tutarları,”

hükmüne yer verilmiştir.

       Buna göre, kamu idarelerinde 15.10.2008 tarihinden sonra sözleşmeli olarak göreve başlayan ve 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılanların prime esas kazançlarının tespitinde, atandıkları görev itibarıyla 657 sayılı Kanuna göre girebilecekleri sınıflardaki benzer görevlerin aynı kadro, unvan, tahsil ve derecesi için belirlenen prime esas kazanç tutarları esas alınmaktadır. Dolayısıyla, 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri çerçevesinde sözleşmeli personel olarak ilk defa göreve başlayan ve sosyal güvenlik hakları açısından 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılanların prime esas kazançları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile bu Kanunun ek ve değişiklikleri ile getirilen intibak hükümleri esas alınarak nazari olarak tespit edilen kazanılmış hak aylıkları üzerinden belirlenmektedir.

       Öte yandan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin “Ortak Hükümler” bölümünün (C) bendinin (1) numaralı alt bendinde;

       “Teknik hizmetler sınıfa girenlerden memurluğa girmeden önce yurt içinde veya yurt dışında mesleklerini serbest olarak veya resmi veya özel müesseselerde ifa edenlerle memuriyetten ayrıldıktan sonra bu işlerde çalışarak yeniden memuriyete girmek isteyenlerin teknik hizmetlerde geçen süresinden bu kanun ve bu kanunun 87 nci maddesinde sözü edilen kurumlarda geçen sürenin tamamı ve geri kalan sürenin ¾ ‘ü toplamı memuriyette geçmiş sayılarak bu süreler her yılı bir kademe ilerlemesi ve her üç yıl için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir.”

denilmektedir. Buna göre, teknik hizmetler sınıfına girmeden önce mesleklerini serbest olarak veya özel müesseselerde ifa edenlerden memuriyete girenlerin bu şekilde geçen hizmet sürelerinin ¾’ü kazanılmış hak aylığına esas derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilmektedir.

       Bu itibarla, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun kamu görevlileri açısından yürürlüğe girdiği 15.10.2008 tarihinden sonra 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine tabi olarak çalıştırılmak üzere Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı, İstatistikçi, Matematikçi, Ekonomist, Kimyager, Fizikçi, Çözümleyici, Programcı, Tekniker, Teknisyen ve benzeri unvanlarda sözleşmeli personel statüsünde işe alınan ve Devlet memuru statüsündeki emsalleri Teknik Hizmetler Sınıfına dahil olanların, sigorta primlerinin hesabına esas alınmak üzere tespit edilecek kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin belirlenmesinde, sözleşmeli personel olarak atanmadan önce serbest olarak veya özel sektörde işçi olarak mesleklerinde çalıştıkları sürelerin ¾’ünün dikkate alınması ve buna göre belirlenecek derece ve kademeden yararlandırılmaları gerekmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.