Kit’lerde çalışan sözleşmeli personelin dil tazminatından gelir vergisi kesilmesi

       Kamu iktisadi teşebbüslerinde, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine tabi olarak çalışan sözleşmeli personelden yabancı dil tazminatına hak kazananlara ödenecek dil tazminatından, gelir vergisi kesilip kesilmeyeceği, uygulamada karşılaşılan sorunlardandır. Bu yazıda konuya açıklık getirilmeye çalışılacaktır.

       233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları personelinin hizmete alınmalarını, görev ve yetkilerini, niteliklerini, atanma, ilerleme, yükselme, hak ve yükümlülükleriyle diğer özlük haklarını düzenleyen 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde;

       “375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi uyarınca yapılacak yabancı dil bilgisi seviye tespit sınavı esas alınarak, yabancı dil bilgisi seviyeleri A olanlara temel ücretlerinin % 10’u, B olanlara % 5’i ve C olanlara % 2’si oranında bilinen her yabancı dil için ödemede bulunulur.”

hükmü düzenlenmiştir.

       Buna göre, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre istihdam edilen sözleşmeli personelin yabancı dil bilgisi seviye tespit sınavlarının ne şekilde yapılacağının belirlenmesiyle sınırlı olarak 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesine atıf yapılmış olduğu ve söz konusu personele ödenecek yabancı dil tazminatı tutarının da yukarıda belirtilen bent hükmüyle ayrıca belirlendiği ve belirlenen bu tutarlar üzerinden yapılabilecek kesintiler için de muafiyet öngörülmediği anlaşılmaktadır.

       Diğer taraftan, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin birinci fıkrasında da;

       “Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu hükümlerine göre almakta olan personelden, (kadro karşılık gösterilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalışan personel dahil), Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığınca müştereken belirlenen dillerden yine bu iki kurum tarafından tespit olunan esas ve usuller çerçevesinde yapılan yabancı dil seviye tespiti sonunda her bir dil için (A) düzeyinde başarılı olanlara 1500, (B) düzeyinde başarılı olanlara 600, (C) düzeyinde başarılı olanlara 300 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutarı geçmemek üzere Maliye Bakanlığının teklifi ve Başbakan onayı ile belirlenecek miktarlarda aylık yabancı dil tazminatı ödenebilir.”

şeklinde bir düzenleme yapılmıştır.

        Anılan maddenin son fıkrasında ise;

       “Yabancı dil tazminatına hak kazanmada ve ödemelerde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır ve damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.”

hükmüne yer verilmiştir.

       Öte yandan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer personel kanunlarında, başka bazı mali hakların da gelir vergisine tabi tutulmaması yönünde düzenlemelere yer verildiği halde; 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede genel olarak böyle bir yöntem izlenmemiştir. Ayrıca, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren sözleşmeli personel için başka kanunlarda düzenlenmiş olan mali hakların gelir vergisine tabi tutulmasının öngörülmediği hallerde ise bu durum açıkça hükme bağlanmıştır.

       Dolayısıyla, yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin son fıkrasındaki, “damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.” hükmünün; anılan maddenin bütünlüğü içerisinde ele alınması ve aksi yönde ayrıca bir muafiyet öngörülmeyen hallerde genelleştirilerek uygulanmaması gerekmektedir.

       Bu itibarla, kamu iktisadi teşebbüslerinde, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine tabi olarak çalışan sözleşmeli personelden yabancı dil tazminatına hak kazananlara ödenecek dil tazminatından, gelir vergisi kesilmesinin gerekli olduğu düşünülmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.