Sulama Birliklerinde Sözleşmeli Personel Çalıştırılabilir mi?

Sulama birlikleri ile ilgili mevzuat değişikliği sonrasında bu birliklerde 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi kapsamında sözleşmeli personel olarak çalıştırılıp çalıştırılamayacağı hususunda tereddütler oluştuğundan, bu yazıda, konu ile ilgili açıklamalara yer verilecektir.

08.03.2011 tarihli ve 6172 sayılı Sulama Birlikleri Kanunu ile yapılan düzenlemeler neticesinde, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilmiş veya halen inşa edilmekte olan ya da inşa edilmesi planlanan sulama tesislerini gayelerine uygun şekilde kullanmak, işletmek, bu tesislerin bakım, onarım ve yönetim sorumluluğunu yürütmekle görevli sulama birliklerinin kuruluşu, organları ile görev ve yetkileri yeniden belirlenmiştir. Anılan Kanunun “Personel istihdamı” başlıklı 14 üncü maddesinde;

“(1) Birliğin amacına uygun idari, teknik ve yardımcı teknik personel 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre çalıştırılır. Çalıştırılan personelin işvereni birliktir.
(2) Birliklerde istihdam edilecek teknik personel; sulama işletmeciliğinin gerektirdiği amaca yönelik eğitimin verildiği fakülte veya yüksekokul mezunları arasından çerçeve ana statüde belirlenen esaslar dahilinde seçilir.
(3) Birliğin toplam personel giderleri, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranı ile çarpımı sonucu bulunan miktarın % 30’unu aşamaz. Bu oran ihtiyaç olması halinde birliğin talebi üzerine Bakan onayı ile % 40’a kadar artırılabilir. Yıl içerisinde aylık ve ücretlerde beklenmedik bir artışın meydana gelmesi sonucu personel giderlerinin söz konusu oranları aşması durumunda; cari yıl ve izleyen yıllarda personel giderleri bu oranların altına ininceye kadar yeni personel alımı yapılamaz. Yeni personel alımı sebebiyle bu oranın aşılması halinde oluşan kamu zararı, zararın oluştuğu tarihten itibaren hesaplanarak kanuni faiziyle birlikte başkandan tahsil edilir.”

hükmüne yer verilmiştir.

Aynı Kanunun geçici 1 inci maddesinde ise;

“(1) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 26/5/2005 tarihli ve 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununa göre kurulmuş olan sulama birlikleri onsekiz ay içinde durumlarını bu Kanuna uygun hale getirmek zorundadır. Aksi takdirde bu birliklerin tüzel kişiliği kendiliğinden sona erer ve bu birlikler valinin görevlendireceği vali yardımcısı başkanlığında; defterdarlık, tarım il müdürlüğü, DSİ bölge müdürlüğü ve il mahalli idareler müdürlüğü yetkililerinden oluşan tasfiye komisyonu tarafından en geç iki ay içinde tasfiye edilir. Birliğin tüm hak, alacak, borç ve 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olmayan personeli ile birliğe ait taşınır ve taşınmazlar bu Kanuna istinaden kurulan yeni birliğe devrolunur.
(2) Kurulmuş olan sulama birliklerinde 657 sayılı Kanuna tabi olarak çalışan personel, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde Devlet Personel Başkanlığınca tespit edilecek ihtiyaca göre kadroları ile mükteseplerine uygun olarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredilir.
(3) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce kurulmuş olan birliklerde sözleşmeli personel statüsünde çalışanlar, mevcut statüleri ile istihdam edilmeye devam olunur. Birlikler, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren mevcut statüleri devam edenler dışında yeni sözleşmeli personel istihdam edemezler.
(4) Bakanlık DSİ’nin teklifi üzerine birliklerin, bu maddeye göre yeniden kurulmaları sırasında görev alanlarında değişiklik yapmaya yetkilidir.”

şeklinde bir düzenleme yapılmıştır.

Buna göre, daha önce 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununa tabi olarak faaliyet gösteren sulama birliklerinden, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilmiş sulama tesislerini işletmekte olanlar hakkında 6172 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanması zorunlu hale gelmiştir.

Bu kapsama giren sulama birliklerinde personel istihdamını düzenleyen yukarıdaki maddelerin birlikte değerlendirilmesi neticesinde ise;

a) Kapsama dahil sulama birliklerinin mevcut durumlarını 6172 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 22.03.2011 tarihinden başlayarak en geç 18 ay içinde anılan Kanuna uygun hale getirmelerinin hüküm altına alındığı,
b) Bu birliklerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında istihdam edilmekte olan personelin Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredileceği,
c) Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi çerçevesinde birliklerde sözleşmeli personel statüsünde çalışmaya başlamış olan sözleşmeli personelin mevcut statüleri ile çalıştırılmaya devam olunacağı; ancak, 6172 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden sonra hiçbir şekilde yeni sözleşmeli personel alınamayacağı,
d) 6172 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra birliklerde sadece işçi statüsünde personelin işe alınabileceği; ancak, gerçekleşen toplam personel giderlerinin, en son yıl bütçe gelirlerinin her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranı ile çarpımı sonucu bulunan miktarın % 30’unu aşaması durumunda, cari yıl ve izleyen yıllarda toplam personel giderlerinin bu oranların altına ininceye kadar yeni personel alımı yapılamayacağı, Orman ve Su İşleri Bakanının onayıyla izin verilen birliklerde % 30 oranının % 40’a arttırılabileceği,

anlaşılmaktadır.

Bu itibarla, 6172 sayılı Kanunun yürürlük tarihi itibarıyla anılan birliklerde 5393 sayılı Kanun çerçevesinde yeni sözleşmeli personelin işe alınabilmesine imkan bulunmamaktadır.

2 thoughts on “Sulama Birliklerinde Sözleşmeli Personel Çalıştırılabilir mi?

 • Temmuz 17, 2013 tarihinde, saat 10:41 pm
  Permalink

  Tasfiye halindeki sulama birliklerinde sözleşmeli personel olarak çalışan ve tasfiye halinde oldugu icin sözleşme imzalanmayan ancak gorevlerine devam eden personel devredilen kurumda hangi statüde çalışır ve kadro hakkından yararlanirmi? Teşekkürler

  Yanıtla
 • Ağustos 21, 2013 tarihinde, saat 10:22 pm
  Permalink

  Sulama birlikleri ile ilgili kanun değiştikten sonra bu birliklerde yeni bir sözleşmeli personel alımına imkan kalmamıştır. Ancak, kanun değişikliği öncesinde işe alınmış olanların aynı şekilde çalıştırılmaya devam edilmesi mümkün bulunmaktadır. Ancak, bu şekilde çalışmaya devam edenlerin başka kurumlara devrine de izin verilmemiştir. Dolayısıyla, devir diye bahsettiğin uygulama sadece aynı sulama birliğinin yeniden yapılanmasına bağlı olarak ve aynı sulama birliği içerisinde olabilir.

  Yanıtla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.