Mahalli İdarelerde Sözleşmeli Personel olarak Çalışanlar Yemek Yardımından Yararlanabilir mi?

Belediyelerde, il özel idarelerinde ve mahalli idare birliklerinde, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde istihdam edilen tam zamanlı sözleşmeli personelin, 31.12.2013 tarihine kadar olan dönem içerisinde 29/5/2012 tarihli ve 2012/1 numaralı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararının 8 inci maddesi uyarınca uygulanacak yiyecek yardımından yararlandırılması gerekmekte olup, bu konuyla ilgili mevzuata aşağıda yer verilmiştir.

1/6/2012 tarihli ve 28310 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan 29/5/2012 tarihli ve 2012/1 numaralı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararının 8 inci maddesinde;

“1/7/2012 tarihinden geçerli olmak üzere, 19/11/1986 tarihli ve 86/11220 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği hükümlerinden aynı usul ve esaslar çerçevesinde sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen personel de yararlanır.”

hükmüne yer verilmek suretiyle, sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışanların 1/7/2012 tarihinden geçerli olmak üzere, 19/11/1986 tarihli ve 86/11220 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği hükümlerinden aynı usul ve esaslar çerçevesinde yararlanacağı hükme bağlanmıştır.

Buna göre, 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi çerçevesinde mahalli idarelerde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerin, sözleşmelerinde belirtilen unvanda Devlet memuru olarak çalışmakta olanların ödemekte oldukları yemek bedeli kendilerinden tahsil edilmek suretiyle ve anılan Yönetmelik’te belirtilen usul ve esaslar dikkate alınarak 1/7/2012 tarihinden geçerli olmak üzere yiyecek yardımından yararlandırılması gerekmektedir.

2 thoughts on “Mahalli İdarelerde Sözleşmeli Personel olarak Çalışanlar Yemek Yardımından Yararlanabilir mi?

 • Nisan 5, 2013 tarihinde, saat 4:42 pm
  Permalink

  11.12.2003-20.10.2007 tarihleri arasında DEUTF Döner Sermaye İşletmesi’nde büro elemanı görev yapmış bulunmaktayım. 21.04.2007 tarih ve 26500 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına Veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” gereğince 21.10.2007 tarihinden itibaren 657 sayılı Kanunun 4/B statüsüne tabi görev yapmaya başladım. Daha sonra 04.06.2011 tarih ve 27954 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 632 Sayılı “Devlet Memurları Kanununun 4 Üncü Maddesinin (B) Fıkrası İle 4924 Sayılı Kanun Uyarınca Sözleşmeli Personel Pozisyonlarında Çalışanların Memur Kadrolarına Atanması Amacıyla Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname” ile 15.08.2011 tarihinden itibaren 657 sayılı 4/a statüsünde Memur personel olarak atamam yapılmış olup,halen bu kadroda görev yapmaktayım.
  632 Sayılı KHK’nin 1.maddesinde (657 S.K.Geçici Madde 37); Bu madde hükümlerine göre memur kadrolarına atananların, 4 üncü maddenin (B) fıkrası ve 4924 sayılı Kanun uyarınca sözleşmeli personel pozisyonlarında geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilir. Bunlar, atandıkları kadronun mali ve sosyal haklarına göreve başladığı tarihi takip eden aybaşından itibaren hak kazanır ve önceki pozisyonlarında aldıkları mali ve sosyal haklar hakkında herhangi bir mahsuplaşma yapılmaz.” denilmektedir. İlgili iki kanun değerlendirildiğinde; diğer mali ve sosyal haklarımızdan biri olan izin hakkımızın değerlendirilmesinde 21.04.2007 tarihinden itibaren görev yapmaya başladığımız 657 S.K.’nun 4/B statüsünde çalışmış olduğumuz döneme ilişkin haklarımız değerlendirilmiştir.
  Ancak 06.06.2002 tarih ve 24277 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 154 seri nolu “Devlet Memurları Genel Tebliği”nin 1.maddesinde; “Yıllık izin sürelerinin hesabında, hangi statüde olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında geçmese dahi Devlet memurlarının kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilen hizmet sürelerinin dikkate alınması” denilmektedir.
  Bu suretle yıllık izin hakkım konusunda hangi tarih değerlendirilmesi yapılması gerekmektedir. Cevabınız için şimdiden teşekkür ederim üstadım,iyi çalışmalar…

  Yanıtla
 • Mayıs 4, 2013 tarihinde, saat 7:51 pm
  Permalink

  Dilek Hanım merhaba, geçici işçi olarak fiilen çalışmış olduğunuz gün sayılarının toplanıp bunların her 360 günü bir yıl sayılmak suretiyle memur statüsünde kullanabileceğiniz izin süresinin hesabına esas toplam hizmet süresine dahil edilmesi gerekir.

  Yanıtla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.