Belediye Başkanları Belediye Meclisi Kararı Alınmaksızın Sözleşmeli Personel Ücreti Belirleyebilir mi?

5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde belediyelerde istihdam edilecek sözleşmeli personele ödenecek aylık net sözleşme ücretinin, belediye meclisi tarafından belirlenmesinden kaçınıldığı hallerde, söz konusu ücretin belediye başkanı tarafından belirlenip belirlenemeyeceği hususunda farklı görüşler ileri sürülmektedir. Bu yazıda, ilgili mevzuat hükümleri de belirtilerek belediye başkanlarının böyle bir belirleme yapıp yapamayacağına açıklık getirilmeye çalışılacaktır.

5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında;

“Norm kadro ilke ve standartları İçişleri Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı tarafından müştereken belirlenir. Belediyenin ve bağlı kuruluşlarının norm kadroları, bu ilke ve standartlar çerçevesinde belediye meclisi kararıyla belirlenir.”

şeklinde bir ifadeye yer verilmek suretiyle, belediye ve bağlı kuruluşlarının, norm kadrolarının belediye meclisi tarafından belirleneceği hüküm altına alınmıştır.

Bununla birlikte, anılan maddenin üçüncü fıkrasında ise;

“Belediye ve bağlı kuruluşlarında, norm kadroya uygun olarak çevre, sağlık, veterinerlik, teknik, hukuk, ekonomi, bilişim ve iletişim, plânlama, araştırma ve geliştirme, eğitim ve danışmanlık alanlarında avukat, mimar, mühendis, şehir ve bölge plâncısı, çözümleyici ve programcı, tabip, uzman tabip, ebe, hemşire, veteriner, kimyager, teknisyen ve tekniker gibi uzman ve teknik personel yıllık sözleşme ile çalıştırılabilir. Sözleşmeli personel eliyle yürütülen hizmetlere ilişkin boş kadrolara ayrıca atama yapılamaz. Bu personelin, yürütecekleri hizmetler için ihdas edilmiş kadro unvanının gerektirdiği nitelikleri taşımaları şarttır. Bu fıkra uyarınca sözleşmeli olarak istihdam edileceklere ödenecek net ücret, söz konusu kadro unvanı için birinci derecenin birinci kademesi esas alınmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının net tutarının yüzde 25 fazlasını geçmemek üzere belediye meclisi kararıyla belirlenir. Genel hükümlere göre birinci dereceden kadro ihdas edilemeyen kadro unvanları için ise o kadro unvanından ihdası yapılmış en yüksek kadro derecesinin birinci kademesi esas alınır ve yapılacak ödemenin azami tutarı yukarıda belirtilen usûle göre tespit olunur. Bu fıkra hükümlerine göre çalıştırılacak personel için İçişleri Bakanlığı unvanlar itibarıyla sınırlama getirebilir.”

hükmüne yer verilmiştir.

Buna göre, belediyelerde istihdam edilen sözleşmeli personelin aylık net sözleşme ücretinin, söz konusu personelin görevlerini yürüttüğü kadro unvanı için birinci derecenin birinci kademesi esas alınarak 657 sayılı Kanuna göre tespit edilecek her türlü ödeme toplamının net tutarının %25 fazlası itibarıyla hesaplanacak tutarı geçmemek kaydıyla belediye meclisi tarafından belirlenmesi gerekmektedir.

Öte yandan, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında, mahalli idarelerde sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin uygulamalarda ortaya çıkabilecek olası tereddütleri gidermek ve uygulama birliği sağlamak için Maliye Bakanlığı tarafından mahalli idarelerde istihdam edilen sözleşmeli personelin ücret tavanlarına ilişkin genelge yayınlanmaktadır.

Bu çerçevede, Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılan 04.01.2013 tarihli ve B.07.0.BMK.0.19.115708-184/72 sayılı “Mahalli İdare Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları Genelgesinin” (2) numaralı bölümünün (a) sırasında,

“Belediyeler ve il özel idareleri ile mahalli idare birliklerinin meclisleri veya büyükşehir belediyeleri bağlı kuruluşlarının yönetim kurulları, 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi çerçevesinde 1/1/2013 tarihinden sonra da çalıştırılmaya devam olunacak veya 2013 yılı ilk altı aylık döneminde ilk defa istihdam edilmeye başlanacak sözleşmeli personel için ekli (1) Sayılı Sözleşme Ücreti Cetveli’nde gösterilen ücret tavanlarını aşmamak kaydıyla net ücret tespitine yetkilidir.”

Şeklinde bir açıklamaya yer verilmiştir. Dolayısıyla, hem 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinde, hem de Maliye Bakanlığına ait yukarıda belirtilen Genelgede, belediyelerde 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi çerçevesinde istihdam edilecek sözleşmeli personele ödenecek aylık net sözleşme ücretinin tespitine ilişkin yetkinin belediye meclislerine ait olduğu açıkça belirtilmiştir.

Bu itibarla, 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi çerçevesinde istihdam edilecek sözleşmeli personele ödenecek aylık net sözleşme ücretinin doğrudan belediye başkanları tarafından belirlenmesine imkan bulunmamaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.