Belediyelerde, il özel idarelerinde ve mahalli idare birliklerinde sözleşmeli personel olarak çalışanlar, ek ödeme ile birlikte sosyal denge tazminatı alabilir mi?

       5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde belediyelerde, il özel idarelerinde ve mahalli idare birliklerinde tam zamanlı sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerin, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesine göre verilmekte olan ek ödeme ile birlikte mahalli idareler ile sendikalar arasında yapılacak toplu sözleşme hükümlerine bağlı olarak 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 15 inci maddesi hükümleri çerçevesinde ayrıca sosyal denge tazminatından da yararlanıp yararlanamayacakları hususunda teredddütler oluştuğu ve hatta bazı mahalli idarelerde sözleşmeli personelin sosyal denge tazminatından yararlandırılmadıkları görülmektedir. Bu yazıda konu ile ilgili açıklamalara yer verilecektir.

       1- 01.06.2012 tarihli ve 28310 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yerel Yönetim Hizmet Koluna İlişkin Mali ve Sosyal Haklara Dair Toplu Sözleşme”nin “Ek ödeme” başlıklı 6 ncı maddesinde;

       “(1) 3/1/2012 tarihli ve 2012/2665 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Karar”ın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında yer alan sözleşmeli personele yapılmakta olan ek ödeme, sözleşmeli çalıştırılmasına esas alınan kadro unvanında sözleşmeli personel olarak geçen hizmet süresine göre aynı kadro unvanı için 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı Cetvelde belirlenen ek ödeme oranları üzerinden, meclis ve yönetim kurulu kararı aranmaksızın anılan Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde ödenir.”

hükmü yer almaktadır.

       Maliye Bakanlığı tarafından yukarıda belirtilen Karar sonrasında çıkarılan, 28.06.2012 tarihli ve B.07.0.BMK.0.19.115708-184/7270 sayılı 5 Sıra No’lu Genelge’nin 3 üncü maddesinde ise;

       “3- 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde tam zamanlı sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlere 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesinin dokuzuncu fıkrasına göre ek ödeme verilmesine ilişkin uygulama, 01/06/2012 tarihli ve 28310 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yerel Yönetim Hizmet Koluna İlişkin Mali ve Sosyal Haklara Dair Toplu Sözleşme”nin 6 ncı maddesinde farklı bir düzenlemeye tabi tutulmuştur. Bu çerçevede, ilgili personel hakkında uygulanması gereken ek ödeme oranları ile bu oranların karşılığı olan ek ödeme tutarı tavanları ekli (3) Sayılı Ek Ödeme Oranları Cetveli’nde gösterilmiştir. Öte yandan, söz konusu sözleşmeli personelin ek ödeme uygulamasından yararlandırılmasında, 3/1/2012 tarihli ve 2012/2665 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Karar”da belirtilen usul ve esaslar ile birlikte aşağıdaki hususlara uyulacaktır.

       a) İlgili personel için, ayrıca bir meclis kararı veya yönetim kurulu kararı alınmaksızın ve 15/1/2012 tarihinden geçerli olmak üzere; 2012 yılına ilişkin sözleşmesinde belirtilen kadro unvanı ile sınırlı olmak kaydıyla sözleşmeli personelin aynı mahalli idarede geçen hizmet süresi hesaplanmak suretiyle ve hesaplanan hizmet sürelerine karşılık olarak bu Genelge’ye ekli (3) Sayılı Ek Ödeme Oranları Cetveli’nde denk gelen ek ödeme oranı üzerinden ek ödeme hesabı yapılacaktır.

       b) 15/1/2012 tarihinden itibaren olan dönem için söz konusu personele daha önce verilmiş olan ek ödemeler, yukarıdaki (a) bendine göre hesaplanacak ek ödeme toplamından mahsup edilecek ve artan bir tutar olması halinde bu artan tutar kendilerine ödenecektir. Aynı dönem için önceden verilmiş ek ödeme tutarı toplamının, yukarıdaki (a) bendine göre yapılacak hesaplama neticesinde bulunacak tutardan fazla olması halinde ise, aradaki fark personelden ayrıca tahsil edilecektir. …”

şeklinde açıklamalara yer verilmiştir.

       Buna göre, belediyelerde, il özel idarelerinde ve mahalli idare birliklerinde 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrasına göre tam zamanlı sözleşmeli personel olarak istihdam edilen personele, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname çerçevesinde verilecek ek ödemenin, meclis kararı veya yönetim kurulu kararı alınmaksızın yukarıda belirtilen Genelge’de yer alan açıklamalar doğrultusunda belirlenmesi gerekmektedir.

       2- 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 15 inci maddesinde;

       “Belediyeler ve bağlı kuruluşları ile il özel idarelerinin kadro ve pozisyonlarında istihdam edilen kamu görevlilerine sosyal denge tazminatı ödenebilir. Sosyal denge tazminatının ödenebilecek aylık tutarı, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununa göre yapılan toplu sözleşmede belirlenen tavan tutarı geçmemek üzere ilgili belediye ve il özel idaresi ile ilgili belediye ve il özel idaresinde en çok üyeye sahip kamu görevlileri sendikası arasında anılan Kanunda öngörülen hükümler çerçevesinde yapılabilecek sözleşmeyle belirlenir.”

hükmüne yer verilmiştir.

       4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 32 nci maddesinin birinci fıkrasında da;

       “27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 15 inci maddesi hükümleri çerçevesinde sosyal denge tazminatının ödenmesine belediyelerde belediye başkanının teklifi üzerine belediye meclisince, il özel idaresinde valinin teklifi üzerine il genel meclisince karar verilmesi halinde, sözleşme döneminde verilecek sosyal denge tazminatı tutarını belirlemek üzere ilgili mahalli idarede en çok üyeye sahip sendikanın genel başkanı veya sendika yönetim kurulu tarafından yetkilendirilecek bir temsilcisi ile belediyelerde belediye başkanı, il özel idaresinde vali arasında toplu sözleşme sürecinin tamamlanmasını izleyen üç ay içerisinde sözleşme yapılabilir. Bu sözleşme bu Kanunun uygulanması bakımından toplu sözleşme sayılmaz ve bu kapsamda Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvurulamaz.”

şeklinde bir düzenleme yapılmıştır.

       Buna göre, belediyeler ve bağlı kuruluşları ile il özel idarelerinin kadro ve pozisyonlarında istihdam edilen kamu görevlilerine 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 15 inci maddesi hükümleri çerçevesinde sosyal denge tazminatı ödenebileceği dikkate alındığında, 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde istihdam edilen sözleşmeli personele de sosyal denge tazminatı ödenmesi mümkün bulunmaktadır.

       Sosyal denge tazminatı olarak ödenebilecek aylık tutar ise, 4688 sayılı Kanuna göre yapılan toplu sözleşmede belirlenen tavan tutarı geçmemek üzere, ilgili belediye veya il özel idaresi ile yetkili kamu görevlileri sendikası arasında anılan Kanunda öngörülen hükümler çerçevesinde yapılabilecek sözleşmeyle belirlenebilecektir.

       Diğer taraftan, 01/06/2012 tarihli ve 28310 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yerel Yönetim Hizmetleri Koluna İlişkin Mali ve Sosyal Haklara Dair Toplu Sözleşme”nin 5 inci maddesinde;

       “Belediyeler ve bağlı kuruluşları ile il özel idarelerinin kadro ve pozisyonlarında istihdam edilen kamu görevlilerine, 4688 sayılı Kanunun 32 nci maddesinde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde ödenebilecek sosyal denge tazminatı aylık tavan tutarı en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) %100’ü dür. Sosyal denge tazminatının verilmesi yönünde yapılabilecek sözleşmelerde, tavan tutarı aşmamak kaydıyla ödenebilecek tazminatın aylık tutarı, görev yapılan birim ve iş hacmi, görevin önem ve güçlüğü, görev yerinin özelliği, çalışma süresi kadro veya görev unvanı ile derecesi gibi kriterlere göre farklı olarak belirlenebilir.”

ifadesine yer verilmek suretiyle, sosyal denge tazminatının aylık tavan tutarı en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) %100’ü olarak belirlenmiştir. Sosyal denge tazminatı verilmesi yönünde yapılabilecek sözleşmelerde, tavan tutarı aşmamak kaydıyla ödenebilecek tazminatın aylık tutarı, görev yapılan birim ve iş hacmi, görevin önem ve güçlüğü, görev yerinin özelliği, çalışma süresi kadro veya görev unvanı ile derecesi gibi kriterlere göre de farklı olarak belirlenebilecektir.

       Bu itibarla, ek ödeme ile sosyal denge tazminatı farklı mevzuat hükümlerine dayandığından, bu ödemelerin birbirinin alternatifi olarak kabul edilmesine imkan bulunmamakta olup, ilgili personelin gerekli şartların varlığı halinde her iki ödemeden de yararlandırılması gerekmektedir.

2 thoughts on “Belediyelerde, il özel idarelerinde ve mahalli idare birliklerinde sözleşmeli personel olarak çalışanlar, ek ödeme ile birlikte sosyal denge tazminatı alabilir mi?

 • Şubat 8, 2014 tarihinde, saat 1:40 am
  Permalink

  iyi geceler ben k.maraş türkoğlun dan meil atıyorum.benim size sorum ben şu türkoğlu belediye meclis üyesiyim yaşım 34.ben meclis üyeliğinden istifa edip belediye başkanı beni belediyeye sözleşmeli alabilirmi,imam hatip lise mezunuyum,bilgisayar sertifikam var.en kısa zamanda cevap verirseniz memnun olurum.telefonum 0 532 690 5297 allahım şimdiden razı olsun.saygılarımla.

  Yanıtla
  • Temmuz 13, 2014 tarihinde, saat 1:29 pm
   Permalink

   Bitirdiğiniz okul ve belediyelere sözleşmeli personel istihdamı için izin verilen unvanlar dikkate alındığında, sözleşmeli personel olarak işe alınamayacağınız anlaşılmaktadır. Bilgisayar işletmeni sertifikanızın olması bu durumu değiştirmemektedir. Çünkü sözleşmeli olarak bilgisayar işletmeni çalıştırılmasına izin verilmemiştir.

   Yanıtla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.