Üniversitelerin “Büro Yönetimi ve Sekreterlik”, “Gıda Teknolojisi” ve “Emlak Yönetimi” bölümü mezunlarının mahalli idarelerde sözleşmeli personel olarak çalıştırılması

       Üniversitelerin “Büro Yönetimi ve Sekreterlik” bölümü ile “Gıda Teknolojisi” bölümü “Emlak Yönetimi” bölümü mezunlarının “Tekniker” kadro unvanına ilişkin görevleri yürütmek üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi çerçevesinde belediyelerde, il özel idarelerinde ve mahalli idare birliklerinde tam zamanlı sözleşmeli personel olarak çalıştırılıp çalıştırılamayacağı veya hangi kadro unvanına ilişkin görevleri yürütmek üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi çerçevesinde sözleşmeli personel olarak çalıştırılabileceği hususlarında tereddüte düşülmektedir. Bu yazıda, konuya açıklık getirilmektedir.

       1- 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 36 ncı maddesinin birinci fıkrasında;

       “Norm kadro ilke ve standartları İçişleri Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı tarafından müştereken belirlenir. Bu ilke ve standartlar çerçevesinde norm kadro çalışmasını il özel idaresi yapar veya yaptırır.”

şeklinde bir düzenleme yapılmıştır. Söz konusu fıkra uyarınca yürürlüğe konulan İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 7 inci maddesinde de;

       1) Alt gruplar itibarıyla belirlenen ve her alt grup için norm kadro standartları cetvelinde öngörülen Ek-3 Kadro Unvanları Listeleri;

       a) (I) Sayılı Liste: Müdür Kadro Unvanları,

       b) (II) Sayılı Liste: İdari Personel Kadro Unvanları,

       c) (III) Sayılı Liste: Teknik Personel Kadro Unvanları,

       ç) (IV) Sayılı Liste: Sağlık Personeli Kadro Unvanları,

       d) (V) Sayılı Liste: Yardımcı Hizmet Personeli Kadro Unvanları

olarak tespit edilmiştir.

       (2) Yüklenilen görevlerle uyumlu yetki ve sorumlulukları belirlemek, bu yetki ve sorumluluğu yerine getirecek nitelikte eleman teminini sağlamak ve bu görevleri belli bir standarda kavuşturmayı temin etmek amacıyla özel idareler kendi alt grupları için belirlenen kadro unvan listelerinde yer alan memur ve sürekli işçi kadro unvanları dışında kadro unvanı kullanamaz ve bu kadro unvanları dışında yeni kadro unvanı ihdas edemezler.

hükmüne yer verilmiştir.

       Anılan maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen ve il özel idarelerinde kullanılabilecek idari personel kadro unvanlarını gösteren (II) Sayılı Liste’deki kadro unvanları, Anbar Memuru, Antrenör, Ayniyat Saymanı, Ayniyat Memuru, Balık Adam, Bilgisayar İşletmeni, Çocuk Eğiticisi, Çocuk Eğitimcisi, Çocuk Rehberi ve Gözetimcisi, Çözümleyici, Dalgıç, Eğitmen, Fotoğrafçı, Gemi Adamı, Kontrol Memuru, Gişe Memuru, Kameraman, Memur, Muhasebeci, Mutemet, Mütercim, Programcı, Sivil Savunma Uzmanı, Şoför, Tahsildar, Tercüman, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Veznedar; teknik personel kadro unvanlarını gösteren (III) Sayılı Liste’deki kadro unvanları, Sanat Tarihçisi, Arkeolog, Dekoratör, Desinatör, Ekonomist, Ev Ekonomisti, Fizikçi, Grafiker, Heykeltraş, Hidrobiyolog, Hidrolog, İstatistikçi, Jeofizikçi, Jeolog, Jeomorfolog, Kaptan, Kimyager, Kütüphaneci, Laborant, Matematikçi, Mimar, Mühendis, Ölçü ve Ayar Memuru, Paleontolog, Pilot, Peyzaj Mimarı, Ressam, Restoratör, Sosyolog, Şehir Plancısı, Teknik Ressam, Tekniker, Topograf, Teknisyen; sağlık personeli kadro unvanlarını gösteren (IV) Sayılı Liste’deki kadro unvanları ise, Antropolog, Bakteriolog, Başhemşire, Baştabip, Baştabip Yardımcısı, Biolog, Çocuk Gelişimcisi, Diş Protez Teknisyeni, Diş Tabibi, Diyetisyen, Ebe, Eczacı, Fizikoterapist, Fizyoterapist, Hemşire, Kimyager, Laborant, Odyolog, Pedagog, Psikolog, Radyoterapist, Sağlık Fizikçisi, Sağlık Memuru, Sağlık Teknikeri, Sağlık Teknisyeni, Sosyal Çalışmacı, Sosyal Hizmet Uzmanı, Tabip, Tıbbi Teknolog, Uzman Tabip, Uzman (Tab. Uz. Tüz. Göre), Veteriner Hekim, Veteriner Sağlık Teknikeri, Veteriner Sağlık Teknisyeni olarak sayılmıştır.

       Ayrıca, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin eki Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kadro Unvanları Listeleri arasındaki (IV), (V) ve (VI) sayılı listelerde belirlenmiş olani idari, teknik ve sağlık personeline ilişkin kadro unvanları da genel olarak il özel idarelerinde kullanılabilecek yukarıda sayılan kadro unvanlarıyla paralellik göstermektedir. Farklılık ise, (IV) sayılı listede idari personel kadro unvanları arasında sayılan; Bando Şefi, Bandocu, Belediye Trafik Memuru, Evlendirme Memuru, İmam ve Sayaç Memuru unvanları ile sınırlıdır.

       Öte yandan, 5302 sayılı Kanunun yine 36 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında;

       “İl özel idarelerinde sözleşmeli personel ile kısmi zamanlı sözleşmeli personel çalıştırılması hususunda Belediye Kanununun 49 uncu maddesi hükümleri uygulanır.”

şeklinde bir düzenleme yapılmış olduğundan, hem belediyelerde hem de il özel idarelerinde sözleşmeli personel istihdamında 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesine uygun olarak işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

       5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında ise;

       “Belediye ve bağlı kuruluşlarında, norm kadroya uygun olarak çevre, sağlık, veterinerlik, teknik, hukuk, ekonomi, bilişim ve iletişim, plânlama, araştırma ve geliştirme, eğitim ve danışmanlık alanlarında avukat, mimar, mühendis, şehir ve bölge plâncısı, çözümleyici ve programcı, tabip, uzman tabip, ebe, hemşire, veteriner, kimyager, teknisyen ve tekniker gibi uzman ve teknik personel yıllık sözleşme ile çalıştırılabilir. Sözleşmeli personel eliyle yürütülen hizmetlere ilişkin boş kadrolara ayrıca atama yapılamaz. Bu personelin, yürütecekleri hizmetler için ihdas edilmiş kadro unvanının gerektirdiği nitelikleri taşımaları şarttır. Bu fıkra uyarınca sözleşmeli olarak istihdam edileceklere ödenecek net ücret, söz konusu kadro unvanı için birinci derecenin birinci kademesi esas alınmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının net tutarının yüzde 25 fazlasını geçmemek üzere belediye meclisi kararıyla belirlenir. Genel hükümlere göre birinci dereceden kadro ihdas edilemeyen kadro unvanları için ise o kadro unvanından ihdası yapılmış en yüksek kadro derecesinin birinci kademesi esas alınır ve yapılacak ödemenin azami tutarı yukarıda belirtilen usûle göre tespit olunur. Bu fıkra hükümlerine göre çalıştırılacak personel için İçişleri Bakanlığı unvanlar itibarıyla sınırlama getirebilir.”

hükmüne yer verilmiştir. Buna göre, belediyeler ve bağlı kuruluşlarında, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen alanlarda sözleşmeli personel çalıştırılması mümkün kılınmış olmakla beraber, aynı fıkrada sözleşmeli personel çalıştırılabilecek unvanların İçişleri Bakanlığı tarafından sınırlanabileceği de hükme bağlanmıştır.

       Nitekim, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan 16.01.2007 tarihli ve 2007/10 sayılı Genelge ile belediyelerde ve bağlı kuruluşlarında tam zamanlı olarak istihdam edilebilecek sözleşmeli personel kadro unvanları belirlenmiş ve bu kadro unvanları dışında tam zamanlı sözleşmeli personel çalıştırılamayacağı belirtilmiştir. Söz konusu Genelge’de sözleşmeli olarak istihdam edilebilecek unvanlar; “Avukat, Sanat Tarihçisi, Antropolog, Proğramcı Arkeolog, Bakteriolog, Hukuk Müşaviri, Dekoratör, Biolog, Çocuk Eğiticisi, Desinatör Çocuk Gelişimcisi, Çocuk Eğitimcisi, Fizikçi, Diş Protez Teknisyeni, Çocuk Rehberi Ve Gözetimcisi, Grafiker, Diş Tabibi, Çözümleyici, Heykeltraş, Diyetisyen, Eğitmen Hidrobiyolog, Ebe, Kameraman, Hidrolog, Eczacı, Mütercim, İstatistikçi, Hemşire, Sosyolog, Jeofizikçi, Fizikoterapist, Tercüman, Jeolog, Fizyoterapist, Jeomorfolog Laborant, Kaptan, Odyolog, Kimyager, Pedagog, Laborant, Psikolog, Matematikçi, Radyoterapist, Mimar, Sağlık Fizikçisi, Mühendis, Sağlık Memuru, Ölçü Ve Ayar Memuru, Sağlık Teknikeri, Paleontolog, Sağlık Teknisyeni, Pilot, Sosyal Çalışmacı, Restoratör, Tabip, Şehir Plancısı, Tıbbi Teknolog, Teknik Ressam, Uzman Tabip, Tekniker, Uzman (Tab.Uz.Tüz.Göre), Teknisyen, Veteriner Hekim, Topograf, Veteriner Sağlık Teknikeri, Veteriner Sağlık Teknisyeni” olarak sayılmıştır.

       Ancak, İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılan 08/05/2008 tarihli ve B.05.0.MAH.0.71.00.01/12914 sayılı Genelge ile “Ekonomist” kadro unvanı; 20/03/2012 tarihli ve B.05.0.MAH.0.71.00.01/7724 sayılı Genelge ile de “Kütüphaneci” kadro unvanı yukarıda sayılan unvanlara ilave edilmiştir.

       2- 3795 sayılı Bazı Lise, Okul ve Fakülte Mezunlarına Unvan Verilmesi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde;

       “b) Lise üstü iki yıl süreli yüksek teknik öğretim görenlere, “tekniker”,

       Unvanı verilir.

       Bu unvanlar, eğitim görülen dalın ismi ile birlikte kullanılır.”

hükmüne yer verilmiştir.

       04.07.2009 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmış olan Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğin “Unvan değişikliği sınavına tabi olan kadrolara atanacaklarda aranacak özel şartlar” başlıklı 9 uncu maddesinin (1) numaralı fıkrasının (e) bendinde ise;

       “e) Tekniker kadrosuna atanabilmek için;

       1) En az iki yıl süreli mesleki veya teknik yükseköğretim mezunu olmak,”

hükmüne yer verilmiştir.

       Ayrıca, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 12/6/2012 tarihli ve B.30.0.EÖB-303.01.01.03-3829/25660 sayılı yazısında (EK:1) ise;

       “Yürütme Kurulu’nun 31.01.1984 tarihli toplantısında meslek yüksekokullarının Teknik Programlar Bölümünden mezun olan öğrencilerin diplomalarına “Tekniker” diğer bölümlerin programlarından mezun olan öğrencilerin diplomalarına ise “Meslek Elemanı (ilgili alanın)” unvanı yazılması uygun görülmüştür.

……….”

denilmektedir. Dolayısıyla, meslek yüksekokullarındaki “Teknik Programlar” dahilinde eğitim verilmeyen “Büro Yönetimi ve Sekreterlik” bölümü mezunları ile “Emlak Yönetimi” bölümü mezunlarının; “Tekniker” unvanını kullanabilmelerine imkan bulunmamaktadır.

       Bu itibarla, meslek yüksekokullarındaki Teknik Programlar dahilinde eğitim gören “Gıda Teknolojisi” bölümü mezunlarının “Tekniker” kadro unvanına ilişkin görevleri yürütmek üzere 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi çerçevesinde il özel idareleri ile belediyeler ve bağlı kuruluşlarında tam zamanlı sözleşmeli personel olarak çalıştırılabileceği; “Büro Yönetimi ve Sekreterlik” bölümü ile “Emlak Yönetimi” bölümünü bitiren kişilerin ise “Tekniker” kadro unvanına ilişkin görevlerde sözleşmeli personel olarak istihdam edilmesine imkan bulunmadığı; ayrıca, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi çerçevesinde sözleşmeli personel istihdam edilebilecek diğer kadro unvanları arasında “Büro Yönetimi ve Sekreterlik” bölümü veya “Emlak Yönetimi” bölümü mezunlarına ilişkin bir kadro unvanına da yer verilmediğinden bu kişilerin başka bir unvanda da 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi çerçevesinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilemeyeceği anlaşılmaktadır.

4 thoughts on “Üniversitelerin “Büro Yönetimi ve Sekreterlik”, “Gıda Teknolojisi” ve “Emlak Yönetimi” bölümü mezunlarının mahalli idarelerde sözleşmeli personel olarak çalıştırılması

 • Şubat 8, 2013 tarihinde, saat 11:43 am
  Permalink

  İKTİSAT FAKÜLTESİ LİSANS MEZUNUYUM BELEDİYELERDE SÖZLEŞMELİ KÜTÜPHANECİ OLARAK ÇALIŞABİLİRMİYİM ?

  Yanıtla
  • Ağustos 21, 2013 tarihinde, saat 11:05 pm
   Permalink

   İktisat bölümü mezunlarının Kütüphaneci unvanı kullanmalarına ve Kütüphaneci unvanlı kadrolar için sözleşmeli personel olarak çalıştırılmalarına imkan bulunmamaktadır.

   Yanıtla
 • Haziran 25, 2013 tarihinde, saat 8:16 am
  Permalink

  sayın önder ince bu yazıyı ne zaman yazdınız bilmiyorum ama yukarıda yazdığınız kanunların hepsini ben yerinde ve tamamını okudum siz bu kanunların hiçbiryerinde yazmamasına rağmen büro yönetimi ve sekreterliği bilmiyorum ama emlak ve emlak yönetimi bölümü için kesinlikle sözleşmeli olamaz diyerek yanlış bilgi veriyorsunuz o kanunların hiçbiryerinde sizin söylediğiniz gibi emlak yönetimi veya büro yönetimi ve sekreterlik diye bir şey yazmıyor.Emlak yönetimi için kısa bir bilgi vereyim aöf resmi sitesinden (iş olanakları:mezunlar emlak ofisi açabilecekleri gibi arsa ofisi,tarım reformu genel müdürlüğü,milli emlak müdürlüğü,tapu kadastro müdürlüğü,BELEDİYELERİN EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ile benzeri kamu kurum ve kuruluşlarında çalışabilirler) der bu yazıyı her yerdede bulabilirsiniz teşekkürler.

  Yanıtla
  • Ağustos 21, 2013 tarihinde, saat 11:02 pm
   Permalink

   Yükseköğretim Yürütme Kurulunun yazımızda belirtilen kararında, Emlak ve Emlak Yönetimi mezunlarının tekniker unvanı kullanmalarına izin verilmemiştir. Dolayısıyla, bu yazıda bir hata veya eksiklik bulunmamaktadır. Nitekim, Maliye Bakanlığı tarafından İçişleri Bakanlığına gönderilen bir resmi görüş yazısında da aynı yönde tespitte bulunulmuştur.

   Yanıtla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.