Türk vatandaşlığından çıkmış olanların veya yabancıların sözleşmeli personel olarak çalışabilmesi

       Türk vatandaşlığından çıkmış olmakla birlikte 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesiyle tanınan hakların kullanılmasına ilişkin belgeye sahip kişilerin veya diğer yabancıların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre veya 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde belediyelerde ve il özel idarelerinde sözleşmeli personel statüsünde çalıştırılıp çalıştırılamayacağı, hem kamu idarelerinin hem de Türk vatandaşlığından çıkmış olmakla birlikte Türkiye’ye geri dönüş yapmayı düşünenlerin tereddütlere sebep olmaktadır.

       Bilindiği üzere, 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin beşinci fıkrasında,

       “Üçüncü ve dördüncü fıkra hükümleri uyarınca çalıştırılacak personele her ne ad altında olursa olsun sözleşme ücreti dışında herhangi bir ödeme yapılmaz ve ücret mahiyetinde aynî ya da nakdî menfaat temin edilmez. Bu personel hakkında bu Kanunla düzenlenmeyen hususlarda vize şartı aranmaksızın 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilenler hakkındaki hükümler uygulanır…”

denilmektedir.

       Öte yandan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel olarak çalıştırılacaklar hakkında 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile istihsal edilen ve yukarıda belirtilen hüküm gereğince 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin de bir parçası ya da tamamlayıcı hükmü haline dönüşen “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın 12 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında,

       “Sözleşmeli olarak çalıştırılacakların, ilgili kurumun saptayacağı özel koşulların yanı sıra, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının 4, 5, 6 ve 7 nci bentlerinde belirtilen koşulları da taşımaları gereklidir.

       Ancak, yabancı uyruklu hekimlerin Türkiye’de herhangi bir Tıp Fakültesinden mezun yada denkliği kabul edilmiş diploma sahibi olması, uzman iseler bunların uzmanlık belgelerinin Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğine uygunluğunun onaylanmış bulunması zorunludur.”

hükmüne, aynı Esasların ek 2 nci maddesinin beşinci fıkrasında ise,

       “Kamu kurum ve kuruluşlarının yurtdışı teşkilatlarında istihdam edilecek personel, yabancı uyruklular ve yükseköğretim kurumlarının gemiadamı pozisyonları ile araştırma-geliştirme projelerinde proje süreleri ile sınırlı olmak üzere istihdam edecekleri personel ile bu Esaslara ekli 1 sayılı cetvelde unvanları belirtilen sözleşmeli personel pozisyonları için sınav şartı aranmaz.”

hükmüne yer verilmiştir.

       Bu çerçevede, 5901 sayılı Kanunun 28 inci maddesine göre çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybeden kişilerin veya diğer yabancıların, hem 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre hem de 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi çerçevesinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilmeleri mümkün bulunmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.