Sözleşmeli Personelin Kazanç Getirici Başka Bir İşte Çalışması

Mahalli idarelerde kısmi zamanlı veya tam zamanlı sözleşmeli personel olarak istihdam edilenler kazanç getirici başka işlerde çalışabilir mi?

Belediyelerde, il özel idarelerinde ve mahalli idare birliklerinde 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi kapsamında tam zamanlı sözleşmeli personel olarak istihdam edilen kişilerin; serbest avukatlık, serbest veterinerlik veya doktorluk örnekleri başta olmak üzere, kazanç getirici başka bir iş yapıp yapamayacağı sıkça karşılaştığımız sorulardan birisidir. Bu yazıda, konuyla ilgili mevzuat hükümleri belirtilerek uygulamaya açıklık getirilmeye çalışılacaktır.

1136 sayılı Avukatlık Kanununun 12 nci maddesinin dördüncü fıkrasında;

“Bir kadroya bağlı olarak aylık veya ücreti Devlet, il veya belediyelerin yönetimi ve denetimi altındaki daire ve müessese yahut şirketlerden verilen müşavir ve avukatlar, yalnız bu daire, müessese ve şirketlere ait işlerde avukatlık yapabilirler.”

hükmü bulunmaktadır.

Dolayısıyla, kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak Devlet memuru statüsünde veya 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi olarak kamu iktisadi teşebbüslerinde sözleşmeli personel olarak “Avukat” ya da “Hukuk Müşaviri” kadro veya pozisyonunda çalışanlara 1136 sayılı Avukatlık Kanununun ek 1 inci maddesi uyarınca baro levhasına yazılma hakkı tanınmış olmakla birlikte; kamu kurum ve kuruluşlarında avukatlık ya da hukuk müşavirliği yapmakta olanlara, bu şekilde baro levhasına yazılmış olmalarını gerekçe göstererek serbest avukatlık yapmalarına izin verilmemiştir.

Öte yandan, 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında;

“Belediye ve bağlı kuruluşlarında, norm kadroya uygun olarak çevre, sağlık, veterinerlik, teknik, hukuk, ekonomi, bilişim ve iletişim, plânlama, araştırma ve geliştirme, eğitim ve danışmanlık alanlarında avukat, mimar, mühendis, şehir ve bölge plâncısı, çözümleyici ve programcı, tabip, uzman tabip, ebe, hemşire, veteriner, kimyager, teknisyen ve tekniker gibi uzman ve teknik personel yıllık sözleşme ile çalıştırılabilir….”

hükmüne yer verilmiştir. Anılan maddenin beşinci fıkrasında da;

“Üçüncü ve dördüncü fıkra hükümleri uyarınca çalıştırılacak personele her ne ad altında olursa olsun sözleşme ücreti dışında herhangi bir ödeme yapılmaz ve ücret mahiyetinde ayni ya da nakdi menfaat temin edilmez. Bu personel hakkında bu Kanunla düzenlenmeyen hususlarda vize şartı aranmaksızın 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilenler hakkındaki hükümler uygulanır…”

şeklinde bir düzenleme yapılmıştır. Söz konusu 49 uncu maddenin dördüncü fıkrasında ise, kısmi zamanlı sözleşmeli personel çalıştırılabilecek unvanlar belirtilmiş ve kısmi zamanlı personelin ücret tavanları da ayrıca belirlenmiştir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel olarak çalıştırılacaklar hakkında 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile çıkarılan ve 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin yukarıda belirtilen beşinci fıkrası gereğince 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin de bir parçası ya da tamamlayıcı hükmü haline dönüşen “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın 8 inci maddesinde ise;

“Sözleşme ile çalıştırılan personel dışarıda kazanç getirici başka bir iş yapamaz (Avukat, dava vekili, günün veya haftanın belirli saatlerinde çalıştırılacak hekim ve uzman hekim, ilçe ve bucak belediyelerinde çalıştırılacak teknik personel ve 657 sayılı Kanunun Ek geçici 12 ve 13 üncü maddelerinde sayılan personel ile yurtdışındaki Enformasyon Merkezlerinde görevlendirilecek editörler hariç).”

denilmektedir.

Buna göre, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında hangi unvanlara ilişkin görevlerin kısmi zamanlı olarak çalıştırılacak sözleşmeli personel eliyle yürütülebileceğinin özel olarak düzenlendiği ve bunlara ödenecek ücretin tavanının da ayrıca belirlendiği dikkate alındığında, 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde istihdam edilen sözleşmeli personelin ise tam zamanlı olarak çalıştırılmasının zorunlu olduğu ve tam zamanlı olarak işe alınan doktorlar ile veterinerler, avukatlar, mühendisler dahil olmak üzere tam zamanlı çalışan sözleşmeli personelin tamamının ayrıca kazanç getirici herhangi bir işte çalışmasına imkan bulunmadığı; ancak, kısmi zamanlı sözleşmeli personelin kazanç getirici başka bir işte çalışmasına engel bir durumun olmadığı anlaşılmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.