Sözleşmeli personele geçici işçi olan eşinin çalışmadığı aylarda aile yardımı verilmesi

       Devlet memurlarına ve sözleşmeli personele, kamu kurumlarında bir yıl içerisinde altı aydan az olmak üzere geçici işçi olarak çalışan eşlerinin geçici işçi olarak çalışmadığı dönem aile yardımı ödenip ödenemeyeceği uygulamada karşılaşılan sorunlardan birisidir. Bu yazıda, konuya açıklık getirilmeye çalışılacaktır.

       6111 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun (Torba Kanun) 118 inci maddesiyle 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen ek 8 inci maddede yer alan;

       “Ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışan sözleşmeli personel hariç olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatları ile döner sermaye işletmelerinde sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilenlerden aile yardımı ödeneğinden veya başka bir ad altında da olsa aynı amaçla yapılan herhangi bir ödemeden yararlanamayanlara, Devlet memurlarına verilen aile yardımı ödeneği, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın aynı usul ve esaslar çerçevesinde ödenir.”

hükmü uyarınca Kamu İktisadi Teşebbüslerinde sözleşmeli personel pozisyonunda tam zamanlı olarak istihdam edilenler de 1/1/2011 tarihinden geçerli olmak üzere aile yardımından yararlanabilmektedirler.

       657 sayılı Devlet Memurları Kanunun “Aile yardımı ödeneği” başlıklı 202 nci maddesinde ise;

       “Bu yardım, memurun her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi için 1500, … aylık katsayısı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktar üzerinden ödenir. …”

hükmüne yer verilmiştir.

       Bu itibarla, Devlet memurlarına ve sözleşmeli personele, kamu kurumlarında bir yıl içerisinde altı aydan az olmak üzere geçici işçi olarak çalışan eşinin, geçici işçi olarak çalışmadığı dönem içerisinde kazanç getirici başka bir işte de çalışmaması durumunda, bu şekilde geçen süreler için aile yardımı ödeneği ödenmesi gerekmektedir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.