Sözleşmeli Personel Aile Yardımı

5393 sayılı Kanuna göre mahalli idarelerde veya 657 sayılı Kanunun 4/b maddesine göre diğer kamu kurumlarında sözleşmeli personel olarak çalışanlar aile yardımı ödeneğinden yararlanabilir mi?

Özellikle 5393 sayılı Kanun 49 uncu maddesi çerçevesinde mahalli idarelerde sözleşmeli personel olarak çalışanlar başta olmak üzere, sözleşmeli personelin aile yardımı ödeneğinden yararlanıp yararlanamayacağı hususunda farklı uygulamalar yapıldığı görülmektedir. Bu yazıda, sözleşmeli personel hakkında aile yardımı ödeneği ilişkin olarak yapılacak işlemlere açıklık getirilmeye çalışılacaktır.

25.02.2011 tarihli mükerrer Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6111 sayılı Kanunun 118 inci maddesiyle 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen ek 8 inci maddede;

“Ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışan sözleşmeli personel hariç olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatları ile döner sermaye işletmelerinde sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilenlerden aile yardımı ödeneğinden veya başka bir ad altında da olsa aynı amaçla yapılan herhangi bir ödemeden yararlanamayanlara, Devlet memurlarına verilen aile yardımı ödeneği, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın aynı usul ve esaslar çerçevesinde ödenir.”

hükmüne yer verilmiştir. Böylelikle, kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerin de aile yardımı ödeneğinden yararlandırılmasına imkan sağlanmıştır.

Buna göre, ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışan sözleşmeli personel hariç olmak üzere, belediyeler ile il özel idarelerinde ve mahalli idare birliklerinde veya kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatları ile döner sermaye işletmelerinde;

– 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi ile ek geçici 16 ncı maddesi,
– 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi,
– 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 36 ncı maddesi,
– 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname,
– Özel kanunlarında yer alan hükümler,

uyarınca, sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zamanlı olarak istihdam edilenlerden aile yardımı ödeneğinden veya başka bir ad altında da olsa aynı amaçla yapılan herhangi bir ödemeden yararlanamayan sözleşmeli personele, damga vergisi dahil hiçbir vergi ve kesinti yapılmaksızın ve Devlet memurları hakkında uygulanan usul ve esaslar çerçevesinde Devlet memurları gibi aile yardımı ödeneği verilmesi gerekmektedir.

Bu itibarla, belediyeler ile il özel idarelerinde ve mahalli idare birliklerinde veya kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatları ile döner sermaye işletmelerinde; yukarıda belirtilen kapsama girecek şekilde sözleşmeli personel olarak çalıştığı halde aile yardımı ödeneğinden yararlandırılmamış olanların, yukarıdaki ek 8 inci maddenin yürürlük tarihi olan 01.01 2011 tarihinden başlayarak (01.01.2011 tarihinden sonra işe başlayanların ise işe başladıkları tarihe göre) kendilerine aile yardımı ödenmesi için çalışmakta oldukları kurumlara başvurmaları menfaatlerine olacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.