Sosyal Hizmet Uzmanı Unvanını Alanlar Belediyelerde Sözleşmeli Personel Olarak Çalıştırılabilir mi?

12.09.2010 tarihli ve 27697 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin “Kadın sığınma evi ve danışma merkezi açılması” başlıklı ek 2 nci maddesi uyarınca ihdası öngörülen “sosyal hizmet uzmanı” kadro unvanına ilişkin görevlerde, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesine göre sözleşmeli personel çalıştırılıp çalıştırılamayacağına ilişkin mevzuat hükümleri ve bu konuda nasıl bir işlem yapılması gerektiği aşağıda belirtilmiştir.
5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında;
“Belediye ve bağlı kuruluşlarında, norm kadroya uygun olarak çevre, sağlık, veterinerlik, teknik, hukuk, ekonomi, bilişim ve iletişim, plânlama, araştırma ve geliştirme, eğitim ve danışmanlık alanlarında avukat, mimar, mühendis, şehir ve bölge plâncısı, çözümleyici ve programcı, tabip, uzman tabip, ebe, hemşire, veteriner, kimyager, teknisyen ve tekniker gibi uzman ve teknik personel yıllık sözleşme ile çalıştırılabilir. Sözleşmeli personel eliyle yürütülen hizmetlere ilişkin boş kadrolara ayrıca atama yapılamaz. Bu personelin, yürütecekleri hizmetler için ihdas edilmiş kadro unvanının gerektirdiği nitelikleri taşımaları şarttır. Bu fıkra uyarınca sözleşmeli olarak istihdam edileceklere ödenecek net ücret, söz konusu kadro unvanı için birinci derecenin birinci kademesi esas alınmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının net tutarının yüzde 25 fazlasını geçmemek üzere belediye meclisi kararıyla belirlenir. Genel hükümlere göre birinci dereceden kadro ihdas edilemeyen kadro unvanları için ise o kadro unvanından ihdası yapılmış en yüksek kadro derecesinin birinci kademesi esas alınır ve yapılacak ödemenin azami tutarı yukarıda belirtilen usûle göre tespit olunur. Bu fıkra hükümlerine göre çalıştırılacak personel için İçişleri Bakanlığı unvanlar itibarıyla sınırlama getirebilir.”
hükmüne yer verilmiştir.
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Tesis edilen sınıflar” başlıklı 36 ncı maddesinde ise, hangi meslek mensubunun hangi sınıfta yer alacağı hükme bağlanmış olup, sosyal hizmet meslek mensupları “sosyal hizmetler mütehassısı” unvanı ile “Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı”nda düzenlenmiştir.
Öte yandan, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 43 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde, yükseköğretim görenlerin bu öğrenimlerinden sonra kazandıkları unvanların aynı ve elde ettikleri hakların eşdeğer sayılmasına, Yükseköğretim Kurulunca karar verileceği düzenlenmiştir. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yürütme Kurulunun 14.06.1990 tarihli toplantısında ise, Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfına dahil “Sosyal Çalışmacı” unvanlı kadrolara, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulundan Sosyal Hizmet Uzmanı unvanı ile mezun olanların atanmasının, 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanunla değişik 43 üncü maddesinin (b) bendi uyarınca uygun görüldüğü karara bağlanmıştır. Ayrıca, bir yükseköğretim kurumunda dört yıllık sosyal hizmet lisans programını bitirenler de “Sosyal Çalışmacı” unvanı ile görev yapabilmektedirler.
Buna göre, yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin “Kadın sığınma evi ve danışma merkezi açılması” başlıklı ek 2 nci maddesi uyarınca ihdası öngörülen “Sosyal Hizmet Uzmanı” kadrosuna ilişkin görevlerin, 22.02.2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğe ekli (IV) sayılı listedeki sağlık personeli kadro unvanları arasında yer alan “Sosyal Çalışmacı” kadro unvanında çalışanlar tarafından yürütülmesi ve gördükleri öğrenim sonucu “Sosyal Hizmet Uzmanı” unvanına hak kazananların “Sosyal Çalışmacı” kadro unvanına ilişkin görevlerde 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrasına göre sözleşmeli personel olarak çalıştırılabilmesi mümkün bulunmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.