Belediyelerdeki sözleşmeli personel, Belediye’ye ait şirketlerde veya bu şirketlere bağlı alt şirketlerde yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyesi veya denetim kurulu üyesi olarak görevlendirilebilir mi?

Belediyelerdeki sözleşmeli personel, Belediye’ye ait şirketlerde veya bu şirketlere bağlı alt şirketlerde yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyesi veya denetim kurulu üyesi olarak görevlendirilebilir mi?

Çalışma Esasları
5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi uyarınca belediyelerde veya mahalli idare birliklerinde çalıştırılan sözleşmeli personelin, belediyeye veya mahalli idare birliğine ait şirketlerde veya bu şirketlere bağlı alt şirketlerde yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyesi veya denetim kurulu üyesi gibi görevlerde bulunup bulunamayacağı ile görevlendirme yapılabilmesi halinde kendilerine bu görevlerinden dolayı bir ödeme yapılıp yapılamayacağı hususlarında uygulamada tereddütler bulunduğu görülmektedir. Aşağıda bu konuya açıklık getirilmeye çalışılacaktır.
5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin beşinci fıkrasında;
“Üçüncü ve dördüncü fıkra hükümleri uyarınca çalıştırılacak personele her ne ad altında olursa olsun sözleşme ücreti dışında herhangi bir ödeme yapılmaz ve ücret mahiyetinde aynî ya da nakdî menfaat temin edilmez. Bu personel hakkında bu Kanunla düzenlenmeyen hususlarda vize şartı aranmaksızın 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilenler hakkındaki hükümler uygulanır. Bu personele ait sözleşme örnekleri sözleşmenin imzalanmasını izleyen 30 gün içinde İçişleri Bakanlığına gönderilir.”
hükmü düzenlenmiştir.
Öte yandan, 5393 sayılı Kanunda, yukarıda belirtilen hüküm çerçevesinde istihdam edilen sözleşmeli personelin, kazanç getirici başka bir iş yapıp yapamayacağı hususunda doğrudan bir düzenleme yapılmamış olmakla birlikte; yine 49 uncu maddenin beşinci fıkrasında, söz konusu personel hakkında bu Kanun ile düzenlenmeyen hususlarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilenler hakkındaki hükümlerin uygulanacağı hükme bağlanmıştır. Buna göre, 5393 sayılı Kanunun tamamlayıcı bir parçası haline gelen ve 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca çalıştırılan sözleşmeli personelin çalışma usul ve esaslarını düzenlemek üzere 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 6 ncı maddesindeki;
“İlgililer sözleşmelerinde belirtilen görev dışında başka bir işte çalıştırılamaz.”
hükmünün, 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesine göre istihdam edilen sözleşmeli personel hakkında da uygulanması gerekmektedir. Dolayısıyla, 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi çerçevesinde belediyelerde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerin, sözleşmelerinde belirtilmiş olan kadro unvanına ilişkin görevler dışındaki işlerde çalıştırılmasına imkân bulunmamaktadır.
Bu itibarla, 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi çerçevesinde, belediyelerde ve bağlı kuruluşlarında istihdam edilen sözleşmeli personelin, sözleşme imzalamış oldukları belediye veya belediye bağlı kuruluşunun kendi tüzel kişiliğinin dışında ve özel hukuk hükümlerine tabi olarak kurmuş oldukları şirketlerde veya bu şirketlere bağlı alt şirketlerde kazanç getirici bir iş yapmalarına ve kendilerine bu şirketlerin yönetim kurulu başkanlığı, yönetim kurulu üyeliği veya denetim kurulu üyeliği gibi görevler verilerek herhangi bir ödeme yapılmasına imkân bulunmamaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.