Belediyelerde ve il özel idarelerinde çalışan sözleşmeli personelin naklen atama ya da becayiş yoluyla başka bir belediyeye veya il özel idaresine geçişi

          5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi çerçevesinde belediyelerde ya da il özel idarelerinde sözleşmeli personel olarak çalışanların, başka bir şehirdeki üniversitede lisansüstü eğitime devam etmesi, eşinin başka bir yerleşim yerinde çalışması, kendisinin veya yakınlarının sağlık sorunları, çocuğunun başka bir yerde öğrenim görmesi gibi bazı sebeplerin varlığı halinde, naklen atama veya becayiş yoluyla başka bir belediyeye veya il özel idaresine geçip geçemeyeceği, uygulamada karşılaşılan talep ve sorunlardan birisidir. Bu yazıda, konuya açıklık getirilmeye çalışılacaktır.

          Bilindiği üzere, 5393 sayılı Belediye Kanununun “Norm kadro ve personel istihdamı” başlıklı 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında;

           “Belediye ve bağlı kuruluşlarında, norm kadroya uygun olarak çevre, sağlık, veterinerlik, teknik, hukuk, ekonomi, bilişim ve iletişim, plânlama, araştırma ve geliştirme, eğitim ve danışmanlık alanlarında avukat, mimar, mühendis, şehir ve bölge plâncısı, çözümleyici ve programcı, tabip, uzman tabip, ebe, hemşire, veteriner, kimyager, teknisyen ve tekniker gibi uzman ve teknik personel yıllık sözleşme ile çalıştırılabilir…”

          hükmüne yer verilmiştir. Ancak, anılan Kanunda, sözleşmeli personel olarak çalışanların yer değişikliğine ilişkin herhangi bir düzenlemeye yer verilmemiştir.

          Yine aynı Kanunun 49 uncu maddesinin beşinci fıkrasında ise;

          “Üçüncü ve dördüncü fıkra hükümleri uyarınca çalıştırılacak personele her ne ad altında olursa olsun sözleşme ücreti dışında herhangi bir ödeme yapılmaz ve ücret mahiyetinde aynî ya da nakdî menfaat temin edilmez. Bu personel hakkında bu Kanunla düzenlenmeyen hususlarda vize şartı aranmaksızın 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilenler hakkındaki hükümler uygulanır.”

denilmektedir.

          657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel olarak çalıştırılacaklar hakkında 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile çıkarılan ve yukarıda belirtilen hüküm gereğince 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin de bir parçası ya da tamamlayıcı hükmü haline dönüşen “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın “Kurum içi yer değişikliği” başlıklı ek 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında ise;

          “Sözleşmeli personelin kurumlar arası yer değişikliği yapılamaz.”

şeklinde bir düzenleme yapılmıştır.

          Yukarıdaki mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde, belediyelerde ya da il özel idarelerinde çalışan sözleşmeli personelin, naklen veya becayiş yoluyla kurumlar arası yer değişikliği yapmasının mümkün bulunmadığı anlaşılmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.