Avukatlar birden fazla mahalli idarede kısmi zamanlı avukat olarak çalışabilir mi?

       Belediyelerde ve il özel idarelerinde ya da mahalli idare birliklerinde, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesine göre kısmi zamanlı sözleşmeli personel olarak istihdam edilen avukatların, bir başka belediye veya il özel idaresinde ya da mahalli idare birliğinde aynı madde çerçevesinde kısmi zamanlı avukat olarak çalıştırıldığı karşımıza çıkmaktadır. Bu yazıda, böyle bir uygulamanın mümkün olup olmadığına açıklık getirilecektir.

       5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında;

       “Avukat, mimar, mühendis (inşaat mühendisi ve harita mühendisi olmak kaydıyla) ve veteriner kadrosu bulunmayan veya işlerin azlığı nedeniyle bu unvanlarda kadrolu personel istihdamına ihtiyaç duyulmayan belediyelerde, bu hizmetlerin yürütülmesi amacıyla, haftanın ya da ayın belirli gün veya saatlerinde kısmi zamanlı olarak sözleşme ile personel çalıştırılabilir. Kısmi zamanlı olarak çalıştırılacak personel sayısı yukarıda belirtilen her unvan için birden fazla olamaz ve bunlarla yapılacak sözleşme süresi takvim yılını aşamaz. Bunlara ödenecek net ücret, aynı unvanlı kadroların birinci derecesinin birinci kademesi için yapılması gereken bütün ödemeler toplamının net tutarının yarısını geçmemek ve çalıştırılacak süre ile orantılı olmak üzere belediye meclisi kararı ile tespit edilir. Bu fıkra uyarınca sözleşmeli personel olarak çalıştırılanlar için iş sonu tazminatı ödenmez ve işsizlik sigortası primi yatırılmaz. Bunlardan yaptıkları başka işler sebebiyle herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tâbi olanlar için sosyal sigorta ve genel sağlık sigortası primi yatırılmaz ve aynı kişi birden fazla belediye veya bağlı kuruluşta çalıştırılamaz.”

hükmüne yer verilmiştir. Buna göre, aynı kişinin birden fazla belediye ve bağlı kuruluşta 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesine göre kısmi zamanlı sözleşmeli personel olarak çalıştırılmaması kanuni zorunluluktur. .

       Dolayısıyla, bir belediyede veya il özel idaresinde ya da mahalli idare birliğinde, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesine göre kısmi zamanlı sözleşmeli personel olarak istihdam edilen avukatların, bir başka belediye veya il özel idaresinde ya da mahalli idare birliğinde kısmi zamanlı sözleşmeli avukat olarak çalıştırılması mümkün bulunmamaktadır.

       Bu itibarla, sonradan yapılan sözleşmenin geçersiz kabul edilmesinin ve sonradan sözleşme yapılan mahalli idare bütçesinden bu durumdaki avukatlara verilmiş olan ödemelerin de geri tahsil edilmesinin gerekli olduğu değerlendirilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.