Sigorta Prim Teşviği Cezalarına Af Geliyor

15 Şubatı 16 Şubata bağlayan gece Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşmesi tamamlanan ve önümüzdeki günlerde Genel Kurul’da görüşülecek olan “Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinin 11 inci maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa eklenmesi öngörülen ek 14 üncü maddede aşağıda belirtildiği şekilde bir düzenleme yapılmaktadır.
“EK MADDE 14- Mahkeme kararıyla veya yapılan kontrol ve denetimlerde çalıştırılanların sigortalı olarak bildirilmediği veya bildirilen kişilerin fiilen çalışmadığının tespit edilmesi halinde ilk tespitte bir ay süreyle, ilk tespit tarihinden itibaren üç yıl içinde tekrar eden her bir tespit için ise bir yıl süreyle bu Kanun, 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda yer alan sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanılamaz. Bu Kanun ve 3294 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda bu fıkraya aykırı olan hükümler uygulanmaz.
Beş kişiden fazla olmamak koşuluyla çalıştırılan toplam sigortalı sayısının %1!ini aşmayan sayıda, çalıştırılanların sigortalı olarak bildirilmediğinin veya yukarıda bildirilen kişilerin fiilen çalışmadığının tespit edilmesi halinde birinci fıkra hükümleri uygulanmaz.
Mahkeme kararıyla veya yapılan kontrol ve denetimlerde çalıştırılanların sigortalı olarak bildirilmediğinin veya bildirilen sigortalının fiilen çalışmadığının tespit edilmesi nedeniyle bu Kanun, 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda yer alan sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden ilgili Kanun hükümleri nedeniyle bir yıllık yararlanamama kapsamına giren ve bu maddenin yürürlük tarihinde bu bir yıllık yararlanamama süresi devam eden işyerleriyle ilgili olarak yararlanamamaya esas olan tespitler bu maddenin birinci fıkrası kapsamında ilk tespit sayılır, ancak bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki dönemlerde yararlanılmayan sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden de yararlanılmaz.
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Kurumca belirlenir.”
Maddenin birinci fıkrası, kayıt dışı işçi çalıştırdığı tespit edilen işverenlere ilk tespitte verilecek sigorta prim teşvikinden yararlanmama ceza süresini bir yıldan bir aya indirmektedir. Ancak, kayıt dışı işçi çalıştırdığı tespit edilen bir işveren, ilk tespit tarihinden itibaren üç yıl içerisinde yeniden kayıt dışı işçi çalıştırdığının tespit edilmesi halinde her bir olay için yine bir yıl süreyle sigorta prim teşvikinden yasaklanacaktır. Bir aylık ceza uygulamasını gerektiren tespitin üzerinden üç yıl geçtikten sonra kayıt dışı işçi çalıştırdığı tespit edilen işverenlere ise yine bir ay süreyle ceza uygulanacaktır.
Asıl önemli olan husus ise maddenin ikinci fıkrasında düzenlenmiştir. Bu fıkraya göre, kayıt dışı işçi çalıştırdığı tespit edilen işverenlerden, kayıt dışı çalıştırılan işçi sayısı her halükarda beş kişiden fazla olmamak üzere, toplam işçi sayısının yüzde birini geçmeyecek şekilde kayıt dışı işçi çalıştırdığı tespit olunan işverenlere, herhangi bir ceza uygulanmayacaktır. Dolayısıyla, bir tespitte beş kişiyi geçmeyen kayıt dışı işçi istihdamında, bu suçun kaç kere işlendiğinin bir önemi de olmayacak ve her defasında cezadan muaf olunacaktır.
Önemli olan bir diğer husus ise maddenin üçüncü fıkrasında düzenlenmiştir. Üçüncü fıkra, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki kayıt dışı istihdam tespitleri için de aynı uygulamanın yapılmasını içermektedir. Bu fıkraya göre, beş işçiye kadar olan işçiler ile ilgili cezalar ortadan kalkmaktadır. Ayrıca, bu işverenler ile ilgili olarak sigorta prim teşviki cezası uygulanan aylar için geriye dönük olarak sigorta primi teşviğinden yararlanma hakkı olmamakla birlikte ceza uygulanmaya devam olunması gereken aylar için sigorta prim teşviki cezası kalkacak ve tekrar sigorta prim teşvikinden yararlanmaya başlanılacaktır. Beş işçiden daha fazla işçiyi kayıt dışı olarak çalıştırdığı tespit olunan işverenlerin cezası ise bir aya düşecek olup, en az bir ay süreyle sigorta primi teşviğinden yararlanmamış olan işverenler cezayı tamamlamış sayılacak ve tekrar sigorta primi teşviklerinden yararlanmaya başlayabileceklerdir.
Yeni düzenlenen maddeye, önerge ile komisyonda bir fıkra daha eklenmiştir. Eklenen önerge, 5510 sayılı Kanunun geçici 71 inci maddesine göre uygulanan asgari ücret prim teşviki ile ilgili verilen cezalar hakkında veya 4447 sayılı Kanuna 9/2/2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 687 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile eklenmiş olan geçici 17 madde çerçevesinde yeni işe alınacaklar için uygulanacak cezalar hakkında yeni yapılmakta olan bu düzenlemenin uygulanmamasını içermektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.