Sözleşmeli olarak çalışan sağlık personelinin nöbet ücretinden sigorta primi kesilir mi?

       Sağlık Bakanlığında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilen sözleşmeli personele 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 33 üncü maddesine göre ödenmekte olan nöbet ücretinden sigorta primi kesilip kesilmeyeceği hususunda uygulamada tereddütler yaşandığından, bu yazıda konuya açıklık getirilmeye çalışılacaktır.

       Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 33 üncü maddesinin birinci fıkrası, 21.01.2010 tarihli ve 5947 sayılı Üniversite ve Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 10 uncu maddesiyle;

       “Yataklı tedavi kurumları, seyyar hastaneler, ağız ve diş sağlığı merkezleri ve 112 acil sağlık hizmetlerinde haftalık çalışma süresi dışında normal, acil veya branş nöbeti tutarak, bu nöbet karşılığında kurumunca izin kullanmasına müsaade edilmeyen memurlar ile sözleşmeli personele, izin suretiyle karşılanamayan her bir nöbet saati için (nöbet süresi kesintisiz 6 saatten az olmamak üzere), aşağıda gösterilen gösterge rakamlarının aylık katsayısı ile çarpılması sonucu hesaplanacak tutarda nöbet ücreti ödenir. Ancak ayda 130 saatten fazlası için ödeme yapılmaz. Bu ücret damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.”

şeklinde değiştirilmiştir. Yapılan bu değişiklik neticesinde, söz konusu fıkra kapsamında ödenecek nöbet ücretinin sözleşmeli personel açısından da damga vergisi haricinde herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaması hükme bağlanmıştır.

       5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun “Prime Esas Kazançlar” başlıklı 80 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde ise;

       “4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalıların prime esas kazançları aşağıdaki şekilde belirlenir.

       a) Prime esas kazançların hesabında;

       1) Hak edilen ücretlerin,

       2) Prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkaktan o ay içinde yapılan ödemelerin ve işverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen tutarların,

       3) İdare veya yargı mercilerince verilen karar gereğince yukarıdaki (1) ve (2) numaralı alt bentlerde belirtilen kazançlar niteliğinde olmak üzere sigortalılara o ay içinde yapılan ödemelerin,

brüt toplamı esas alınır.

       b) Ayni yardımlar ve ölüm, doğum ve evlenme yardımları, görev yollukları, seyyar görev tazminatı, kıdem tazminatı, iş sonu tazminatı veya kıdem tazminatı mahiyetindeki toplu ödeme, keşif ücreti, ihbar ve kasa tazminatları ile Kurumca tutarları yıllar itibarıyla belirlenecek yemek, çocuk ve aile zamları, işverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen ve aylık toplamı asgari ücretin % 30’unu geçmeyen özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payları tutarları, prime esas kazanca tabi tutulmaz.

       c) (b) bendinde belirtilen istisnalar dışında her ne adla yapılırsa yapılsın tüm ödemeler ile ayni yardım yerine geçmek üzere yapılan nakdi ödemeler prime esas kazanca tabi tutulur. Diğer kanunlardaki prime tabi tutulmaması gerektiğine dair muafiyet ve istisnalar bu Kanunun uygulanmasında dikkate alınmaz.”

hükümlerine yer verilmek suretiyle, sigorta primine esas kazançların hesabında dikkate alınmayacak ödeme unsurları olarak; ayni yardımlar ve ölüm, doğum ve evlenme yardımları, görev yollukları, seyyar görev tazminatı, kıdem tazminatı, iş sonu tazminatı veya kıdem tazminatı mahiyetindeki toplu ödeme, keşif ücreti, ihbar ve kasa tazminatları ile Kurumca tutarları yıllar itibarıyla belirlenecek yemek, çocuk ve aile zamları, işverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen ve aylık toplamı asgari ücretin % 30’unu geçmeyen özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payları tutarları sayılmıştır. Ayrıca, bu istisnaların dışında her ne adla yapılırsa yapılsın tüm ödemeler ile ayni yardım yerine geçmek üzere yapılan nakdi ödemelerin sigorta primine esas kazanca tabi tutulacağı ve diğer kanunlardaki prime tabi tutulmaması gerektiğine dair muafiyet ve istisnaların bu Kanunun uygulanmasında dikkate alınmayacağı hüküm altına alınmıştır.

       Buna göre, 5510 sayılı Kanunun yukarıda belirtilen hükmünde sigorta primine esas kazançtan muaf tutulması öngörülmemiş ödemelere ilişkin olarak diğer kanunlarda sigorta primine tabi tutulmama yönünde getirilmiş olan muafiyet ve istisnaların, bu Kanunun uygulanmasında dikkate alınmayacağı ve 657 sayılı Kanunun ek 33 üncü maddesinde sözleşmeli personeli de kapsayacak şekilde 5947 sayılı Kanunun 10 uncu maddesiyle yapılan değişikliğin 5510 sayılı Kanundan sonra yürürlüğe girdiği dikkate alındığında, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalı sayılan sözleşmeli personele ödenmekte olan nöbet ücretinin; 5510 sayılı Kanunun 80 inci maddesinin sözleşmeli personel açısından yürürlüğe girdiği 15.10.2008 tarihinden başlayarak 5947 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin yürürlüğe girdiği 30.01.2010 tarihine kadar olan dönem için sigorta primine esas tutulacak kazançların hesabına dahil edilmesi gerektiği, 30.01.2010 tarihinden sonraki dönem için ise sigorta primine esas tutulacak kazançların hesabına dahil edilmemesi gerektiği değerlendirilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.