Milli Eğitim Bakanlığınca kadrosuz olarak sadece ek ders ücreti karşılığında çalıştırılan usta öğreticiler ile öğretmenler için işsizlik sigortası primi ödenir mi?

        Milli Eğitim Bakanlığına bağlı çıraklık ve halk eğitim merkezlerinde herhangi bir kadroya bağlı olmaksızın ek ders ücreti karşılığında usta öğretici olarak çalıştırılan kişiler veya Milli Eğitim Bakanlığı İl veya İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince sadece ders ücreti ödenerek okullarda öğretmen olarak çalıştırılan kişilerin ücretleri üzerinden işsizlik sigortası primi ödenip ödenmeyeceği hususunda farklı uygulamalar yapıldığı yönünde şikayetler gelmektedir. Bu yazıda, söz konusu kişilerin ücretlerinden işsizlik sigortası primi kesilip kesilemeyeceğine açıklık getirilecektir.

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 46 ncı maddesinin ikinci fıkrasında, işçilerin veya işçilere benzer şekilde çalıştırılanların (5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile ikinci fıkrası kapsamında olanlardan bir hizmet akdine dayalı olarak çalışan sigortalıların) işsizlik sigortası kapsamında bulunduğu belirtilmiştir.

4447 sayılı Kanunun yine 46 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında ise,

“….657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre geçici personel statüsünde çalıştırılanlar bu Kanun kapsamına dahil değildir.”

hükmüne yer verilmiştir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin “Geçici Personel:” başlıklı (C) bendinde de;

“Bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğuna Devlet Personel Başkanlığının ve Maliye Bakanlığının görüşlerine dayanılarak Bakanlar Kurulunca karar verilen görevlerde ve belirtilen ücret ve adet sınırları içinde sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan kimselerdir.”

hükmü yer almaktadır.

Öte yandan, gerek herhangi bir kadroya bağlı olmaksızın ek ders ücreti verilmek suretiyle Çıraklık ve Halk Eğitimi Merkezlerinde çalıştırılan usta öğreticiler, gerekse diğer okullarda sadece ders ücreti ödenerek çalıştırılanlar, 657 sayılı Kanunun anılan maddesinde belirtilen esaslara ve prosedüre uygun olarak çalıştırılmamakla birlikte, 657 sayılı Kanunun 89 uncu maddesine göre çalıştırılacaklarına ilişkin esaslar da, çalıştırma usulü ve nitelik itibariyle geçici personel istihdamı ile paralellik arz etmektedir.

Nitekim, yerleşik yargı kararlarında, Halk Eğitimi Merkezlerinde çalıştırılan usta öğreticilerin; sosyal sigortayla (SSK) ilişkilendirilmek suretiyle 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında geçici personel statüsünde çalıştırıldığı, görev ve ücretlerinin de aynı Kanunun 89 uncu maddesi çerçevesinde tespit edildiği belirtilerek, aradaki ilişkinin hizmet akdine değil, İdare Hukuku ilişkisine dayandığı hükme bağlanmıştır

Bu nedenle, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kadrosuz olarak ve sadece ders ücreti verilmek suretiyle öğretmen olarak veya usta öğretici olarak çalıştırılanlar için işsizlik sigortası primi kesilmemesi gerekmektedir.

2 thoughts on “Milli Eğitim Bakanlığınca kadrosuz olarak sadece ek ders ücreti karşılığında çalıştırılan usta öğreticiler ile öğretmenler için işsizlik sigortası primi ödenir mi?

 • Kasım 17, 2013 tarihinde, saat 5:32 pm
  Permalink

  nu yazıdan benım işsonu tazmınat alacagım ve ıhbar tazmınat hakkım bulunmamamkta mı? bunu demek ıstıyorsunuz

  Yanıtla
  • Temmuz 13, 2014 tarihinde, saat 1:24 pm
   Permalink

   Usta öğretici olarak çalışanlara, işlerinin sona ermesi durumunda iş sonu tazminatı, kıdem tazminatı veya ihbar tazminatı ödenmesini düzenleyen ve izin veren bir mevzuat hükmü yoktur.

   Yanıtla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.