Kariyer Uzmanların Ve Denetim Elemanlarının Sigorta Primlerinin Hesabına Esas Alınacak Özel Hizmet Tazminatı Oranları

666 sayılı Kamu Görevlilerinin Mali Haklarının Düzenlenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnameyle;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddesinin “II-Tazminatlar” kısmının “A- Özel Hizmet Tazminatı” başlıklı bölümüne (ğ) bendi eklenmesi ve bu bentte sayılan kadro unvanları için en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) brüt tutarının %130’una kadar özel hizmet tazminatı ödenebilmesine imkan sağlanması,

b) 657 sayılı Kanunun aynı maddesinin “II-Tazminatlar” kısmının “F- Denetim Tazminatı” başlıklı bölümünün (b) bendinin “(ğ), (h), (i) ve (j) sırasında sayılanlar” şeklinde değiştirilmesi,

sonrasında, bu bentlerin kapsamına girenlerden 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılan ve sigorta primine esas kazançları anılan Kanunun 80 inci maddenin üçüncü fıkrası çerçevesinde belirlenenlerin 15.01.2012 tarihinden itibaren sigorta primine esas kazançlarının tespitinde, 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yeniden belirlenen, özel hizmet tazminatı oranı ile denetim tazminatı oranlarının mı yoksa 17.06.2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararda belirtilen oranların mı esas alınacağı hususunda tereddütler oluştuğundan, bu yazıda uygulamaya açıklık getirilmeye çalışılacaktır.

1- 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 4 üncü maddesinin dördüncü ve sekizinci fıkralarında;

“Bu Kanunda aksine bir hüküm bulunmadığı takdirde; iştirakçi iken, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamına alınanlar, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 5434 sayılı Kanun hükümlerine tabi olarak çalışmış olup bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine tabi olarak yeniden çalışmaya başlayanlar ile bunların dul ve yetimleri hakkında bu Kanunla yürürlükten kaldırılan hükümleri de dahil 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre işlem yapılır. Bu fıkra kapsamına girenlerden 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 10 uncu maddesi kapsamında bulunanların emekli kesenekleri ile kurum karşılıklarının hesabında, işgal ettikleri kadrolar için ilgili mevzuatında belirlenen unsurlar esas alınır.”

“Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce iştirakçi olup, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamına alınanların kesenek ve karşılıkları, fiili hizmet zammı ve itibari hizmet süresi karşılıkları ile %100 artış farkları hakkında 5434 sayılı Kanunun bu Kanunun yürürlüğe girmeden önceki hükümleri uyarınca işlem yapılır. Geçici 12 nci maddenin ikinci fıkrası uyarınca kamu idarelerinin sağlık hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin görevlerinin Kurum tarafından devralındığı tarihten itibaren, kamu idarelerince bu kapsamdaki sigortalılar için her ay emekli keseneklerine esas aylıklarının % 12’si oranında ayrıca genel sağlık sigortası primi ödenir. Bunlar için Kanunun 81 inci maddesinin (h) fıkrası uyarınca ödenecek ek karşılıkların hesabında, genel sağlık sigortası primi tutarları dikkate alınmaz.”

şeklinde bir düzenleme yapılmıştır. Böylelikle, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılmakla birlikte, söz konusu Kanunun bu kapsamda sigortalı sayılanlar için yürürlüğe girdiği 15.10.2008 tarihinden önce 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa tabi olarak çalışmış bulunanların, 5510 sayılı Kanunun sigorta primine esas kazançları düzenleyen 80 inci maddesi dahil sigorta primlerini düzenleyen maddelerden muaf tutulmaları ve bu durumda olanlar için 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre emekli keseneği ve kurum karşılığı alınmaya devam olunması gerekmektedir. 15.10.2008 tarihinden önce 5434 sayılı Kanun hükümlerine tabi tutulmak suretiyle çalışmamış olanlardan, 14.10.2008 tarihinden sonra 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılmak suretiyle çalışmaya başlayanların tamamının, sigorta primine esas kazançları ile sigorta primine ilişkin diğer hususlar hakkında ise, 5510 sayılı Kanunun 80 inci maddesinin üçüncü fıkrasına ve aynı Kanunun ilgili diğer maddelerine uygun olarak işlem tesis edilmesi zorunluluğu bulunmaktadır.

2- 5510 sayılı Kanunun 80 inci maddesinin üçüncü fıkrasında;

“Bu Kanuna göre ilk defa 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı olanların prime esas kazançlarının hesabında;

a) Aylıklarını personel kanunlarına göre alan sigortalılar için;
1) İlgili kanunları uyarınca aylık gösterge ve ek göstergeler üzerinden ödenen aylık tutarlarının,
2) Memuriyet taban aylık ve kıdem aylık tutarlarının,
3) Makam, temsil ve görev tazminatları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddesi uyarınca (bölge, kurum, birim, çalışma mahalli, görevin niteliği ve benzeri kriterlere dayalı olarak asıl tazminatlara ilave, ek veya ayrıca ödenen tazminatlar hariç) ödenen tazminatlar (375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki (III) sayılı Cetvelin 1 inci ve 2 nci sıralarında sayılanlar ile düzenleyici ve denetleyici kurumların emsali personeli için, 152 nci maddenin “II- Tazminatlar” kısmının “A- Özel Hizmet Tazminatı” bölümünün (ğ) bendi ile “F- Denetim Tazminatı” bölümünün (b) bendinde yer alan tazminatlar esas alınır), 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun ek 17 nci maddesinin (A) bendinde yer alan cetvelde belirtilen oranlar üzerinden ödenen hizmet tazminatı (28/2/1982 tarihli ve 2629 sayılı Kanun ile 17/11/1983 tarihli ve 2955 sayılı Kanuna göre tazminat veya üniversite ödeneği alanların sadece rütbelerinin karşılığı hizmet tazminatları), 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 12 nci maddesi uyarınca ödenen üniversite ödeneği, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 106 ncı maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca ödenen ek ödeme,….”

hükmüne yer verilmiştir.

Buna göre, kamu idarelerinde 14.10.2008 tarihinden sonra 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılmayı gerektiren bir görevde çalışmaya başlayan ve daha önce 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa tabi olarak şekilde hiç çalışmamış olanların sigorta primine esas kazançları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu veya ilişkili oldukları diğer personel kanunları esas alınarak tespit edilen bazı mali haklarına göre belirlenecek olup, bu mali hakların hesabında kullanılacak unsurlardan birisi de ilgililere 657 sayılı Kanunun 152 nci maddesi uyarınca ödenen tazminat tutarlarıdır.

Diğer taraftan, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 10 uncu maddesinde;

“Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı, Başbakanlık ve bakanlıklar ile bunların bağlı ve ilgili kuruluşları (Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile 2659 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 2 nci maddesi kapsamında bulunanlar hariç), sosyal güvenlik kurumları, Türkiye İnsan Hakları Kurumu, Yükseköğretim Kurulu, Üniversitelerarası Kurul ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının;

c) Merkez teşkilatlarında; Dışişleri Meslek Memuru ve Konsolosluk ve İhtisas Memurları, özel yarışma sınavı sonucunda mesleğe yardımcı veya stajyer olarak alınıp belirli süreli yetiştirme döneminden sonra özel bir yeterlik sınavı sonunda müfettiş, uzman, denetçi, kontrolör, aktüer ve stenograf unvanlı kadrolara (mevzuatı uyarınca sözkonusu kadrolara atananlar dahil) atananlar ve bunların yardımcı ve stajyerleri ile iç denetçilerden ekli (III) sayılı Cetvelde yer alan unvanlı kadrolarda yer alanlardan,

aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre almakta olanlara anılan Cetvellerde kadro unvanlarına karşılık gelen gösterge rakamlarının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarlarda ücret ve tazminat verilir.”

hükmüne yer verilmiştir. Anılan Kararnameye ekli (III) sayılı Cetvelin (1) inci sırasında ise; kapsama dahil idarelerin merkez teşkilatına ait genel idare hizmetleri sınıfında yer alan başmüfettiş, müfettiş, başdenetçi, denetçi, başkontrolör, kontrolör ve iç denetçi kadrolarında bulunanların, Türkiye Büyük Millet Meclisi yasama uzmanları ve stenograflarının, Hazine Müsteşarlığı sigorta denetleme uzmanları ve aktüerlerinin, Dışişleri Meslek Memurları ile Konsolosluk ve İhtisas Memurlarının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddesinin “II- Tazminatlar” kısmının “A- Özel Hizmet Tazminatı” bölümünün (ğ) bendinde yer alanlardan merkez teşkilatına ait uzman unvanlı kadrolarda bulunanların, 2 nci sırasında da 1 inci sırada sayılanların yardımcıları ve stajyerlerinin ücret ve tazminat göstergeleri belirlenmiştir.

Öte yandan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddesinin “II-Tazminatlar” kısmında, tazminatların (özel hizmet tazminatı ve denetim tazminatı da dahil) Devlet memurlarına; görevin önem, sorumluluk ve niteliği, görev yerinin özelliği, hizmet süresi, kadro unvan ve derecesi ile eğitim seviyesi gibi hususlar gözönüne alınarak, en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) brüt tutarının belli oranlarına kadar ve bu oranları aşmamak üzere Bakanlar Kurulunca belirlenecek esas, ölçü ve nispetler dahilinde ödeneceği hükme bağlanmıştır.

Anılan Kanunun 152 nci maddesinin “II-Tazminatlar” kısmının “A) Özel Hizmet Tazminatı” bölümünün (e), (f), (g), (ğ), (h), (i), (j) bentlerinde iç denetçiler ile mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle müfettiş yardımcısı, denetçi yardımcısı, denetmen yardımcısı, stajyer kontrolör ve uzman yardımcısı olarak alınan ve özel yeterlik sınavı yönetmeliklerine göre yapılacak yeterlik sınavlarında başarı göstererek müfettiş, denetçi, denetmen, kontrolör ve uzman kadrolarına atanan kariyer meslek mensuplarına yer verilecek özel hizmet tazminatı tavan nispetleri belirlenmiştir. Anılan kısmın “F) Denetim Tazminatı” bölümünde ise;

“Özel Hizmet Tazminatı bölümünün;

a) (e), (f) ve (g) sırasında sayılanlardan.
-Kamu İktisadi Teşebbüslerindeki görevliler için %10 una,
-Diğerleri için %30 una,
b) (ğ), (h), (i) ve (j) sırasında sayılanlar için %20 sine,”

kadar denetim tazminatı ödeneceği hükme bağlanmıştır.

Diğer taraftan, söz konusu madde hükmü gereğince 17.04.2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan ve 06.01.2013 tarihli ve 2013/4156 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 3 üncü maddesi gereğince uygulanmasına 2013 yılında da devam olunan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli II sayılı “Özel Hizmet Tazminatı” Cetvelinin “(B) Denetim Hizmetleri” bölümünde, anılan Kanunun 152 nci maddesinin “II- Tazminatlar” kısmının “A-Özel Hizmet Tazminatı” bölümünün (e), (f), (g), (ğ), (h), (i) ve (j) bentleri kapsamında bulunanların özel hizmet tazminatı oranları ile III sayılı “Diğer Tazminatlar” Cetvelinin “E. Denetim Tazminatı” bölümünde denetim tazminatı oranları düzenlenmiştir.

Buna göre, özel hizmet tazminatı adıyla yapılan ödemelere ilişkin tutarlar, 657 sayılı Kanunda öngörülen nispetleri aşmamak üzere 17.04.2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli II ve III sayılı Cetvellerdeki oranlar esas alınarak belirlenmektedir. Dolayısıyla, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 80 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı alt bendinde yer alan;

“375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki (III) sayılı Cetvelin 1 inci ve 2 nci sıralarında sayılanlar ile düzenleyici ve denetleyici kurumların emsali personeli için, 152 nci maddenin “II- Tazminatlar” kısmının “A- Özel Hizmet Tazminatı” bölümünün (ğ) bendi ile “F- Denetim Tazminatı” bölümünün (b) bendinde yer alan tazminatlar esas alınır.”

hükmünde atıf yapılan (ğ) bendi için belirlenmiş olan tavan oranın %130 olduğu dikkate alınarak, söz konusu (ğ) bendi kapsamına girenlerin sigorta primine esas kazançlarının tespitinde, 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu kararına ekli II sayılı cetvelin “(B) Denetim Hizmetleri” bölümünde %130’luk tavan oranının uygulandığı dördüncü sırada unvan ve dereceler itibarıyla belirlenmiş olan tazminat oranlarının esas alınmasının gerekli olduğu değerlendirilmektedir.

Bu itibarla, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı olup da aynı Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamına girmeyenlerden 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki (III) sayılı Cetvelin 1 inci ve 2 nci sıralarında sayılanların; 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği 15.01.2012 tarihinden itibaren sigorta primine esas kazançlarının tespitinde, 17.04.2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli II sayılı Cetvelin “(B)-Denetim Hizmetleri” bölümünün dördüncü sırasında düzenlenmiş olan özel hizmet tazminatı oranları ile III sayılı Cetvelin “E. Denetim Tazminatı” bölümünde düzenlenmiş olan denetim tazminatı oranlarının dikkate alınması gerekmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.