Dışişleri Bakanlığı tarafından yurtdışında çalıştırılan sözleşmeli personelin teşvik ödeneğinden sigorta primi kesintisi yapılacak mı?

Bu yazımızda, Dışişleri Bakanlığına bağlı yurtdışı temsilciliklerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca çalıştırılmakta olan Türk uyruklu sözleşmeli personele, 6004 sayılı Dışişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun “Teşvik ödeneği” başlıklı 17 nci maddesi çerçevesinde verilen “Teşvik Ödeneği”nin 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 80 inci maddesi kapsamında sigorta primine esas kazanç unsurları arasında değerlendirilerek söz konusu ödeme üzerinden sigorta primi kesintisi yapılıp yapılamayacağına açıklık getirilecektir.

Bilindiği üzere, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde;

Bu Kanunun kısa ve uzun vadeli sigorta kolları uygulaması bakımından;

a) Hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar,

sigortalı sayılırlar.”

hükmüne yer verilmiştir. Nitekim, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta olanlar hakkında da 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin sigortalılığa ilişkin hükümleri uygulanmaktadır.

Öte yandan, 5510 sayılı Kanunun 80 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde;

4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalıların prime esas kazançları aşağıdaki şekilde belirlenir.

a) Prime esas kazançların hesabında;

1) Hak edilen ücretlerin,

2) Prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkaktan o ay içinde yapılan ödemelerin ve işverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen tutarların,

3) İdare veya yargı mercilerince verilen karar gereğince yukarıdaki (1) ve (2) numaralı alt bentlerde belirtilen kazançlar niteliğinde olmak üzere sigortalılara o ay içinde yapılan ödemelerin,

brüt toplamı esas alınır.

b) Ayni yardımlar ve ölüm, doğum ve evlenme yardımları, görev yollukları, seyyar görev tazminatı, kıdem tazminatı, iş sonu tazminatı veya kıdem tazminatı mahiyetindeki toplu ödeme, keşif ücreti, ihbar ve kasa tazminatları ile Kurumca tutarları yıllar itibarıyla belirlenecek yemek, çocuk ve aile zamları, işverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen ve aylık toplamı asgari ücretin % 30’unu geçmeyen özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payları tutarları, prime esas kazanca tabi tutulmaz.”

hükmüne yer verilmiştir.

Buna göre, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı olarak çalışmakta olanlara; aynı Kanunun 80 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi çerçevesinde sayılan ödentiler hariç olmak üzere, yapılan tüm ödeme unsurlarının brüt toplamının, sigorta primine esas kazancın hesabında dikkate alınması gerekmektedir.

Bu itibarla, Dışişleri Bakanlığının yurtdışı temsilciliklerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında çalışmakta olan Türk uyruklu sözleşmeli personele, 6004 sayılı Dışişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun “Teşvik ödeneği” başlıklı 17 nci maddesi çerçevesinde verilen “teşvik ödemesinin”, 5510 sayılı Kanunun 80 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde sayılan istisnalar kapsamına girmediği ile bu ödemeye ilişkin düzenlemenin 5510 sayılı Kanunun ilgili hükümlerinin yürürlüğe girdiği tarihten sonra kanunlaştığı ve dayanağı olan maddede sigorta primi alınmaması yönünde istisna getirilmemiş olduğu dikkate alındığında, söz konusu ödemenin sigorta primine esas kazancın hesabına dahil edilerek sigorta primi kesintisine tabi tutulmasının gerekli olduğu sonucuna ulaşılmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.