15.10.2008 tarihinden sonra memuriyete giren teknik personel ile sağlık personelinin sigorta primine esas aylık derecelerinin belirlenmesi

151.10.2008 tarihinden sonra memuriyete giren ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılanların memuriyete girmeden önce teknik ve sağlık hizmetlerinde sözleşmeli veya sigortalı olarak geçen hizmet sürelerinin anılan Kanunun 80 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendi çerçevesinde sigorta primlerinin hesabına esas alınmak üzere tespit edilecek kazanılmış hak aylık derecesi ve kademesinin belirlenmesinde dikkate alınıp alınmayacağı hususunda uygulamada tereddütlerle karşılaşıldığı görülmektedir.

       5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 80 inci maddesinin üçüncü fıkrasında, bu Kanuna göre ilk defa 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı olanların prime esas kazançlarının nasıl belirleneceği düzenlenmiştir. Söz konusu fıkranın (a) bendinde de aylıklarını personel kanunlarına göre alan sigortalıların prime esas kazançlarının tespitinde;

       “1) İlgili kanunları uyarınca aylık gösterge ve ek göstergeler üzerinden ödenen aylık tutarlarının,

       2) Memuriyet taban aylık ve kıdem aylık tutarlarının,

       3) Makam, temsil ve görev tazminatlarının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddesi uyarınca ödenen tazminatların (bölge, kurum, birim, çalışma mahalli, görevin niteliği ve benzeri kriterlere dayalı olarak asıl tazminatlara ilave, ek veya ayrıca ödenen tazminatlar hariç), 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun ek 17 nci maddesinin (A) bendinde yer alan cetvelde belirtilen oranlar üzerinden ödenen hizmet tazminatının (28/2/1982 tarihli ve 2629 sayılı Kanun ile 17/11/1983 tarihli ve 2955 sayılı Kanuna göre tazminat veya üniversite ödeneği alanların sadece rütbelerinin karşılığı hizmet tazminatları), 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 12 nci maddesi uyarınca ödenen üniversite ödeneğinin, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 106 ncı maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca ödenen ek ödemenin,”

esas alınacağı hükme bağlanmıştır.

       Buna göre, kamu idarelerinde 15.10.2008 tarihinden sonra 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılmayı gerektiren bir görevde çalışmaya başlayan ve daha önce 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa tabi olacak şekilde hiç çalışmamış olanların prime esas kazançları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu veya ilişkili oldukları diğer personel kanunları esas alınarak tespit edilen bazı mali haklarına göre belirlenecek olup, bu mali hakların hesabında kullanılacak unsurlardan birisi de ilgililerin kazanılmış hak aylık derece ve kademeleridir.

       Öte yandan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin “Ortak Hükümler” bölümünün (C) bendinin (1) numaralı ve 2 numaralı alt bentlerinde;

       “1- Teknik hizmetler sınıfa girenlerden memurluğa girmeden önce yurt içinde veya yurt dışında mesleklerini serbest olarak veya resmi veya özel müesseselerde ifa edenlerle memuriyetten ayrıldıktan sonra bu işlerde çalışarak yeniden memuriyete girmek isteyenlerin teknik hizmetlerde geçen süresinden bu kanun ve bu kanunun 87 nci maddesinde sözü edilen kurumlarda geçen sürenin tamamı ve geri kalan sürenin ¾ ‘ü toplamı memuriyette geçmiş sayılarak bu süreler her yılı bir kademe ilerlemesi ve her üç yıl için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir.

       2- Sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına girenlerden memurluğa girmeden önce yurt içinde veya yurt dışında mesleklerini serbest olarak veya resmi veya özel kurumlarda yapanlarla, memurluktan ayrıldıktan sonra bu işlerde çalışarak yeniden memurluğa girmek isteyenlerin sağlık hizmetlerinde geçen süresinden, bu kanun ve bu kanunun 87nci maddesinde sözü edilen kurumlarda geçen süreleri ile 196 ncı maddede belirtilen şekilde tespit edilecek mahrumiyet bölgelerinde en az 3 yıl çalışanların veya çalışacak olanların sürelerinin tamamı ve geri kalan sürelerinin 3/4 ü toplamı memurlukta geçmiş sayılarak bu sürelerin her yılı için bir kademe ilerlemesi ve her üç yılı için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir.”

denilmektedir.

       Bu itibarla, 15.10.2008 tarihinden sonra memuriyete giren ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılanlardan, daha önce 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu kapsamında çalışmamış olanların, atandıkları kadroların teknik hizmetler sınıfı ile sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına dahil olması halinde, Devlet memurluğuna atanmadan önce mesleklerini serbest olarak veya özel sektörde işçi olarak ya da kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli personel statüsünde veya işçi olarak ifa etmiş olduğunu belgeleyenlerin söz konusu hizmet süreleri toplamının;

       a) 657 sayılı Kanun ve yine 657 sayılı Kanunun 87 nci maddesinde sözü edilen kurumlarda geçen süreleri için tamamının,

       b) Geri kalan süreleri için ¾’ünün,

kazanılmış hak aylık derece ve kademesinin yükseltilmesinde dikkate alınması ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 80 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendi çerçevesinde hesaplanacak prime esas kazancının buna göre belirlenmesi gerekmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.