Vergi Kontrol Memurlarının Emekli Aylıkları

Vergi Kontrol Memuru olarak çalışanlardan Vergi Denetmenliğine atanmaksızın emekliye ayrılanlar Vergi Müfettişlerinin ek göstergelerinden ve makam tazminatından yararlanabilir mi?

Vergi Kontrol Memuru olarak çalışmış olanlardan hiç Vergi Denetmenliğine atanmaksızın doğrudan Vergi Kontrol Memuru unvanından ya da herhangi bir yöneticilik kadrosuna geçtikten sonra emekliye ayrılanlar, Vergi Denetmenlerinin Vergi Müfettişliğine geçirilmesi sonrasında kendi emekli aylıklarının da “Vergi Müfettişi” kadro unvanı için belirlenen 3600 ek gösterge rakamı esas alınarak yükseltilmesi ve kendilerine emekli aylıkları ile birlikte 2000 gösterge üzerinden hesaplanacak makam tazminatı ile 8000 gösterge üzerinden hesaplanacak görev tazminatının ayrıca ödenmesi talebinde bulunmaktadırlar. Bu yazı çalışmasında, Vergi Kontrol Memurları ile ilgili emeklilik haklarında söz konusu taleplere uygun olarak bir işlem yapılıp yapılamayacağı üzerinde durulacaktır.

1- 516 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 üncü maddesi ile 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 43 üncü maddesi değiştirilmiş ve anılan maddenin (c) fıkrasında;

“Denetmen çalıştırılması: Gelirler Genel Müdürlüğünce, bölge düzeyinde vergi incelemeleri, taşra teşkilatı gelir birimlerinde denetim yapmak üzere gerektiğinde defterdarlıklar ve vergi dairesi başkanlıkları emrinde de çalıştırılabilecek, bölge müdürlüklerine bağlı vergi denetmenleri;

çalıştırılır.

Kanunlarda kontrol memurlarına yapılmış olan atıflar, ilgisine göre bu denetmenlere ve denetmen yardımcılarına yapılmış sayılır.

Bunlar en az dört yıllık yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar arasından, yapılacak sınav sonucunda mesleğe denetmen yardımcısı olarak alınırlar ve en az 3 yıl çalıştıktan sonra, bu süredeki çalışmaları olumlu bulunanlar ilgili bulundukları denetmen kadrolarına atanırlar. Denetmenler yer değiştirme suretiyle atamaya tabidir ve çalışma usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir.”

hükmüne yer verilmek suretiyle defterdarlıklar ve vergi dairesi başkanlıkları emrinde Vergi Denetmeni çalıştırılabileceği düzenlenmiş ve daha önce kanunlarda Vergi Kontrol Memurlarına yapılmış olan atıfların, ilgisine göre bu Vergi Denetmenlerine ve Vergi Denetmen Yardımcılarına yapılmış sayılacağı belirtilmiştir.

Ayrıca, 516 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 16 ncı maddesinde;

“190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvelin Maliye Bakanlığına ait bölümünden ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar çıkarılmış; ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek Maliye Bakanlığı bölümüne eklenmiştir.”

hükmüne yer verilmiş ve anılan Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (1) sayılı liste ile “Vergi Kontrol Memuru” unvanlı kadrolar iptal edilerek, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvelin Maliye Bakanlığına ait bölümünden çıkarılmış, (2) sayılı liste ile de “Vergi Denetmeni” kadroları ihdas edilerek aynı bölüme eklenmiştir.

Diğer taraftan, 516 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 2 nci maddesinde;

“Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımlandığı tarihte muhasebe kontrol, vergi kontrol ve millî emlâk kontrol memurluğu kadrolarında görev yapmakta olanlar ile bu kadrolara atanmak üzere sınava alınan ve sınav işlemleri henüz sonuçlanmamış olup, yazılı ve sözlü sınav sonucunda başarılı olacaklardan;
a) Bu kadrolara atandıktan sonra geçen hizmet süreleri üç yıldan az olanlar ile yeni atanacak olanlar sırasıyla muhasebe denetmen yardımcısı, vergi denetmen yardımcısı ve millî emlâk denetmen yardımcısı kadrolarına,
b) Üç yıldan fazla olanlar sırasıyla muhasebe denetmeni, vergi denetmeni ve millî emlâk denetmeni kadrolarına,
Bu kadrolara atanmak için öngörülen öğrenim ve yeterlik sınavını başarmış olmak şartları aranmaksızın atanmış sayılırlar.

Ancak (b) bendinde belirtilenler hakkında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin (A) bendinin bu Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 11 inci fıkrası hükmü uygulanmaz, ek gösterge ödenmesinde ise yeterlik sınavı şartı aranmaz.

Muhasebe denetmen yardımcısı, vergi denetmen yardımcısı ve millî emlâk denetmen yardımcısı olarak atananların, kontrol memurluğu kadrosunda geçirdikleri süreler, yeterlik sınavına girebilmek için öngörülen asgari üç yıllık sürenin hesabına dahil edilir.”

şeklinde bir düzenleme yapılmıştır. Ancak, gerek anılan maddede, gerek anılan Kanun Hükmünde Kararnamenin diğer maddelerinde, Vergi Kontrol Memuru kadrolarında görev yapmakta iken Vergi Denetmeni kadrolarına atananların, Vergi Kontrol Memuru kadrolarında geçirdikleri sürelerin Vergi Denetmeni kadrolarında geçmiş sayılacağına ilişkin herhangi bir hükme yer verilmemiştir.

Öte yandan, Anayasa Mahkemesinin 25/11/1993 tarihli ve Esas No:1993/47, Karar No:1993/49 sayılı Kararıyla, 516 sayılı Kanun Hükmünde Kararname dayanağı olan 3911 sayılı Yetki Kanununun iptal edilmiş olduğu gerekçe gösterilerek, anılan Kanun Hükmünde Kararname iptal edilmiş ve iptal nedeniyle oluşan hukuki boşluğun doldurulması amacıyla da; iptal kararının, Resmi Gazetede yayımlanmasından başlayarak altı ay sonra yürürlüğe girmesi hüküm altına alınmıştır. Anayasa Mahkemesinin bu kararı doğrultusunda yürürlüğe konulan 543 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 üncü maddesi ile 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 43 üncü maddesi tekrar değiştirilmiş ve anılan maddenin (c) fıkrasında;

“Denetmen çalıştırılması: Gelirler Genel Müdürlüğünce, vergi incelemeleri ve taşra gelir birimlerinde denetim yapmak üzere defterdarlıklar ve vergi dairesi başkanlıkları emrinde vergi denetmenleri (bölge müdürlüklerinin kurulması halinde defterdarlık ve vergi dairesi başkanlıklarında görevlendirilmeyenler bölge müdürlüğüne bağlı olarak);
…….
çalıştırılır.

Kanunlarda kontrol memurlarına yapılmış olan atıflar, ilgisine göre bu denetmenlere ve denetmen yardımcılarına yapılmış sayılır.

Bunlar en az dön yıllık yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar arasından, yapılacak sınav sonucunda mesleğe denetmen yardımcısı olarak alınırlar ve en az 3 yıl çalıştıktan sonra, bu süredeki çalışmaları olumlu bulunanlar ilgili bulundukları denetmen kadrolarına atanırlar. Denetmenler yer değiştirme suretiyle atamaya tabidir ve çalışma usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir.”

şeklinde düzenlemeye yer verilmiştir. 543 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 2 nci maddesinde de;

“Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımlandığı tarihte Muhasebe, Vergi ve Milli Emlak Denetmeni veya Denetmen Yardımcısı kadrolarında görev yapmakta olup bu kadrolara atandıktan sonraki çalışmaları olumlu bulunanlardan, bu kadrolarda geçen hizmet süreleri:
a) Üç yıldan az olanlar sırasıyla Muhasebe Denetmen Yardımcısı, Vergi Denetmen Yardımcısı ve Milli Emlak Denetmen Yardımcısı kadrolarına,
b) Üç yıldan fazla olanlar sırasıyla Muhasebe Denetmeni, Vergi Denetmeni ve Milli Emlak Denetmeni kadrolarına,
atanmış sayılırlar.

Bunlardan (b) bendinde belirtilenlerin ek gösterge ödemelerinde üç yıl yardımcılık kadrosunda görev yapmış olma şartı aranmaz, (a) bendinde belirtilenlerin Kontrol Memurluğu kadrolarında geçmiş olan süreleri Denetmen Yardımcılığında geçmiş sayılır.

Maliye Müfettiş Yardımcısı, Hesap Uzman Yardımcısı veya stajyer Kontrolör kadrolarında görev yapmakta iken çeşitli nedenlerle Denetmen ve Denetmen Yardımcısı kadrolarına atanmış olanların, söz konusu kadrolarda geçirdikleri süreler Denetmen Yardımcısı kadrolarında geçmiş sayılır.”

hükmüne yer verilmek suretiyle, 516 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede yer alan düzenlemelere paralel düzenlemeler yapılmıştır.

Buna göre, gerek 516 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede, gerekse 543 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede yapılan düzenlemelerde yer alan, kanunlarda Vergi Kontrol memurlarına yapılmış olan atıfların, ilgisine göre Vergi Denetmenlerine ve Vergi Denetmen Yardımcılarına yapılmış sayılacağı yönündeki hüküm, Vergi Kontrol Memurluğu yapmış kişilerin Vergi Denetmenliğe atanmadan Vergi Denetmenlerinin hak, yetki ve sorumluluğuna sahip olacağı anlamını taşımamakta, tam tersine daha önce Vergi Kontrol Memurluğu görevinde bulunmamış olsa da Vergi Denetmeni kadrosunda bulunanların mevzuatta Vergi Kontrol Memurlarına tanınan hak, yetki ve sorumluluğa sahip olacağı ve kanunlar ile bunlara verilen görevleri yerine getireceği anlamını taşımaktadır.

2- 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye 646 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesi ile eklenen geçici 12 nci maddesinin ikinci fıkrasında;

“Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte Maliye Başmüfettişi, Baş Hesap Uzmanı ve Gelirler Başkontrolörü kadrolarında bulunanlar Vergi Başmüfettişi kadrolarına; Maliye Müfettişi, Hesap Uzmanı ve Gelirler Kontrolörü ile Vergi Denetmeni kadrolarında bulunanlar Vergi Müfettişi kadrolarına; Maliye Müfettiş Yardımcısı, Hesap Uzman Yardımcısı ve Stajyer Gelirler Kontrolörü ile Vergi Denetmen Yardımcısı kadrolarında bulunanlar Vergi Müfettiş Yardımcısı kadrolarına halen bulundukları kadro dereceleriyle herhangi bir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılır.”

hükmüne yer verilmiştir.

Buna göre, 646 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Yürürlüğe girdiği 10/7/2011 tarihinde Vergi Denetmeni kadrolarında bulunanların Vergi Müfettişi kadrolarına Vergi Denetmen Yardımcısı kadrolarında bulunanların ise Vergi Müfettiş Yardımcısı kadrolarına halen bulundukları kadro dereceleriyle atanmış sayılacağı hüküm altına alınmıştır.

Öte yandan, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun yürürlüğe girmesinden önce 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa tabi olarak çalışmaya başlamış olanların hem emekli kesenekleri ve kurum karşılıklarının hesabı açısından hem de 5434 sayılı Kanuna göre bağlanmış olan emekli aylıkları açısından, 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesinde özel düzenlemeler yapılmış ve bunlar hakkında 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre işlem tesis edilmeye devam olunması hükme bağlanmıştır. Keza, 5434 sayılı Kanunun mülga ek 67 nci maddesinin ikinci fıkrasında da;

“Personel kanunlarında ya da aylık ödenmesine dayanak teşkil eden diğer kanunlarda kendileriyle eşit olarak ek gösterge verilmekte olan kadrolarda bulunanların yararlandıkları ek göstergelerden faydalanma imkanı da kalmayacak şekilde kadro unvanları personel kanunlarından ya da aylık ödenmesine dayanak teşkil eden diğer kanunlardan çıkarılan ve yararlanacakları ek gösterge hakkında ayrıca bir düzenleme yapılmamış olan kadro unvanları üzerinden emekli, dul ve yetim aylığı bağlanmış olanlar ile bu durumda olup iştirakçiliği devam edenlere uygulanacak ek göstergeler; Devlet Personel Başkanlığının görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü tarafından birlikte belirlenir. İlgili kanunlarında ayrıca ek gösterge belirlenmek suretiyle ve bir kadro şartı aranmaksızın yürütülmesi öngörülen görevlere asaleten atanmış veya seçilmiş olanlar hariç olmak üzere, münhasıran kadrosu ihdas edilmemiş görevler için bu fıkra hükmü uygulanmaz ve bu şekilde yürütülen görevler için sonradan ihdas edilen kadrolar dikkate alınmaz.”

şeklinde bir düzenleme bulunmaktadır.

Dolayısıyla, kadrosu kaldırılanlar yönünden emeklilik aylığının veya emeklilik keseneklerinin hesabına esas olmak üzere bir kadro eşitlik işlemi yapılabilmesi için; bir kadro unvanının, personel kanunlarında ya da aylık ödenmesine dayanak teşkil eden diğer kanunlarda kendileriyle eşit olarak ek gösterge verilmekte olan kadrolarda bulunanların yararlandıkları ek göstergelerden faydalanma imkanı da kalmayacak şekilde personel kanunlarından ya da aylık ödenmesine dayanak teşkil eden diğer kanunlardan çıkarılmış olması ve kaldırılan kadro unvanında bulunalar yönünden yararlanmaya devam edecekleri ek gösterge hakkında ayrıca bir düzenleme yapılmamış gerekmektedir.

Nitekim, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun mülga ek 67 nci maddesinin yukarıda belirtilen ikinci fıkrası çerçevesinde Maliye Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı temsilcilerinin katılımıyla oluşturulan komisyon tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde Maliye Bakanından alınan 28.02.2012 tarihli ve 32 sayılı Olur ile yürürlüğe konulan XXXI No’lu Eşitlik Cetvelinin 34 üncü sırasında, kaldırılan “Vergi Denetmeni” kadro unvanında görev yapmış olanlar yönünden yukarıda belirtilen şartların gerçekleşmiş olduğu dikkate alınarak Vergi Denetmeni unvanı “Vergi Müfettişi” kadro unvanına eşitlenmiştir.

Ancak, Vergi Kontrol Memuru unvanında bulunanların bu kadroda bulundukları sırada yararlanacakları ek gösterge rakamları için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli (I) Sayılı Cetvel’in “I- Genel İdare Hizmetleri Sınıfı” başlıklı bölümünde kadro unvanları ayrıca belirtilmek suretiyle bir ek gösterge belirlenmemiş olduğu ve ilgililerin anılan Cetvel’in “I- Genel İdare Hizmetleri Sınıfı” başlıklı bölümünün (i) sırasındaki “Bu sınıfa dahil olup da yukarıda sayılanlar dışında kalanlardan…” hükmü çerçevesinde ek göstergeden yararlandıkları ve halen de bu hüküm çerçevesinde ek göstergeden yararlanmalarında hukuki bir engel bulunmadığı dikkate alındığında, emeklilik hakları Vergi Kontrol Memuru unvanı üzerinden belirlenenler yönünden 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun mülga ek 67 nci maddesinin yukarıda belirtilen ikinci fıkrası çerçevesinde bir kadro eşitlik işlemi yapılmasının koşularının oluşmadığı anlaşılmaktadır.

Bu itibarla, Vergi Kontrol Memuru olarak çalışmış olanlardan hiç Vergi Denetmenliğine atanmaksızın doğrudan Vergi Kontrol Memuru unvanından ya da herhangi bir yöneticilik kadrosuna geçtikten sonra emekliye ayrılanların emeklilik haklarının tespitinde, “Vergi Müfettişi” kadro unvanı için belirlenen 3600 ek gösterge rakamı ve 2000 makam tazminatı ile 8000 görev tazminatı gösterge rakamının esas alınmasına imkan bulunmamaktadır.

2 thoughts on “Vergi Kontrol Memurlarının Emekli Aylıkları

 • Ağustos 5, 2013 tarihinde, saat 2:43 pm
  Permalink

  maliye meslek okulu mezunuyum 23 yıl vergi denetmeni olrak görev yaptım l995 yılında emekli oldum 646 sayılı kanun hükmünde kararname haklarından 1 nci dereceye gelememem yüzünden faydalanamıyorum lise mezunu olupta halen çalışmakta olanlar yararlanıyorda acaba bizler neden yararlanamıyoruz bu adaletmi türkiyede sadece 50 kişiyiz bu konuda idare mahkemesine gittim daha sonuç alamadım bu konuda ayrıntılı bilgi verirseniz sevinirim teşekkürler

  Yanıtla
  • Ağustos 21, 2013 tarihinde, saat 10:06 pm
   Permalink

   Dört yıllık fakülte mezunu olmayan veya dört yıllık fakülte mezunu olmakla birlikte mesleğe yarışma ve yeterlik sınavı ile girmemiş olanlar Vergi Müfettişi ek göstergesinden yararlanamamaktadır. Ayrıca bu durumda olmayanlar açtıkları davaları kaybetmiştir.

   Yanıtla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.