Üniversitelerde Daha Önce Daire Başkanı Olarak Görev Yapmış Olanların Emeklilik Açısından 3600 Ek Göstergeden Yararlandırılması

Bu yazımızda, Devlete ait üniversitelerde “Daire Başkanı” kadro unvanında görev yapmakta iken 15.06.2013 tarihinden önce görevden alınarak, “Yüksekokul Sekreteri” veya “Şube Müdürü” gibi başka kadro unvanlarına atanmış olanların emekli keseneğine esas aylıklarının tespitinde, 11/06/2013 tarihli ve 28674 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6487 sayılı Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun “Daire Başkanı” kadro unvanının ek göstergesinde değişiklik yapan düzenlemesinin dikkate alınıp alınmayacağına açıklık getirilecektir.

 

5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında, T.C. Emekli Sandığı iştirakçisi olarak çalışmakta iken 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamına alınanlar hakkında bu Kanunla yürürlükten kaldırılan hükümleri de dahil 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre işlem yapılacağı belirtilmiştir.

Diğer taraftan, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunun 5510 sayılı Kanunun 106 ncı maddesiyle mülga ek 67 nci maddesinin birinci fıkrasında;

Daha önce atanmış ya da seçilmiş oldukları kadro, görev veya aylık almış oldukları dereceler için belirlenmiş olan ek göstergelerden daha düşük ek gösterge ödenmesi gereken veya ek göstergesi olmayan bir kadro, görev veya dereceye atanan ya da seçilenler; daha önceden yararlanmış oldukları ek gösterge rakamı ile halen bulundukları kadro, görev veya dereceye ilişkin ek gösterge rakamı arasındaki farktan kaynaklanan kesenek ve karşılık tutarının tamamının aylıklarından kesilmesi suretiyle emeklilik açısından yüksek olan ek göstergeden yararlanmaya devam ederler. Bu Kanunun 12 nci maddesinin (II) numaralı fıkrasının (n) bendinde sayılanlar hariç, atandıkları veya seçildikleri kadro, görev ya da derecede en az altı ay görev yapmaksızın ek göstergesi daha düşük bir kadro, görev ya da dereceye atanan veya seçilenler hakkında bu fıkra hükümleri uygulanmaz.”

hükmü yer almaktadır.

Buna göre, daha önce atanmış ya da seçilmiş oldukları kadro, görev veya aylık almış oldukları dereceler için belirlenmiş olan ek göstergelerden daha düşük ek göstergeli veya ek göstergesi olmayan bir kadro, görev veya dereceye atanan ya da seçilenlerin, emekli keseneğine esas aylıklarının hesabında; söz konusu fıkrada belirtilen istisnalar hariç olmak kaydıyla, daha önce en az 6 ay süreyle görev yaptıkları bir kadro sebebiyle yararlanmış oldukları yüksek ek gösterge rakamının dikkate alınmaya devam olunması gerekmektedir. Ayrıca, önceden yararlanmış olduğu ek gösterge rakamına göre daha düşük ek göstergeden yararlandırılması gereken veya ek göstergesi olmayan bir kadro, görev veya dereceye atanmış olanların bu iki ek gösterge rakamı arasındaki farktan kaynaklanan kişi keseneği ve kurum karşılığı tutarı farkının tamamının ise kendi aylıklarından kesilmesi zorunlu bulunmaktadır.

Keza, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun mülga ek 73 üncü maddesinin birinci fıkrasında ise;

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı iştirakçilerinden ek göstergeli veya daha yüksek ek göstergeli bir göreve atananlara; atandıkları görevin ek göstergesi üzerinden emekli aylığı, malullük aylığı bağlanması ve emekli ikramiyesi ödenebilmesi veya toptan ödeme yapılabilmesi için, atandıkları görevin ek göstergesi üzerinden, bu göreve başladıkları tarihten itibaren en az altı ay süreyle Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına kesenek ve karşılık ödemiş olması şarttır. Altı ay kesenek ve karşılık ödenmemiş olanlara bu göreve atanmadan önce emekli keseneğine esas alınan ek gösterge rakamı üzerinden işlem yapılır.”

denilmektedir. Bu itibarla, iştirakçilerden ek göstergeli veya daha yüksek ek göstergeli bir göreve atananlara, atandıkları yeni görevin ek göstergesi üzerinden, emekli ve malullük aylığı bağlanması ile emekli ikramiyesi ödenebilmesi veya toptan ödeme yapılabilmesi için; bu ek gösterge üzerinden en az 6 ay süreyle kesenek ve karşılık ödenmiş olması gerekmektedir.

Öte yandan, 6487 sayılı Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 13 üncü maddesi ile 657 sayılı Kanuna ekli II sayılı Cetvelde yapılan değişiklik neticesinde, üniversiteler de dahil olmak üzere bazı kamu kurumlarında “Daire Başkanı” kadro unvanına atanmış olanlar için uygulanacak ek gösterge rakamı 3600’e yükseltilmiştir.

Bu itibarla, yukarıda anılan mevzuat hükümleri ve 657 sayılı Kanuna ekli II sayılı Cetvelde yapılan değişiklikler çerçevesinde, Devlete ait üniversitelerde daha önce “Daire Başkanı” kadro unvanında görev yapmış olup da daha sonra “Yüksekokul Sekreteri” veya “Şube Müdürü” gibi başka unvanlı kadrolara atanmış olanların; “Daire Başkanı” unvanlı kadroda en az 6 ay süreyle görev yapmış olması ve emekli keseneği ve kurum karşılıklarının da en az 6 ay süreyle “Daire Başkanı” kadro unvanı üzerinden yatırılmış olması kaydıyla ve söz konusu ek gösterge değişikliğine ilişkin hükmün 11.06.2013 tarihinde yürürlüğe girdiği dikkate alınarak, 15.06.2013 tarihinden başlayarak “Daire Başkanı” kadro unvanı için belirlenmiş olan ek gösterge rakamı ile “Yüksekokul Sekreteri” veya “Şube Müdürü” gibi atanmış oldukları başka kadro unvanı için belirlenmiş olan ek gösterge rakamı arasındaki farktan kaynaklanan kesenek ve kurum karşılığı tutarına ilişkin farkın tamamının aylıklarından kesilmesi suretiyle emekli keseneğine esas aylıklarının hesabı açısından “Daire Başkanı” kadro unvanı için belirlenmiş olan ek gösterge rakamından yararlandırılması zorunlu bulunmaktadır.

Ayrıca, Devlete ait üniversitelerde daha önce “Daire Başkanı” unvanlı kadroda en az 6 ay süreyle görev yapmış ve emekli keseneği ve kurum karşılıkları en az 6 ay süreyle “Daire Başkanı” kadro unvanı üzerinden yatırılmış olanlardan, 15.06.2013 tarihinden önce emekliye ayrılanların ise emekli keseneği farkı ödemelerine gerek kalmaksızın emekli aylıklarının 3600 ek gösterge rakamı esas alınarak yükseltilmesi gerekmekte olup, bu durumda olanların Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurmaları faydalı olacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.