Gerekli Şartları Taşımadıklarının Tespit Edilmesi Sebebiyle Emekliye Sevkleri İptal Edilen Memurlar İle İlgili Yapılacak İşlem

Sosyal Güvenlik açısından 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine tabi olarak çalışmakta iken istekleri üzerine emekliye sevk edilenlerden daha sonra gerekli yaş koşulunu doldurmamış olduğu ve gerekli olan süre kadar çalışmamış olduğu tespit edilenlerin tekrara memurluğu başlatılıp başlatılmayacağı veya bunların emekliye sevk edildikten sonra çalışmaksızın geçen süreleri için kendilerine eski kamu kurumları tarafından aylık ödenip ödenemeyeceğine ilişkin mevzuat hükümleri ile yapılacak uygulama aşağıda belirtilmiştir.

Maliye Bakanlığının 13/11/1989 tarihli ve BÜMKO-KY-10-115567-108/23461 sayılı genel yazısında bu konuya ilişkin olarak bazı açıklamalar yapılmış olup, söz konusu genel yazıda, gerek kendi istekleri ile gerekse re’sen emekliye sevk edilmekle birlikte, hizmet sürelerinin eksik çıkması veya yaş haddini doldurmamaları nedeniyle T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü tarafından emeklilik işlemi iptal edilenlerin tekrar göreve başlatılmaları ve görevlerinden ayrı kaldıkları sürelere ilişkin aylık ve diğer özlük haklarının da yargı kararı aranmaksızın ödenmesi gerektiği belirtilmiştir. Böylelikle de kamu idarelerinin kendi hatalarından dolayı ilgililerin mağdur olmamaları sağlanmıştır. Ancak, söz konusu genel yazıdan sonra mevzuat değişiklikleri olduğu gibi, bu yazıda; ilgililerin emekliye sevk edildikleri tarih ile yeniden işe başlatılmaları gereken tarih arasındaki sürenin, eksik olan hizmet süresinden daha az olduğu varsayımından hareket edilerek görüş oluşturulmuştur. Dolayısıyla, bu konunun yeniden değerlendirilmesi gerekli hale gelmiştir.

Nitekim, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa ek 83 üncü maddesinde;

“Kendi isteği ile emekliye ayrılan, ancak daha sonra Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından hizmet süresinin eksik olduğu veya gerekli yaş şartını henüz haiz olmadığı tespit olunanlardan; emeklilik veya malûllük aylığı alınan süresi, eksik hizmet süresinden veya yaş şartının yerine getirilmesi için tamamlanması gereken süreden fazla olanların  emeklilik  işlemi iptal  edilmez.  Bunların en son aylık ödenen tarihten eksik hizmet süresi veya yaş şartının yerine getirilmesi için tamamlanması gereken süre kadar geriye gidilerek, bu dönemde kendilerine ödenen emeklilik veya yaşlılık aylıkları borç çıkarılır. Çıkarılan borç ve bu borca ilişkin faiz ile borç çıkarılan süreye ait kesenek ve kurum karşılıkları, ilgili kurum bütçesinin personel ödeneklerinden Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına ödenir. Bu şekilde ilave olarak kesenek ve kurum karşılığı ödenen süreler için ilgililere ikramiye farkı ödenmez, ödenmiş olan ikramiyenin eksik hizmet süresine ilişkin kısmı geri alınmaz. Borç çıkarılan döneme ilişkin olarak ilgililer adına Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından karşılanmış olan tedavi ve ilaç bedelleri de kurumları bütçelerinden Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına ödenir.”

hükmüne yer verilmiştir.

Buna göre, kendi isteği ile emekliye sevk edilen personelden daha sonra emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanması koşullarının gerçekleşmediği tespit edilenlerin emeklilik işlemlerinin iptal edilmeden önce, emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanabilmesi için tamamlanması gereken hizmet süresi ile görevinden ayrı kaldığı sürelerin mukayese edilerek;

1) Görevden ayrı kalınan sürelerin eksik hizmet süresinden fazla olması durumunda;

a) Emeklilik işleminin iptal edilmemesi,
b) Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından en son aylık ödenen tarihten eksik hizmet süresi kadar geriye gidilerek bu dönemde ödenen emeklilik veya yaşlılık aylıklarının ilgili adına borç çıkartılması,
c) İlgiliye, emekliye ayrıldığı tarihteki kadro unvanı esas alınmak suretiyle Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından borç çıkarılan döneme ait aylık ve diğer mali haklarının kadro tasarrufundan tahakkuk ettirilmesi ve bu miktardan Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından borç çıkarılan miktar ile varsa bu miktara ilişkin faizin mahsup edilmesi,
d) Yukarıda belirtildiği şekilde tahakkuk ettirilen miktarın Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından çıkarılan borç ile bu borca ilişkin faiz toplamından fazla olması halinde kalan kısmın ilgiliye, eksik olması halinde ise aradaki farkın ilgili kamu kurumu tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına ödenmesi,
e) Söz konusu borç çıkarılan döneme ilişkin olan ve ilgili adına Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından ödenen muayene ve tedavi giderlerinin de borç çıkartılması halinde, bu borç tutarının da kurum tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına ödenmesi,

2) Görevinden ayrı kaldığı sürelerin eksik hizmet süresinden az olması durumunda ise;

a) Emeklilik işleminin iptal edilerek ilgilinin göreve başlatılması,
b) Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından ödenen emeklilik veya yaşlılık aylıklarının tamamının ilgili adına borç çıkartılması,
c) İlgiliye, emekliye ayrıldığı tarihteki kadro unvanı esas alınmak suretiyle Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından borç çıkarılan döneme ait aylık ve diğer mali haklarının kadro tasarrufundan tahakkuk ettirilmesi ve bu miktardan Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından borç çıkarılan miktar ile varsa bu miktara ilişkin faizin mahsup edilmesi,
d) Yukarıda belirtildiği şekilde tahakkuk ettirilen miktarın Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından çıkarılan borç ile bu borca ilişkin faiz toplamından fazla olması halinde kalan kısmın ilgiliye, eksik olması halinde ise aradaki farkın ilgili kamu kurumu tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına ödenmesi,
e) Söz konusu borç çıkarılan döneme ilişkin olan ve ilgili adına Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından ödenen muayene ve tedavi giderlerinin de borç çıkartılması halinde, bu borç tutarının da kurum tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına ödenmesi,
f) Eksik hizmet süresinden görevden ayrı kalınan sürenin düşülerek, ilgilinin kalan süre kadar çalıştırılması ve bu süreye ilişkin aylık ve diğer mali haklarının tahakkuk ettirilerek ödenmesi,
g) Bu süre sonunda emeklilik hakkını kazanan ilgilinin emekliye ayrılma isteğinin tekrar işleme konularak yeniden emekliye sevk edilmesi,

şeklinde bir işlem tesisine gidilmesi gerekmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.