Emekliye Ayrıldıktan Sonra Kamu Kurumlarının Hizmet Alımı Yaptığı Yüklenici Firmalarda Çalışmaya Başlayanların Emekli Aylıkları Kesilir mi?

Emekliye ayrıldıktan sonra kamu kurumlarının hizmet alımı yaptığı yüklenici firmalarda (taşeron şirketlerinde) çalışmaya başlayanların emekli aylıklarının, 5335 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası gerekçe gösterilerek Sosyal Güvenlik Kurumunun bazı il müdürlükleri tarafından kesilmekte olduğu görülmektedir. Bu yazıda, kanuni dayanakları da belirtilerek duruma açıklık getirilmeye çalışılacaktır.
5335 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasında;
“Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar bu aylıkları kesilmeksizin; genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeler, fonlar, belediyeler, il özel idareleri, belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmeler, sosyal güvenlik kurumları, bütçeden yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerinde ve sermayesinin %50’sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklarda herhangi bir kadro, pozisyon veya görevde çalıştırılamaz ve görev yapamazlar.”
hükmüne yer verilmiştir.
Buna göre, söz konusu fıkrada “sermayesinin %50’sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklar” şeklinde bir ibareye yer verildiğinden, sermayesinin %50’sinden fazlası kamuya ait ortaklıkların hangi kamu kurum ve kuruluşuna bağlı ya da ilgili tutulduklarına, hangi hukuki statüye sahip olduklarına ya da hangi usulle yönetildiklerine bakılmaksızın anılan fıkra kapsamında değerlendirilmeleri gerekmektedir. Bu çerçevede, kamu kurum ve kuruluşları tarafından sermayelerinin %50’sinden fazlasına sahip olacak şekilde kurulmuş olan ortaklıkların, daha sonra sermayesinin %50’sinden fazlasına sahip olacak şekilde kurmuş oldukları diğer ortaklıkların da söz konusu fıkra kapsamı dışında tutulmasına imkan bulunmamaktadır. Ancak, sermayesinin %50’sinden fazlası kamuya ait olmayan şirketler anılan fıkra kapsamına girmemektedir.
Bu itibarla, Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik aylığı veya yaşlılık aylığı almakta iken bir kamu kurumunun hizmet alımında bulunduğu herhangi bir firmada (taşeron şirketinde) çalışmaya başlayanların bu aylıklarının, yüklenici firmanın (taşeron şirketin) sermayesinin doğrudan veya dolaylı olarak %50’sinden fazlasının bir kamu kurumuna ait olmadıkça kesilmemesi gerekmektedir.
Ancak, belediyeler tarafından kurulan şirketlerin daha sonra kurmuş veya ortak olmuş oldukları diğer şirketler örneğinde olduğu gibi, sermayesinin %50’sinden fazlası dolaylı olarak kamu kurumlarına ait olan şirketlerde çalışanların emeklilik aylıklarının veya yaşlılık aylıklarının ödenmeye devam olunmasına ise imkan bulunmamakta olup, bu durumda olanların Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesi gerekmektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.