Emeklilik veya yaşlılık aylığı almakta iken sulama birliklerinde çalışmaya başlayanların bu aylıkları kesilir mi?

Bu yazımızda, emeklilik veya yaşlılık aylığı almakta iken sulama birliklerinde çalışmaya başlayanların emeklilik veya yaşlılık aylıklarının, 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi gereğince kesilmesinin gerekip gerekmediğine açıklık getirilecektir.

5335 sayılı “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasında;

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar bu aylıkları kesilmeksizin; genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeler, fonlar, belediyeler, il özel idareleri, belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmeler, sosyal güvenlik kurumları, bütçeden yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerinde ve sermayesinin %50’sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklarda herhangi bir kadro, pozisyon veya görevde çalıştırılamaz ve görev yapamazlar.”

şeklinde bir düzenleme yapılarak, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanların yukarıda sayılan işyerlerinde tekrar çalışmaya başlamaları durumunda emeklilik veya yaşlılık aylıklarının kesilmesi hükme bağlanmıştır.

Öte yandan, 6172 sayılı Sulama Birlikleri Kanununun “Birliğin tüzel kişilik kazanması ve birliğe üyelik” başlıklı 4 üncü maddesinde ise;

“Birlik; tek yerleşim biriminden oluşan birlikler hariç olmak üzere, görev alanı içinde bulunan her yerleşim biriminden; üçüncü dereceye kadar hısım olmayan ve her yerleşim biriminden en az birer kişi ve toplamda beş kişiden az olmamak üzere su kullanıcılarının imzaladığı birlik ana statüsünün, DSİ’nin de görüşü alınmak suretiyle Bakanlıkça onaylanması sonucu tüzel kişilik kazanır.”

hükmüne yer verilmiştir. Aynı Kanunun 20 nci maddesi ile de 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununun “Sulama birlikleri” başlıklı 19 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 6172 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinde de;

“Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 26/5/2005 tarihli ve 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununa göre kurulmuş olan sulama birlikleri onsekiz ay içinde durumlarını bu Kanuna uygun hale getirmek zorundadır. Aksi takdirde bu birliklerin tüzel kişiliği kendiliğinden sona erer ve bu birlikler valinin görevlendireceği vali yardımcısı başkanlığında; defterdarlık, tarım il müdürlüğü, DSİ bölge müdürlüğü ve il mahalli idareler müdürlüğü yetkililerinden oluşan tasfiye komisyonu tarafından en geç iki ay içinde tasfiye edilir. Birliğin tüm hak, alacak, borç ve 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olmayan personeli ile birliğe ait taşınır ve taşınmazlar bu Kanuna istinaden kurulan yeni birliğe devrolunur.”

denilmektedir.

Dolayısıyla, 6172 sayılı Kanun hükümlerine göre kurulacak sulama birliklerinin üyeleri, birliğin görev alanında bulunan tesisten istifade eden su kullanıcılarından oluşmaktadır. 6172 sayılı Kanuna uygun olarak yapılanmış sulama birliklerinin genel olarak gelirleri ise; katılım payı, su kullanım hizmet bedeli, her türlü yardım ve bağışlar, yatırım bedellerine ilişkin geri ödeme katkı payı, birlik ana statüsüne aykırı hareket edenlerden alınan idari para cezaları, alım, satım, kira, faiz ve benzerlerinden doğan gelirler ve diğer gelirlerden oluşmaktadır.

Buna göre, sulama birliklerinin üye yapısı ve sulama birliklerinin hizmetlerinden yararlanmaya bağlı olarak ödenmesi gereken bedel ya da ücretler dışında herhangi bir kamu kurumu tarafından sulama birliklerine bir kaynak transferi zorunluluğu bulunmadığı dikkate alındığında, 6172 sayılı Kanunun yürürlük tarihi olan 22.3.2011 tarihinden sonra anılan Kanun hükümlerine uygun olarak kurulmuş olan sulama birlikleri 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi kapsamına girmediği gibi, daha önce 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununa göre kurulmuş olup da durumunu 6172 sayılı Kanun hükümlerine uygun hale getiren sulama birlikleri de 6172 sayılı Kanuna uygun olarak yeniden yapılanmalarını tamamladıkları tarihten itibaren 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına dahil olmadığından; herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almakta olanların bu aylıkları kesilmeksizin yukarıda belirtilen kriterlere uyan birliklerde çalışabilmeleri mümkün bulunmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.