Emeklilik veya yaşlılık aylığı almakta iken Milli Eğitim Bakanlığında Usta Öğretici olarak çalışmaya başlayanların bu aylıkları kesilir mi?

Bu yazıda, emeklilik veya yaşlılık aylığı almakta iken Milli Eğitim Bakanlığına bağlı halk eğitim merkezlerinde ders ücreti karşılığında “Usta Öğretici” olarak çalışanların emeklilik veya yaşlılık, 5335 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 30 uncu maddesi gereğince kesilmesinin gerekip gerekmediğine açıklık getirilecektir.

5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasında;

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar bu aylıkları kesilmeksizin; genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeler, fonlar, belediyeler, il özel idareleri, belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmeler, sosyal güvenlik kurumları, bütçeden yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerinde ve sermayesinin %50’sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklarda herhangi bir kadro, pozisyon veya görevde çalıştırılamaz ve görev yapamazlar.”

şeklinde bir düzenleme yapılarak, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanların kamu kurumlarında tekrar çalışmaya başlamaları durumunda emeklilik veya yaşlılık aylıklarının kesilmesi hükme bağlanmıştır. Anılan maddenin dördüncü fıkrasında ise, yukarıdaki ikinci fıkra hükmünün istisnaları düzenlenmiş olup, söz konusu fıkranın (f) bendinde;

“Bu maddenin ikinci ve üçüncü fıkra hükümleri;

f) Yaş haddini aşmamış olmaları kaydıyla her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ders ücreti karşılığı ders görevi verilenler (üniversitelerde ders ücreti karşılığı ders görevi verilenler hakkında yaş haddini aşmamış olmaları kaydı aranmaz.),

hakkında uygulanmaz.”

hükmüne yer verilmiştir.

Diğer taraftan, Milli Eğitim Bakanlığı Kurumlarında Sözleşmeli veya Ek Ders Görevi ile Görevlendirilecek Uzman ve Usta Öğreticiler Hakkında Yönetmeliğin 1 inci maddesinde;

1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 47 nci maddesine göre Millî Eğitim Bakanlığı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ve hizmetiçi yetiştirme kurs ve seminerlerinde geçici veya ek ders görevi ile görevlendirilecek uzman ve usta öğreticiler hakkında bu yönetmelik hükümleri uygulanır.”

denilerek, usta öğreticilerin örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görev yapacakları belirtilmiştir. Anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında da;

Uzman ve Usta Öğreticiler aşağıdaki şekillerde görevlendirilirler.

1 – Geçici personel olarak:

Geçici personel olarak görevlendirilecek uzman ve usta öğreticiler ile yapılacak sözleşme esasları 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 15/05/1975 gün ve 1897 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile değiştirilen 4 üncü maddesine göre Bakanlıkça hazırlanır.

2 – Ek ders görevi verilmesi yoluyla:

4 üncü maddede belirtilen esaslara göre ek ders görevi verilmesi yoluyla görevlendirilecek uzman ve usta öğreticilere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 89 uncu maddesi uyarınca 1/12/2006 tarihli ve 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda belirtilen miktarda ek ders görevi verilebilir.

şeklinde bir hükme yer verilmiştir.

Buna göre, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ek ders görevi verilmek ve bu görev karşılığında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 89 uncu maddesi ile 176 ncı maddesi çerçevesinde sadece ders ücreti ödenmek suretiyle çalıştırılan usta öğreticilerden 65 yaşını doldurmamış olanlar, 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendinde belirtilen istisna kapsamına girmekte olup, bu durumda olanların emeklilik veya yaşlılık aylıklarının kesilmemesi gerekmektedir.

Ancak, Milli Eğitim Bakanlığı Kurumlarında Sözleşmeli veya Ek Ders Görevi ile Görevlendirilecek Uzman ve Usta Öğreticiler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendi uyarınca sözleşme yapılmak suretiyle geçici personel statüsünde çalıştırılan usta öğreticiler ile sadece ders ücreti karşılığı görevlendirilmiş olsa bile 65 yaşını doldurmuş olanlar ise, 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendindeki istisna kapsamına girmemekte olup, bu durumda olanların emeklilik veya yaşlılık aylıklarının kesilmesi gerekmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.