Belediye Başkanı Olarak Emekli Aylığı Bağlananlardan Mahalle Veya Köy Muhtarı Seçilenlerin Emekli Aylıkları veya Tazminatları Kesilir mi?

       Belediye başkanı olarak görev yaptıktan sonra veya belediye başkanlığı görevi sırasında 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu çerçevesinde emekli aylığı bağlananlardan veya Belediye başkanlığı yapmış olmakla birlikte SSK ya da Bağ-Kur mevzuatı veya 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre emekli aylığı bağlananlardan, daha sonra mahalle veya köy muhtarı seçilenlerin emekli aylıklarının ve özellikle de emekli aylıkları ile birlikte kendilerine ödenen makam tazminatı ile temsil tazminatı ya da görev tazminatının kesilip kesilmeyeceği hakkında tereddütler bulunmaktadır. Bu yazıda, konuya açıklık getirilmeye çalışılacaktır.

       1-  21/4/2005 tarih ve 5335 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasında;

       “Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar bu aylıkları kesilmeksizin; genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeler, fonlar, belediyeler, il özel idareleri, belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmeler, sosyal güvenlik kurumları, bütçeden yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerinde ve sermayesinin %50’sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklarda herhangi bir kadro, pozisyon veya görevde çalıştırılamaz ve görev yapamazlar.”

şeklinde bir düzenleme yapılarak, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanların yukarıda sayılan işyerlerinde tekrar çalışmaya başlamaları durumunda emeklilik veya yaşlılık aylıklarının kesilmesi gerektiği hükme bağlanmıştır.

       Öte yandan, 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında ise;

       “Bu maddenin ikinci ve üçüncü fıkra hükümleri;

       a) Cumhurbaşkanlığına seçilenler,

       b) Dışarıdan Bakanlar Kurulu üyeliğine atananlar,

       c) Yasama Organı üyeliğine seçilenler,

       d) Mahalli idareler seçimleri sonucuna göre görev alanlar,

       e) Sadece toplantı veya huzur ücreti ya da hakkı ödenen görevleri yürütenler ile yönetim ve denetim kurulu üyeliği ücreti karşılığında görevlendirilenler,

       f) Yaş haddini aşmamış olmaları kaydıyla her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ders ücreti karşılığı ders görevi verilenler (üniversitelerde ders ücreti karşılığı ders görevi verilenler hakkında yaş haddini aşmamış olmaları kaydı aranmaz.),

       g) Vakıf üniversitelerinde görev alanlar,

       h) Özel kanunlarında emeklilik veya yaşlılık aylığı kesilmeksizin çalıştırılma veya görev yapma hakkı verilenlerden Cumhurbaşkanı tarafından atananlar, Başbakan tarafından atananlar, Bakanlar Kurulu kararı veya müşterek kararname ile atanan veya görevlendirilenler ve Türkiye Büyük Millet Meclisince yapılan seçimler sonucunda görev verilenler,

       i) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 60 ıncı maddesinin (a) fıkrası uyarınca Yasama Organı üyeliğinin bitiminden sonra öğretim üyesi olarak atanmış olanlar,

       Hakkında uygulanmaz.”

hükmüne yer verilmiştir.

       Buna göre, yukarıda belirtilen fıkranın (d) bendinde yapılmış olan düzenleme dikkate alındığında, mahalli idareler seçimleri sonucunda Mahalle veya Köy Muhtarı olarak seçilmek suretiyle bu görevi yürütenlerin emekli aylıklarının kesilmemesi gerekmektedir.

       2- 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında, T.C. Emekli Sandığı iştirakçisi olarak çalışmakta iken 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamına alınanlar hakkında bu Kanunla yürürlükten kaldırılan hükümleri de dahil 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre işlem yapılacağı belirtilmiştir.

       5434 sayılı Kanunun mülga ek 68 inci maddesinin dördüncü fıkrasında ise;

      “Sandıkça emekli aylığı bağlanan büyükşehir belediye başkanlarına 7000, il belediye başkanlarına 6000, ilçe ve ilk kademe belediye başkanlarına 3000, diğer belediye başkanlarına 1500 gösterge rakamı üzerinden, bu maddede belirtilen usûl ve esaslar dâhilinde makam tazminatı, buna bağlı olarak temsil veya görev tazminatı ödenir. Bu tazminatlar ilgililere ödendikçe iki ay içinde faturası karşılığında Hazineden tahsil olunur. Birinci fıkrada öngörülen iki yıllık sürenin hesabında iştirakçi olup olmadıklarına bakılmaksızın belediye başkanı olarak geçen sürelerin tamamı dikkate alınır.”

şeklinde bir düzenleme yapılmıştır. Böylelikle, emekli aylığı bağlanan belediye başkanlarına, belediye başkanı olarak görev yaptıkları belediyelerin statüsüne göre farklılaştırılmış gösterge rakamları üzerinden hesaplanacak tutarda makam tazminatı ve buna bağlı olarak görev tazminatı veya temsil tazminatı ödenmesi hükme bağlanmıştır.

       Ayrıca, 5434 sayılı Kanunun mülga ek 68 inci maddesinin beşinci fıkrasında da;

       “Temsil ve görev tazminatları; yönetim ve denetim kurulu üyelikleri dahil olmak üzere kamu kesiminde her ne suretle olursa olsun aylık veya ücret alıp almadıklarına bakılmaksızın görev alanlara bu durumları devam ettiği sürece ödenmez. Tazminattan yararlanırken, yararlanma şartlarını kaybedenler en geç bir ay içinde durumu Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne bildirirler. Bu durumun ortaya çıktığı tarihi takip eden ay başından itibaren tazminat ödenmesine son verilir. Zamanında bildirimde bulunmayanlara ödenen tazminat kanuni faizi ile birlikte geri alınır.”

hükmüne yer verilmek suretiyle, yönetim ve denetim kurulu üyelikleri dahil olmak üzere kamu kesiminde her ne suretle olursa olsun aylık veya ücret alıp almadıklarına bakılmaksızın herhangi bir görev alanlara, bu görevleri süresince temsil tazminatı veya görev tazminatı verilmeyeceği belirtilmiştir.

       Bu itibarla, 5335 sayılı Kanunun ilgili hükümleri ve 5434 sayılı Kanunun yukarıda belirtilen hükümleri birlikte değerlendirildiğinde; 30.03.2014 tarihinde yapılacak olan mahalli idareler seçimleri sonucunda Mahalle veya Köy Muhtarı seçilerek bu görevi yürütenlere makam tazminatı da ödenmeye devam olunması gerekmekle birlikte, temsil tazminatı veya görev tazminatı ödenmeye devam olunmasına ise imkan bulunmamaktadır.

Etiket: Muhtarların hakları, belediye başkanlarının hakları, makam tazminatının kesilmesi, görev tazminatının kesilmesi, temsil tazminatının kesilmesi, 5335 sayılı Kanun, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, emekli aylığının kesilmesini gerektiren haller, sosyal güvenlik,

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.