Uzman erbaşlar açısından itibari hizmet süresi zammı uygulaması

Bu yazımızda, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu kapsamında istihdam olunan uzman erbaşlardan “denizaltıcı” olarak görev yapacaklar için, 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Kanununun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde, 6266 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile yapılan değişiklik neticesinde dalış tazminatı ödenmesi yönünde değişiklik yapılmasına bağlı olarak, “denizaltıcı” olarak görev yapacak uzman erbaşlardan sosyal güvenlik açısından 5434 sayılı Kanun hükümlerine tabi tutulmaya devam olunanların itibari hizmet süresi zammından yararlandırılıp yararlandırılmayacakları ile yararlandırılmalarının gerekmesi halinde bu uygulamadan kaynaklanan kesenek ve karşılıklarının, Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenmesinde hangi mevzuat hükümlerinin uygulanacağı ile hangi tutar üzerinden kesenek ve karşılık hesaplanacağına açıklık getirilmeye çalışılacaktır.

 

5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun mülga 37 nci maddesinde;

Pilot olan ve olmayan Türk Silahlı Kuvvetleri (Jandarma Genel Komutanlığı dahil) uçucuları ile Devlet Hava Yolları Genel Müdürlüğü uçucu personelinin uçucu olarak; denizaltıcı, dalgıç, kurbağa adam ve paraşütçü subay, yedek subay ve astsubayların denizaltıcı, dalgıç, kurbağa adam ve paraşütçü olarak görevlerinde geçirdikleri fiili hizmet müddetlerinin her yılı için 32 nci maddenin (a) fıkrası ile 36 ncı maddenin (a), (b) fıkralarında gösterilen fiili ve itibari hizmet müddetleri zamları dışında ayrıca 6 ay itibari hizmet müddeti eklenir.”

hükmüne yer verilmiştir. Buna göre, söz konusu maddede, paraşütçü, denizaltıcı, dalgıç ve kurbağa adam olarak görev yapan subay, yedek subay ve astsubayların itibari hizmet süresi zammından yararlandırılmaları hükme bağlanmış olup; uzman erbaşlar ise, bu maddede düzenlenen itibari hizmet süresi zammı uygulamasının kapsamına dahil edilmemiştir.

Ancak, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 49 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında;

 

İtibarî hizmet süresi, bu Kanuna göre bağlanacak aylıklar ve yapılacak toptan ödemelerin hesabında dikkate alınan ancak hiçbir şekilde bu Kanunla tanınan hakları kazanma bakımından gerekli prim ödeme gün sayısı, yaş ve emeklilik ikramiyesinin hesabında nazara alınmayan süredir. Sigortalıların aşağıda yazılı görevlerde geçen zamlar hariç, fiilî hizmet sürelerinin her yılı için;

a) Subay (yedek subay dahil), astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş ve sözleşmeli erbaş ve erlerden;

1) Harbi doğuran genel ve kısmî seferberliğe katılanların, harbin ilânından seferberliğin bitim tarihine,

2) Seferberliği gerektiren iç tedip hareketlerine fiilen katılan birliklerde görevli olanların, çarpışmaların başlangıcından seferberliğin sona erdiği tarihe,

3) Harp veya seferberlik ilân edilmeden, Anayasanın 92 nci maddesi veya Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler uyarınca, yabancı ülkelere gönderilen Türk Silâhlı Kuvvetlerinde görev yapanların çarpışma meydana gelmesi halinde, çarpışma süresince veya çarpışma bitmeden dönenler için Türkiye’ye dönüş tarihine,

kadar geçen tutsaklık süreleri dahil fiilî hizmet sürelerinin,

b) 4 üncü madde gereği sigortalı sayılanlardan bu fıkranın (a) bendinin (1), (2) ve (3) numaralı alt bentlerinde yazılı hareketlere sivil görevli, er veya erbaş olarak katılanların, bu durumlarda geçen fiilî hizmet sürelerinin, bu tarihlerden sonra devam eden tutsaklık sürelerinin,

c) Harp halinde düşmana tutsak düşen veya düşman tarafından enterne edilen sigortalılardan kanunları gereğince, aylıkları ödenmek suretiyle, sözleşmeli personel hariç olmak üzere kurumları ile ilgileri kesilmeyenlerin, bu durumlarda geçen fiilî hizmet sürelerinin,

her yılı için altı ay itibarî hizmet süresi olarak eklenir. Bu nedenlerle eklenecek itibarî hizmet sürelerinin toplamı, üç yıldan fazla olamaz.

Kamu idarelerinde pilot olan ve olmayan uçucu, denizaltıcı, dalgıç, kurbağa adam ve paraşütçülerin bu görevlerde geçirdikleri fiilî hizmet sürelerinin her yılı için üç ay itibarî hizmet süresi eklenir. Bunlardan bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde gösterilenler için itibarî hizmet süresi zamları ayrıca eklenir.”

 
hükmüne yer verilmiştir Böylelikle,“denizaltıcı”olarak itibari hizmet süresi zammı uygulamasından yararlanacak Türk Silahlı Kuvvetleri personeli açısından subay, yedek subay ve astsubay olma sınırlaması kaldırılmıştır.
 

Öte yandan, 13.01.2012 tarihli ve 28172 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 6266 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Kanununun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yapılan değişiklik neticesinde, bu değişikliğin yürürlüğe girdiği 15.11.2011 tarihinden itibaren “denizaltıcı” olarak görev yapacak uzman erbaşlara kıstas aylığın % 65’i esas alınarak hesaplanacak matrah üzerinden ve bu Kanuna ek cetvelde hizmet yılları karşılığında gösterilen oranda aylık dalış tazminatı ödenmeye başlanmıştır.

Dolayısıyla, Türk Silahlı Kuvvetlerinde uzman erbaşların da fiilen “denizaltıcı” olarak istihdam edilebilmesi ve 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Kanununun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yapılan değişikliğin yürürlüğe girdiği 15.11.2011 tarihinden itibaren de kendilerine dalış tazminatı ödenebilmesi mümkün hale gelmiştir.

 
Diğer taraftan, 5510 sayılı Kanunun geçici 7 nci maddesinin sekizinci fıkrasında ise;
 

Kanunun yürürlük tarihinden önce 5434 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre itibari hizmet süresine müstahak kadro ve görevlerde bulunanlardan bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında çalışmaya devam edenlerin itibari hizmet süreleri hakkında, bu Kanunun yürürlük tarihinden önceki hükümlerinin uygulanmasına devam edilir.”

 
şeklinde bir düzenleme yapılmıştır. Böylelikle, 15.10.2008 tarihinden önce itibari hizmet süresine müstahak kadro ve görevlerde bulunanlardan 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının ( c) bendi kapsamında çalışmaya devam edenlerin itibari hizmet süreleri hakkında 5434 sayılı Kanunun mülga hükümlerinin uygulanmaya devam olunması hükme bağlanmıştır.
 
5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesinin sekizinci fıkrasının birinci cümlesinde de;

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce iştirakçi olup, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce iştirakçi olup, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamına alınanların kesenek ve karşılıkları, fiili hizmet zammı ve itibari hizmet süresi karşılıkları ile %100 artış farkları hakkında 5434 sayılı Kanunun bu Kanunun yürürlüğe girmeden önceki hükümleri uyarınca işlem yapılır.”

hükmüne yer verilerek, sosyal güvenlik açısından 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine tabi tutulmak suretiyle istihdam edilecek sigortalılar için itibari hizmet süresi zammı sebebiyle ödenmesi gereken kesenek ve kurum karşılıkları hakkında da 5434 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanacağı açıkça belirtilmiştir.

 

Buna göre, yukarıda belirtilen mevzuat hükümlerinin birlikte değerlendirilmesinden, 15.11.2011 tarihinden itibaren Türk Silahlı Kuvvetlerinde “denizaltıcı” olarak istihdam edilmesi ve kendilerine 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Kanununa göre dalış tazminatı ödenebilmesi mümkün hale gelen uzman erbaşlardan; sosyal güvenlik açısından 5434 sayılı Kanuna tabi olarak çalışmakta iken 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılmaya başlananların, daha önce 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun mülga 37 nci maddesinin kapsamında sayılmamış olmaları sebebiyle 6 ay süreyle itibari hizmet süresi zammı uygulamasından yararlandırılmalarına imkan bulunmamakla birlikte, 15.11.2011 tarihinden sonra 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Kanununa göre dalış tazminatı ödenmek suretiyle fiilen “denizaltıcı” olarak görev yaptıkları süreler için5510 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi esas alınmak suretiyle bu şekilde geçen fiili hizmet sürelerinin her yılı için 3 ay süreyle itibari hizmet süresi zammı uygulamasından yararlandırılmaları ve bunların itibari hizmet süresi zammına ilişkin emekli keseneği ve kurum karşılıklarının da 5434 sayılı Kanuna göre hesaplanan emekli keseneğine esas aylık tutarı üzerinden belirlenmesi gerekmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.