Türk Silahlı Kuvvetlerinden İlişiği Kesilenlerden, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Geçici 32 nci Maddesi Uyarınca “Araştırmacı” Kadrosuna Atananlar, Bu Unvanda Görev Yaptığı Sürede Fiili Hizmet Süresi Zammından Yararlanabilir mi?

Yargı denetimine kapalı idari işlemler veya Yüksek Askerî Şûra kararları ile Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişiği kesilmekle birlikte 6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu ile 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa eklenen geçici 32 nci maddenin üçüncü fıkrasının (c) bendinin (2) numaralı alt bendi hükmü uyarınca “Araştırmacı” kadrosuna atanan personelin, “Araştırmacı” kadrosunda görev yaptığı süre içerisinde fiili hizmet süresi zammından yararlandırılıp yararlandırılmayacağına ilişkin mevzuat hükümleri ile bu konuda yapılacak uygulama aşağıda belirtilmiştir.

6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu ile 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa eklenen geçici 32 nci maddenin üçüncü fıkrasının (c) bendinin (2) numaralı alt bendinde;

“İsteyenler, 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesindeki genel şartları taşımaları kaydıyla, kamu kurum ve kuruluşlarının araştırmacı unvanlı kadrolarına atanmak üzere Milli Savunma Bakanlığı tarafından mali ve sosyal haklarına esas olacak derece, kademe ve rütbeleri belirtilmek suretiyle Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. Anılan Başkanlık tarafından kırkbeş gün içinde kamu kurum ve kuruluşlarına bunların atamaları teklif edilir. Söz konusu teklife ilişkin yazının atamayı yapacak kamu kurum ve kuruluşuna intikalinden itibaren otuz gün içinde ilgili kamu kurum ve kuruluşu tarafından atama işlemlerinin yapılması zorunludur. Atama emri ilgiliye atamayı yapan kamu kurum ve kuruluşu tarafından 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilir. İlgililerin işe başlama sürelerine ve işe başlamama hâlinde yapılacak işlemlere ilişkin olarak 657 sayılı Kanunun 62 nci ve 63 üncü maddelerinin hükümlerinin uygulanmasından atamayı yapan kamu kurum ve kuruluşu sorumludur. Kamu kurum ve kuruluşları atama ve göreve başlatma işlemlerinin sonucunu en geç onbeş gün içinde Devlet Personel Başkanlığına bildirir. Bunlara statüsüne göre bu Kanun hükümleri uyarınca karargâhta görevli emsali sınıf, rütbe ve kıdemdeki subay veya astsubaya ödenmekte olan aylık ve diğer mali haklar (tayın bedeli ve fiilen çalışma karşılığı yapılan ödemeler hariç) ödenir. Aylıklar, emsalleri esas alınarak her yıl kademe ilerlemesi, her üç yılda bir derece yükselmesi işlemine tabi tutulur. Bu şekilde yükseltilen aylıklarda, azami rütbe tavanı subaylarda kıdemli albay, astsubaylarda iki kademeli kıdemli başçavuştur. Bunlar bu fıkranın (b) bendi veya (c) bendinin (1) numaralı alt bendi hükümleri çerçevesinde emekliye ayrılabilirler.”

hükmüne yer verilmiştir. Böylelikle, yargı denetimine kapalı idari işlemler veya Yüksek Askerî Şûra kararları ile Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişiği kesilen subay ve astsubayların kamu kurum ve kuruluşlarına araştırmacı olarak atanabilmelerine ve araştırmacı unvanlı kadrolarda görev yaparken emsali subay ve astsubaylara ödenen aylık ve diğer mali hakları alabilmelerine imkan sağlanmıştır.

Diğer taraftan, anılan maddenin üçüncü fıkrasının (a) bendinde ise;

“Bu kişilerin ilişiklerinin kesildiği tarihten bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar geçen süreleri Türk Silahlı Kuvvetlerinde geçmiş kabul edilir. Bu süreler karşılığında 5434 sayılı Kanunun mülga 32 nci maddesi ile 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 40 ıncı maddesi uyarınca fiili hizmet süresi zammı ve 5434 sayılı Kanunun mülga 36 ncı ve mülga 37 nci maddeleri ile 5510 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi hükümleri dikkate alınarak itibari hizmet süresi zammı verilir. Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişiklerinin kesildiği tarih ile bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih arasındaki dönem içinde uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak sigorta primi ödenmemiş veya emekli keseneği yatırılmamış olan sürelerine ilişkin kesenek ve kurum karşılıkları ile fiili hizmet süresi zammı ve itibari hizmet süresine ait kurum karşılıkları, statülerine göre Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişiklerinin kesildiği tarihten aynı neşetli emsali subay (general olanlar hariç) veya astsubayın (subay olanlar hariç) sınıf, rütbe ve kıdemi üzerinden Milli Savunma Bakanlığına müracaat ettikleri tarihteki katsayı esas alınmak suretiyle ilgili Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığınca hesaplanarak Sosyal Güvenlik Kurumuna defaten ödenir. Bu fıkranın (c) bendinin (2) numaralı alt bendi ile (ç) bendine göre araştırmacı kadrolarına atananlar için bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih ile göreve başlama tarihleri arasındaki süreye ilişkin kesenek ve kurum karşılıkları ile fiili hizmet süresi zammı ve itibari hizmet süresine ait kurum karşılıkları, emeklilik keseneğine esas aylık derece ve kademeleri ile ek gösterge rakamları ilgili Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığınca tespit edilir ve göreve başladığı kamu kurum ve kuruluşları tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna defaten ödenir.”

şeklinde bir düzenleme yapılmıştır. Buna göre, yargı denetimine kapalı idari işlemler veya Yüksek Askerî Şûra kararları ile Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişiği kesilen subay ve astsubayların ilişiklerinin kesildiği tarih ile 22.03.2011 tarihi arasında açıkta geçen süreleri ile 22.03.2011 tarihi ile “Araştırmacı” unvanlı kadrolarda göreve başladıkları tarihe kadar açıkta geçen sürelerinin fiili hizmet süresi, fiili hizmet süresi zammı ve itibari hizmet süresi kapsamında sayılacağı kanunen hükme bağlanmıştır. Dolayısıyla, Yüksek Askerî Şûra kararları ile Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişiği kesilenlerin ilişiklerinin kesildiği tarih ile 22.03.2011 tarih arasındaki dönem içinde uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak sigorta primi ödenmemiş veya emekli keseneği yatırılmamış olan sürelerine ilişkin kesenek ve kurum karşılıkları ile fiili hizmet süresi zammı ve itibari hizmet süresi zammına ait karşılığın ilgili Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığınca; ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarının “Araştırmacı” unvanlı kadrolarına atananların 22.03.2011 tarihi ile göreve başlama tarihleri arasındaki süreye ilişkin kesenek ve kurum karşılıkları ile fiili hizmet süresi zammı ve itibari hizmet süresi zammına ait karşılığın da göreve başladıkları kamu kurum ve kuruluşları tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenmesi gerekmektedir. Ancak, söz konusu maddede, yargı denetimine kapalı idari işlemler veya Yüksek Askerî Şûra kararları ile Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişiği kesilen subay ve astsubaylara “Araştırmacı” unvanlı kadrolarda göreve başladıktan sonra bu kadroda çalıştıkları süre içerisinde de fiili hizmet süresi zammından ve itibari hizmet müddeti zammından yararlandırılmalarına cevaz veren bir düzenleme yapılmamıştır.

Bu itibarla, yargı denetimine kapalı idari işlemler veya Yüksek Askerî Şûra kararları ile Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişiği kesilmekle birlikte 6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu ile 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa eklenen geçici 32 nci maddenin üçüncü fıkrasının (c) bendinin (2) numaralı alt bendi hükmü uyarınca “Araştırmacı” kadrosuna atanan personelin, “Araştırmacı” kadrosunda görev yaptıkları sürede fiili hizmet süresi zammından ve itibari hizmet süresi zammından yararlandırılmalarına imkan bulunmamaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.