Sözleşmeli Personel Olarak Çalışmakta İken Devlet Memurluğuna Geçirilenlerin Emekli Keseneğine Esas Aylık Derece Ve Kademesi Olur Mu?

      Kamu kurum veya kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrası veya diğer kanunlar çerçevesinde sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken 12/7/2013 tarihli ve 6495 sayılı “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” un 9 uncu maddesine göre Devlet memurluğuna geçirilenlerin kazanılmış hak aylığı derece ve kademesi dışında emekli keseneğine esas aylık derece ve kademesinin belirlenip belirlenmeyeceği konusunda, aradan geçen bir yıllık süreye rağmen hala farklı uygulamalar yapıldığı görülmektedir. Bu yazıda,   sosyal güvenlik mevzuatının ilgili maddeleri açıkça belirtilmek konuya açıklık getirilecektir.

      1- 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında;

      “Bu Kanunda aksine bir hüküm bulunmadığı takdirde; iştirakçi iken, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamına alınanlar, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 5434 sayılı Kanun hükümlerine tabi olarak çalışmış olup bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine tabi olarak yeniden çalışmaya başlayanlar ile bunların dul ve yetimleri hakkında bu Kanunla yürürlükten kaldırılan hükümleri de dahil 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre işlem yapılır. Bu fıkra kapsamına girenlerden 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 10 uncu maddesi kapsamında bulunanların emekli kesenekleri ile kurum karşılıklarının hesabında, işgal ettikleri kadrolar için ilgili mevzuatında belirlenen unsurlar esas alınır.”

şeklinde bir düzenleme yapılmıştır.

      Buna göre, 5510 sayılı Kanunun, Devlet memurlarının sigortalılık ilişkileri yönünden yürürlüğe girdiği 15.10.2008 tarihinden önce 5434 sayılı Kanun kapsamına girecek şekilde çalışmaları bulunmayan kişilerin sosyal güvenlik hak ve yükümlülüklerinin sadece 5510 sayılı Kanun hükümlerine göre belirlenmesi; daha önce 5434 sayılı Kanuna tabi çalışması bulunanlar hakkında ise, 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi uyarınca 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre işlem yapılmaya devam olunması gerekmektedir.

      2- 5510 sayılı Kanunun 80 inci maddesinin üçüncü fıkrasında, bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı olanların prime esas kazançlarının nasıl belirleneceği düzenlenmiştir. Söz konusu fıkranın (a) bendinde de aylıklarını personel kanunlarına göre alan sigortalıların prime esas kazançlarının tespitinde;

   “1) İlgili kanunları uyarınca aylık gösterge ve ek göstergeler üzerinden ödenen aylık tutarları,

   2) Memuriyet taban aylık ve kıdem aylık tutarları,

   3) Makam, temsil ve görev tazminatları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddesi uyarınca (bölge, kurum, birim, çalışma mahalli, görevin niteliği ve benzeri kriterlere dayalı olarak asıl tazminatlara ilave, ek veya ayrıca ödenen tazminatlar hariç) ödenen tazminatlar (375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki (III) sayılı Cetvelin 1 inci ve 2 nci sıralarında sayılanlar ile düzenleyici ve denetleyici kurumların emsali personeli için, 152 nci maddenin “II- Tazminatlar” kısmının “A- Özel Hizmet Tazminatı” bölümünün (ğ) bendi ile “F- Denetim Tazminatı” bölümünün (b) bendinde yer alan tazminatlar esas alınır), 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun ek 17 nci maddesinin (A) bendinde yer alan cetvelde belirtilen oranlar üzerinden ödenen hizmet tazminatı (28/2/1982 tarihli ve 2629 sayılı Kanun ile 17/11/1983 tarihli ve 2955 sayılı Kanuna göre tazminat veya üniversite ödeneği alanların sadece rütbelerinin karşılığı hizmet tazminatları), 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 12 nci maddesi uyarınca ödenen üniversite ödeneği, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 106 ncı maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca ödenen ek ödemenin,”

esas alınacağı hükme bağlanmıştır.

      Dolayısıyla, kamu idarelerinde 15.10.2008 tarihinden sonra 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılmalarını gerektiren bir görevde çalışmaya başlayan ve daha önce 5434 sayılı Kanuna tabi olacak şekilde hiç çalışmamış olanların sigorta primine esas kazançları, 657 sayılı Kanunun geçici 41 inci maddesi ile 36 ncı maddesinin “Ortak Hükümler” bölümünün (c) bendi hükümleri dikkate alınarak belirlenecek kazanılmış hak aylığı derece ve kademeleri için yukarıda belirtilen ödeme unsurları esas alınarak hesaplanacaktır.

      Bu itibarla, 6495 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa eklenen geçici 41 inci madde uyarınca Devlet memurluğuna geçirilenlerden 15.10.2008 tarihinden önce 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa tabi tutulmak suretiyle hiç çalışmamış olanların 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre sigortalı sayılmaları zorunlu olup, bu durumdaki sigortalılar için emekli keseneğine esas aylık derece ve kademesi şeklinde bir belirleme yapılmaması ve sigorta primlerinin de 5510 sayılı Kanunun 80 inci maddesinin üçüncü fıkrasının yukarıda belirtilen hükümlerine uygun olarak hesaplanması gerekmektedir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.