Öğretmen Olarak Görev Yapanlardan Başka Bir Kadroya Atananlar, Öğretmenler İçin Belirlenmiş Olan Ek Göstergeden Yararlanabilir mi?

Öğretmen kadro unvanında ve kazanılmış hak aylığı derecesi 9 uncu derece ile 5 inci derece aralığında bir derecede iken memuriyetten ayrılan ve daha sonra başka unvanda yeniden Devlet memurluğuna atanan ya da yine Öğretmen kadro unvanında ve kazanılmış hak aylığı derecesi 9 uncu derece ile 5 inci derece aralığında bir derecede iken başka bir kadro unvanına geçiş yapanlardan yeni atandıkları kadro unvanı da 9 uncu derece ile 5 inci derece aralığında bir derece olanların daha sonra kazanılmış hak aylığı derecelerinin 1 inci dereceye yükselmesi durumunda; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli (I) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin “II- Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı” bölümünün (b) sırasında kadroları Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına dahil olan öğretmen ve diğer personelden 1 inci derecede bulunanlar için tespit edilen 3000 ek gösterge rakamından yararlandırılıp yararlandırılmayacağı hususunda farklı uygulamalar yapılmakta olup, bu yazıda doğru uygulamanın nasıl olması gerektiğine açıklık getirilecektir.

1- 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 4 üncü maddesinin dördüncü ve sekizinci fıkralarında;

“Bu Kanunda aksine bir hüküm bulunmadığı takdirde; iştirakçi iken, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamına alınanlar, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 5434 sayılı Kanun hükümlerine tabi olarak çalışmış olup bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine tabi olarak yeniden çalışmaya başlayanlar ile bunların dul ve yetimleri hakkında bu Kanunla yürürlükten kaldırılan hükümleri de dahil 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre işlem yapılır. Bu fıkra kapsamına girenlerden 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 10 uncu maddesi kapsamında bulunanların emekli kesenekleri ile kurum karşılıklarının hesabında, işgal ettikleri kadrolar için ilgili mevzuatında belirlenen unsurlar esas alınır.”

“Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce iştirakçi olup, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamına alınanların kesenek ve karşılıkları, fiili hizmet zammı ve itibari hizmet süresi karşılıkları ile %100 artış farkları hakkında 5434 sayılı Kanunun bu Kanunun yürürlüğe girmeden önceki hükümleri uyarınca işlem yapılır. Geçici 12 nci maddenin ikinci fıkrası uyarınca kamu idarelerinin sağlık hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin görevlerinin Kurum tarafından devralındığı tarihten itibaren, kamu idarelerince bu kapsamdaki sigortalılar için her ay emekli keseneklerine esas aylıklarının % 12’si oranında ayrıca genel sağlık sigortası primi ödenir. Bunlar için Kanunun 81 inci maddesinin (h) fıkrası uyarınca ödenecek ek karşılıkların hesabında, genel sağlık sigortası primi tutarları dikkate alınmaz.”

şeklinde bir düzenleme yapılmıştır. Böylelikle, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılmakla birlikte, söz konusu Kanunun bu kapsamda sigortalı sayılanlar için yürürlüğe girdiği 15.10.2008 tarihinden önce 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa tabi olarak çalışmış bulunanlara, 5510 sayılı Kanunun sigorta primine esas kazançları düzenleyen 80 inci maddesi dahil sigorta primlerini düzenleyen maddelerden muaf tutulma ve bu durumda olanlar için 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre emekli keseneği ve kurum karşılığı alınmaya devam olunması hakkı getirilmiştir.

5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun mülga 48 inci maddesinin (a) fıkrasında ise;

“Aylıklarını personel kanunlarına göre alan iştirakçilerin emeklilik keseneklerine; emekli keseneğine esas aylık derece ve kademelerinin gösterge rakamlarına almakta oldukları ek gösterge rakamları eklenmek suretiyle bulunacak rakamın her yıl Bütçe Kanununda tespit edilen katsayı ile çarpımı sonunda bulunacak tutar esas alınır.”

hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 43 üncü maddesinin birinci fıkrasının (B) bendinde de;

“Bu Kanuna tabi kurumların kadrolarında bulunan personelin aylıkları; hizmet sınıfları, görev türleri ve aylık alınan dereceler dikkate alınarak, bu Kanuna ekli I ve II sayılı Cetvellerde gösterilen ek gösterge rakamlarının eklenmesi suretiyle hesaplanır…

Bu ek göstergeler, ilgililerin belirtilen sınıf ve görevlerde bulundukları sürece ödemelere esas alınıp terfi bakımından kazanılmış hak sayılmaz…”

denilmek suretiyle, ilgililerin yararlandırılacakları ek göstergelerin, bulundukları hizmet sınıfında fiilen yürüttükleri göreve ilişkin kadro unvanı ve aylık aldıkları derece dikkate alınarak tespit edileceği ve bu şekilde tespit edilen ek göstergelerin başka görevlere atanma halinde kazanılmış hak teşkil etmeyeceği hükme bağlanmıştır.

Anılan bendin ikinci paragrafında ise; “….Kurumların 1, 2, 3 ve 4 üncü dereceli kadrolarına atananlara uygulanacak ek göstergeler, ilgililerin daha önce bulunmuş oldukları kariyerleri ile ilgili sınıf veya ekli I sayılı Cetvelin Genel İdare Hizmetleri Sınıfı (g) bölümünde belirtilen görevlerde kazanılmış hak aylık derecelerine göre alabilecekleri ek göstergeden düşük olamaz.” şeklinde bir düzenleme yapılarak, başka görevlere atanma halinde ek göstergelerin kazanılmış hak teşkil etmeyeceği kuralının istisnasının ne olacağı da ayrıca hüküm altına alınmıştır.

Buna göre, kariyerleri ile ilgili hizmet sınıflarından veya I sayılı Ek Gösterge Cetvelinin “I- Genel İdare Hizmetleri Sınıfı” başlıklı bölümünün (g) sırasında belirtilen görevlerden, kurumların 1, 2, 3 ve 4 üncü dereceli kadrolarına atananlara; atandıkları görev için belirlenmiş olan ek gösterge rakamının, önceden bulunmuş oldukları kariyerleri ile ilgili sınıfta kazanılmış hak aylık derecelerine göre alabilecekleri ek gösterge rakamından düşük olması halinde, kariyer görevleri için belirlenmiş olan ek gösterge rakamından yararlanma olanağı tanınmıştır.

Dolayısıyla, unvan değişikliği suretiyle ya da Devlet memurluğuna yeniden açıktan atanmaya bağlı olarak, daha önceden görev yaptıkları kadro unvanı dışında bir kadro unvanına atanmış olanlardan, bu şekildeki atama anında kurumların 1, 2, 3 ve 4 üncü dereceli kadrolarına yapılmış olanlara uygulanacak ek gösterge rakamının, daha önce bulunmuş oldukları kariyerleri ile ilgili hizmet sınıfında kazanılmış hak aylık dereceleri itibariyle yararlanabilecekleri ek gösterge rakamından düşük olmaması gerekmektedir. Ancak, Devlet memurluğuna yeniden açıktan ataması yapılanlardan, bu şekildeki atamaları kurumların ilk dört dereceli kadrolarına yapılmamış olup, daha alt dereceli (5-15 dereceli) kadrolara atanan ve bilahare terfi etmek suretiyle kazanılmış hak aylıkları ve kadro dereceleri 1, 2, 3 ve 4 üncü dereceye ulaşanların daha önce bulunmuş oldukları kariyerleri ile ilgili hizmet sınıfı için belirlenmiş olan ek gösterge rakamlarından yararlandırılmaları mümkün bulunmamaktadır.

Nitekim, 657 sayılı Kanunun 527 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yeniden düzenlenen 43 üncü maddesinin birinci fıkrasının (B) bendinin ikinci paragrafında yer alan hükmün uygulanmasında ortaya çıkan tereddütlerin giderilmesi ve farklı uygulamalara son verilmesi amacıyla 148 Seri No’lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği çıkarılmış ve örneklerle konuya açıklık getirilmiştir.

Öte yandan, aynı konuda açılmış olan bir idari dava ile ilgili olarak Danıştay Onikinci Daire Başkanlığı tarafından verilen 10.03.1999 tarihli Esas No:1998/1356, Karar No: 1999/468 sayılı Kararda;

“Bu durumda Eğitim Öğretim Hizmetleri Sınıfındaki görevinden, Genel İdare Hizmetleri Sınıfında ilk dört derece kadrolu bir göreve atanmamış olan davacıya, 1 inci derece öğretmenlik ek göstergesinin değil halen bulunduğu 1 inci derece kadrolu Şube Müdürü ek göstergesinin verilmesi yolundaki işlemde ve bu işleme dayanak teşkil eden, ilgililerin kariyerleri ile ilgili ek göstergeden yararlanabilmeleri kariyerleri dışındaki görevlere ilk atamalarının kurumların 1-4 dereceli kadrolarına olması halinde mümkün olabileceği, bu şekilde atanmamış olanların anılan madde gereğince kariyerleri ile ilgili ek göstergeden yararlandırılmasının mümkün bulunmadığı yolundaki 148 sayılı Genel Tebliğ hükmünde 657 sayılı Yasanın 43/B maddesi hükmüne aykırılık bulunmamaktadır.”

yönünde karar verilmiş ve bu Karar Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulunun 09.11.2001 tarih ve Esas No: 1999/1194 Karar No: 2001/766 sayılı Kararı ile de onanmıştır.

Bu itibarla, Öğretmen kadro unvanında ve kazanılmış hak aylığı derecesi 9 uncu derece ile 5 inci derece aralığında bir derecede iken memuriyetten ayrılan ve daha sonra başka unvanda yeniden Devlet memurluğuna atanan ya da yine Öğretmen kadro unvanında ve kazanılmış hak aylığı derecesi 9 uncu derece ile 5 inci derece aralığında bir derecede iken başka bir kadro unvanına geçiş yapanlardan yeni atandıkları kadro unvanı da 9 uncu derece ile 5 inci derece aralığında bir derece olanların, kazanılmış hak aylığı derecelerinin 1 inci derece ile 4 üncü derece aralığında bir dereceye yükselmesi yeni kadrolarına atandıktan sonra gerçekleştiğinden; bu durumda olanların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 43 üncü maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi hükmü uyarınca söz konusu Kanuna ekli (I) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin “II- Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı” bölümünün (b) sırasında kadroları Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfa dahil olan öğretmen ve diğer personelden 1 – 4 ncü derecelerde bulunanlar için belirlenmiş olan ek gösterge rakamlarından yararlandırılmasına imkan bulunmamaktadır.

Ancak, Öğretmen kadro unvanında çalışmakta iken başka unvanlı bir kadroya atananlardan yeni kadrolarına ilk atanmaları sırasında 1 inci derece ile 4 üncü derece aralığındaki bir dereceden ihdas edilmiş kadrolara atanmış olanların ise; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 43 üncü maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi hükmü uyarınca söz konusu Kanuna ekli (I) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin “II- Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı” bölümünün (b) sırasında kadroları Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfa dahil olan öğretmen ve diğer personelden 1 – 4 ncü derecelerde bulunanlar için belirlenmiş olan ek gösterge rakamlarından yararlandırılmaları gerekmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.