Belediye Başkan Yardımcılığından Sonra Müdür Olarak Atananların Ek Göstergesi

Belediye Başkan Yardımcısı” kadrosuna asil olarak atanarak bu kadroda görev yaptığı sırada 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli II sayılı Ek Gösterge Cetvelinin “6-Mahalli İdareler ile Bağlı ve İlgili Kuruluşlarda” bölümü uyarınca 3000 ek gösterge rakamından yararlanan ve daha sonra aynı belediyede veya başka bir belediyede “Müdür” olarak ataması yapılanların hangi ek gösterge rakamından yararlanmaya devam edecekleri ile ilgili mevzuat hükümleri ve yapılacak uygulama aşağıda belirtilmiştir.

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 43 üncü maddesinin birinci fıkrasının (B) bendinde;

“Bu Kanuna tabi kurumların kadrolarında bulunan personelin aylıkları; hizmet sınıfları, görev türleri ve aylık alınan dereceler dikkate alınarak, bu Kanuna ekli I ve II sayılı Cetvellerde gösterilen ek gösterge rakamlarının eklenmesi suretiyle hesaplanır…

Bu ek göstergeler, ilgililerin belirtilen sınıf ve görevlerde bulundukları sürece ödemelere esas alınıp terfi bakımından kazanılmış hak sayılmaz…”

denilmek suretiyle, ilgililerin yararlandırılacakları ek göstergelerin, bulundukları hizmet sınıfında fiilen yürüttükleri göreve ilişkin kadro unvanı ve aylık aldıkları derece dikkate alınarak tespit edileceği ve bu şekilde tespit edilen ek göstergelerin başka görevlere atanma halinde kazanılmış hak teşkil etmeyeceği hükme bağlanmıştır.

Buna göre, halen belediyelerde “Yazı İşleri Müdürü” gibi birinci dereceli bir “Müdür” kadrosuna asaleten atanmış olanların, bu görevinin devamı süresince hak kazanacağı görev aylığının hesabı açısından 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli (I) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin (i) sırası için belirlenmiş olan 2200 ek gösterge rakamından yararlandırılması gerekmektedir.

2) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında, T.C. Emekli Sandığı iştirakçisi olarak çalışmakta iken 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamına alınanlar hakkında bu Kanunla yürürlükten kaldırılan hükümleri de dahil 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre işlem yapılacağı belirtilmiştir.

Diğer taraftan, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 5510 sayılı Kanunun 106 ncı maddesiyle mülga ek 67 nci maddesinin birinci fıkrasında ise;

“Daha önce atanmış ya da seçilmiş oldukları kadro, görev veya aylık almış oldukları dereceler için belirlenmiş olan ek göstergelerden daha düşük ek gösterge ödenmesi gereken veya ek göstergesi olmayan bir kadro, görev veya dereceye atanan ya da seçilenler; daha önceden yararlanmış oldukları ek gösterge rakamı ile halen bulundukları kadro, görev veya dereceye ilişkin ek gösterge rakamı arasındaki farktan kaynaklanan kesenek ve karşılık tutarının tamamının aylıklarından kesilmesi suretiyle emeklilik açısından yüksek olan ek göstergeden yararlanmaya devam ederler. Bu Kanunun 12 nci maddesinin (II) numaralı fıkrasının (n) bendinde sayılanlar hariç, atandıkları veya seçildikleri kadro, görev ya da derecede en az altı ay görev yapmaksızın ek göstergesi daha düşük bir kadro, görev ya da dereceye atanan veya seçilenler hakkında bu fıkra hükümleri uygulanmaz.”

hükmüne yer verilmiştir.

Buna göre, daha önce atanmış veya seçilmiş oldukları kadro, görev veya aylık almış oldukları dereceler için belirlenmiş olan ek göstergelerden daha düşük ek göstergeli veya ek göstergesi olmayan bir kadro, görev ya da dereceye atanan veya seçilenlerin, emekli keseneğine esas aylıklarının hesabında; söz konusu fıkrada belirtilen istisnalar hariç olmak kaydıyla, daha önce en az altı ay süreyle görev yaptıkları bir kadro sebebiyle yararlanmış oldukları yüksek ek gösterge rakamının dikkate alınmasına devam edilecektir. Ayrıca, önceden yararlanmış olduğu ek gösterge rakamına göre daha düşük ek göstergeden yararlandırılması gereken veya ek göstergesi olmayan bir kadro, görev veya dereceye atanmış olanların bu iki ek gösterge rakamı arasındaki farktan kaynaklanan kişi keseneği ve kurum karşılığı fark tutarının tamamının ise kendi aylıklarından kesilmesi gerekmektedir.

Bu itibarla, bir belediyede birinci dereceli “Belediye Başkan Yardımcısı” kadrosuna asaleten atanarak bu görevi en az altı ay süreyle yürüten ve bu görevi sırasında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli II sayılı Ek Gösterge Cetvelinin “6-Mahalli İdareler ile Bağlı ve İlgili Kuruluşlarda” bölümü için belirlenmiş olan 3000 ek gösterge rakamı üzerinden aylık almış olanlar hakkında, 5434 sayılı Kanunun ek 67 nci maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak işlem tesis edilmesinin ve bu çerçevede önceden yararlanmış olduğu 3000 ek gösterge rakamı ile halen yararlanmakta olduğu 2200 ek gösterge rakamı arasındaki farktan kaynaklanan kesenek ve kurum karşılığı farkı tutarlarının tamamını ve 5434 sayılı Kanunun ek 70 inci maddesi gereğince ek gösterge farkı nedeniyle yansıma oranı artışından kaynaklanacak emeklilik keseneği ve kurum karşılığı farkı tutarının tamamını ve varsa bu tutarlara ilişkin gecikme zammı tutarını kendisinin ödemesi suretiyle Belediye Başkanı Yardımcısı olarak görev yaptığı dönemde hak kazandığı 3000 ek gösterge rakamından emeklilik yönünden yararlandırılmaya devam edilmesi zorunlu bulunmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.