15/10/2008 Tarihinden Önce Yedek Subay Olarak Askerliğini Yapanlardan 15/10/2008 Tarihinden Sonra Memurluğa Başlayanların Sosyal Güvenlik Açısından Durumu

15/10/2008 tarihinden önce yedek subay olarak askerliğini yapanlardan 15/10/2008 tarihinden sonra memurluğa başlayanların sosyal güvenlik açısından 5510 sayılı Kanuna tabi tutulması yönünde uygulamalar yapıldığı görülmektedir. Bu yazıda, ilgili mevzuat hükümleri belirtilerek, doğru uygulamanın nasıl olması gerektiğine açıklık getirilecektir.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında;

“Bu Kanunda aksine bir hüküm bulunmadığı takdirde; iştirakçi iken, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamına alınanlar, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 5434 sayılı Kanun hükümlerine tabi olarak çalışmış olup bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine tabi olarak yeniden çalışmaya başlayanlar ile bunların dul ve yetimleri hakkında bu Kanunla yürürlükten kaldırılan hükümleri de dahil 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre işlem yapılır.”

hükmüne yer verilmek suretiyle, bu Kanunun yürürlük tarihinden önce 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa tabi olarak çalışmış olanlar hakkında 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre işlem yapılmaya devam olunacağı açıkça hükme bağlanmıştır.

Buna göre, 5510 sayılı Kanunun Devlet memurlarının sigortalılık ilişkileri yönünden yürürlüğe girdiği 15.10.2008 tarihinden önce 5434 sayılı Kanun kapsamına girecek şekilde çalışmaları bulunmayan kişilerin sosyal güvenlik hak ve yükümlülüklerinin sadece 5510 sayılı Kanun hükümlerine göre belirlenmesi, bu kişilerden daha önce 5434 sayılı Kanuna tabi çalışması bulunanlar hakkında ise 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesinde kapsamı belirlenmiş olan hak ve yükümlülükler yönünden 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre işlem yapılması gerekmektedir.

Dolayısıyla, 15/10/2008 tarihinden önce yedek subay olarak askerliğini yapanlardan 15/10/2008 tarihinden sonra memurluğa başlayanlar, yedek subaylık görevi sırasında 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunuyla ilişkilendirilmiş olduklarından, bu durumdaki kişilerin sosyal güvenlik açısından 5434 sayılı Kanun hükümlerine tabi tutulmaya devam edilmeleri zorunluluğu bulunmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.