Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Malî Müşavir ve Yeminli Malî Müşavirler İçin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi İle İlgili Getirilen Yükümlülük

                 15.7.2016 tarihinde TBMM’de kabul edilmiş olup da henüz Cumhurbaşkanı tarafından onaylanmamış olan 6728 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi aşağıdaki gibidir.

                MADDE 46- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 12 nci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

              “Bu Kanun gereği internet, elektronik ve benzeri ortamda Kuruma gönderilecek muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin defter ve kayıtlara ve bu kayıtların dayanağını teşkil eden belgelere uygun olmamasından işverenlerle birlikte yazılı sözleşme ile yetki verilmiş serbest muhasebeci, serbest muhasebeci malî müşavir ve yeminli malî müşavirler de müştereken ve müteselsilen sorumludur. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.”

                Dolayısıyla, serbest muhasebeci, serbest muhasebeci malî müşavir ve yeminli malî müşavirlerin, bu konuda çok dikkatli olmasında fayda var.

                Öte yandan, yine 6728 sayılı Kanunun 47 nci maddesiyle 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinin ikinci cümlesinde yer alan “belgelerinin” ibaresi “belgelerini” şeklinde değiştirilmiş ve aynı bende muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin Maliye Bakanlığına verilmesi ve bu kapsamada Sosyal Güvenlik Kurumuna ayrıca bildirge verilmemesi yönünde de düzenleme yapılmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.