SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE 25.03.2017 TARİHİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN GENEL ÇERÇEVESİ

       1- Tebliğ değişikliğinin 1 inci maddesinin getirdiği yenilikler;
a) Askerlik hizmetlerini er ve erbaş olarak yapmakta olanlar askere sevk tarihi ile terhis tarihi arasındaki dönemde, yedek subay öğrencileri ve adayları askere sevk tarihi ile yedek subay nasıp tarihi arasındaki dönemde, askeri öğrenci adayları ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi öğrenci adayları ise intibak eğitimine başladıkları tarih ile yemin ettikleri tarih arasındaki dönemde yararlanacakları sağlık hizmetleri açısından,
b) Uluslararası Askeri Eğitim İşbirliği Anlaşmaları kapsamında Türkiye’de eğitim ve öğretim gören yabancı uyruklu misafir askeri personel ile bakmakla yükümlü oldukları aile fertleri yararlanacakları sağlık hizmetleri açısından,
c) Uluslararası Eğitim İşbirliği Anlaşmaları kapsamında Türkiye’de Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında eğitim ve öğretim gören yabancı uyruklu misafir personel ile bakmakla yükümlü oldukları aile fertleri yararlanacakları sağlık hizmetleri açısından,
genel sağlık sigortası kapsamına alınmıştır. Bunların sağlık hizmetlerinden yararlanmalarında, genel sağlık sigortası primi ödeyecek derecede geliri olmaması sebebiyle bu primleri Devlet tarafından karşılananlara (eski yeşil kartlılar) ilişkin olarak belirlenmiş olan esas ve usullere tabi tutulmaları da kabul edilmiştir.
Dolayısıyla, 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin onikinci, onüçüncü ve ondördüncü fıkraları gereği genel sağlık sigortası kapsamına alınan kişiler, genel sağlık sigortası primi ödeyecek derecede geliri olmaması sebebiyle bu primleri Devlet tarafından karşılananlara ilişkin kurallara uygun olarak sağlık hizmetlerinden yararlandırılacaktır.
       2- Tebliğ değişikliğinin 2 nci maddesinin getirdiği yenilikler;
a) Askerlik hizmetlerini er ve erbaş olarak yapmakta olanların askere sevk tarihi ile terhis tarihi arasındaki dönemde, yedek subay öğrencileri ve adaylarının askere sevk tarihi ile yedek subay nasıp tarihi arasındaki dönemde, askeri öğrenci adayları ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi öğrenci adaylarının ise intibak eğitimine başladıkları tarih ile yemin ettikleri tarih arasındaki dönemde yararlanacakları sağlık hizmetlerinden; ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi katılım payı, ayakta tedavide sağlanan ilaçlar için katılım payı, tıbbi malzeme katılım payı alınmayacaktır.
b) Uluslararası Askeri Eğitim İşbirliği Anlaşmaları kapsamında Türkiye’de eğitim ve öğretim gören yabancı uyruklu misafir askeri personel ile bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin yararlanacakları sağlık hizmetleri açısından, ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi katılım payı, ayakta tedavide sağlanan ilaçlar için katılım payı, tıbbi malzeme katılım payı ve yardımcı üreme yöntemi katılım payları alınmayacaktır.
c) Uluslararası Eğitim İşbirliği Anlaşmaları kapsamında Türkiye’de Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında eğitim ve öğretim gören yabancı uyruklu misafir personel ile bakmakla yükümlü oldukları aile fertleri yararlanacakları sağlık hizmetleri açısından, ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi katılım payı, ayakta tedavide sağlanan ilaçlar için katılım payı, tıbbi malzeme katılım payı ve yardımcı üreme yöntemi katılım payları alınmayacaktır.
       3- Tebliğ değişikliğinin 3 üncü maddesinin getirdiği yenilikler;
a) Askerlik hizmetlerini er ve erbaş olarak yapmakta olanların askere sevk tarihi ile terhis tarihi arasındaki dönemde, yedek subay öğrencileri ve adaylarının askere sevk tarihi ile yedek subay nasıp tarihi arasındaki dönemde, askeri öğrenci adayları ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi öğrenci adaylarının ise intibak eğitimine başladıkları tarih ile yemin ettikleri tarih arasındaki dönemde yararlanacakları sağlık hizmetlerinden; otelcilik hizmetleri ve istisnai sağlık hizmetleri hariç olmak üzere ilave ücret alınmayacaktır.
b) Uluslararası Askeri Eğitim İşbirliği Anlaşmaları kapsamında Türkiye’de eğitim ve öğretim gören yabancı uyruklu misafir askeri personel ile bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin yararlanacakları sağlık hizmetleri açısından, otelcilik hizmetleri ve istisnai sağlık hizmetleri hariç olmak üzere ilave ücret alınmayacaktır.
c) Uluslararası Eğitim İşbirliği Anlaşmaları kapsamında Türkiye’de Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında eğitim ve öğretim gören yabancı uyruklu misafir personel ile bakmakla yükümlü oldukları aile fertleri yararlanacakları sağlık hizmetleri açısından, otelcilik hizmetleri ve istisnai sağlık hizmetleri hariç olmak üzere ilave ücret alınmayacaktır.
       4- Tebliğ değişikliğinin 4 üncü maddesinin getirdiği yenilikler;
Bu tebliği değişikliğinin 27 nci maddesiyle Tanıya Dayalı İşlem Puan Listesi (EK-2/C)’ne eklenmesi kararlaştırılan;
a) P551120 Epiduroskopi nöroplasti-adezyonolizis,
b) P615895 Transsakral girişimle kamera eşliğinde lomber epidural diskoplasti,
c) P615991 Transsakral girişimle kamera eşliğinde lomber epidural adezyolizis,
d) P703365 Intraoperatif nöromonitörizasyon,
işlemleri, ilave ücret alınması yasak işlemler arasına dahil edilmiştir.
       5- Tebliğ değişikliğinin 5 inci maddesinin getirdiği yenilikler;
Tanıya dayalı ödeme listesi işlem puanlarına dahil olup ayrıca faturalandırılamayacak “kan bileşenleri” ile ilgili değişikliğe gidilmiş ve aynı tebliğ değişikliğinin 26 ncı maddesinin;
a) “k” bendiyle Hizmet Başı İşlem Puan Listesi (EK-2/B)’ne eklenen 705372 Pediatrik eritrosit süspansiyonu, üçlü transfer torba ile hazırlanan, tek ünite için %18 oranında,
b) ) “k” bendiyle Hizmet Başı İşlem Puan Listesi (EK-2/B)’ne eklenen 705373 Pediatrik eritrosit süspansiyonu, dörtlü transfer torba ile hazırlanan, tek ünite için %18 oranında,
c) “l” bendiyle Hizmet Başı İşlem Puan Listesi (EK-2/B)’ne eklenen 705441 Random trombosit süspansiyonu filtrelenmiş (pediatrik) için %13 oranında,
d) “l” bendiyle Hizmet Başı İşlem Puan Listesi (EK-2/B)’ne eklenen 705442 Havuzlanmış trombosit süspansiyonu, dörtlü için %22 oranında,
e) “l” bendiyle Hizmet Başı İşlem Puan Listesi (EK-2/B)’ne eklenen 705443 Havuzlanmış trombosit süspansiyonu, altılı için %22 oranında,
ayrıca faturalandırma yapılmasına izin verilmiştir.
       6- Tebliğ değişikliğinin 6 ncı maddesinin getirdiği yenilikler;
a) Askerlik hizmetlerini er ve erbaş olarak yapmakta olanların askere sevk tarihi ile terhis tarihi arasındaki dönemde, yedek subay öğrencileri ve adaylarının askere sevk tarihi ile yedek subay nasıp tarihi arasındaki dönemde, askeri öğrenci adayları ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi öğrenci adaylarının ise intibak eğitimine başladıkları tarih ile yemin ettikleri tarih arasındaki dönemde; özel sağlık hizmeti sunucularında veya Sosyal Güvenlik Kurumuyla Kurumla sözleşmesi olmayan resmi sağlık hizmeti sunucularındaki diş ünitelerinde gerçekleştirilecek ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin bedeli ödenmeyecektir.
b) Uluslararası Askeri Eğitim İşbirliği Anlaşmaları kapsamında Türkiye’de eğitim ve öğretim gören yabancı uyruklu misafir askeri personel ile bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin, özel sağlık hizmeti sunucularında veya Sosyal Güvenlik Kurumuyla Kurumla sözleşmesi olmayan resmi sağlık hizmeti sunucularındaki diş ünitelerinde gerçekleştirilecek ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin bedeli ödenmeyecektir.
c) Uluslararası Eğitim İşbirliği Anlaşmaları kapsamında Türkiye’de Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında eğitim ve öğretim gören yabancı uyruklu misafir personel ile bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin özel sağlık hizmeti sunucularında veya Sosyal Güvenlik Kurumuyla Kurumla sözleşmesi olmayan resmi sağlık hizmeti sunucularındaki diş ünitelerinde gerçekleştirilecek ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin bedeli ödenmeyecektir.
       7- Tebliğ değişikliğinin 7 nci maddesinin getirdiği yenilikler;
Hemodiyaliz tedavisi seansı sırasında gelişen komplikasyonların tedavisinde kullanılan ilaçlar ve gündüz yatak ücreti hemodiyaliz seans ücretine dahil edilmiş ve bunların ayrıca faturalandırılması yasaklanmıştır.
       8- Tebliğ değişikliğinin 8 inci maddesinin getirdiği yenilikler;
Anjiografi ve perkütan koroner girişim için, işlemi yapan sağlık kurumunda görevli her bir hekim için günlük en fazla 15 işlem bedeli ödenmesi, her bir hekim için 15 hasta sınırlamasına dönüştürülmüş ve bu kural daha açık bir hale getirilmiştir.
       9- Tebliğ değişikliğinin 9 uncu maddesinin getirdiği yenilikler;
Tebliğe, 2.4.4.K maddesinden sonra gelmek üzere;
a) “2.4.4.L – Epidural Girişimler” maddesi eklenerek, P551120 Epiduroskopi nöroplasti-adezyonolizis, P615895 Transsakral girişimle kamera eşliğinde lomber epidural diskoplasti, P615991 Transsakral girişimle kamera eşliğinde lomber epidural adezyolizis işlemlerinin; sadece SUT EK-2/C Listesinde belirtilen puanlar üzerinden faturalandırılması kurala bağlanmıştır. Ayrıca, bu işlemlerin bedellerinin ödenebilmesi, algoloji, beyin cerrahisi ve ortopedi ve travmatoloji branş hekimlerince üçüncü basamak sağlık hizmet sunucularında yapılması şartına bağlanmıştır.
Bu işlemler ile ilgili getirilen diğer kurallar ise, bu işlemlerin yapılabilmesi için; algoloji, nöroloji, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, ortopedi ve travmatoloji ile beyin cerrahi branşlarından herhangi üç uzman hekim tarafından oluşturulan sağlık kurulunca rapor düzenlenmiş olması ve belirli bazı vakalarla sınırlandırılmış olmasıdır.
b) “2.4.4.M – İntraoperatif Nöromonitörizasyon İşlemi maddesi eklenerek, SUT eki EK-2/D-4 Listesinde yer alan “İNTRAOPERATİF NÖROMONİTORİZASYON” İŞLEMİNİN AYRICA FATURALANABİLECEĞİ İŞLEMLER LİSTESİ’ne dahil işlemlerin, P703365 kodlu “Intraoperatif nöromonitörizasyon” işlemi ile birlikte uygulanması halinde, SUT’un 2.2.2.B (3) fıkrasında birden fazla kesi ve birden fazla işlemin yapılmasına bağlı kurallar uygulanmaksızın faturalandırılmasına imkan sağlanmıştır. Ancak, intraoperatif nöromonitörizasyon işleminde, nöromonitörizasyon kayıt raporunun bir suretinin fatura eki belge olarak ibrazı koşulu getirilmiştir.
       10- Tebliğ değişikliğinin 10 uncu maddesinin getirdiği yenilikler;
Askerlik hizmetlerini er ve erbaş olarak yapmakta olanların askere sevk tarihi ile terhis tarihi arasındaki dönemde, yedek subay öğrencileri ve adaylarının askere sevk tarihi ile yedek subay nasıp tarihi arasındaki dönemde, askeri öğrenci adayları ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi öğrenci adaylarının ise intibak eğitimine başladıkları tarih ile yemin ettikleri tarih arasındaki dönemde; özel mevzuatlarında belirtilen usule uygun olarak sürekli veya geçici görevle yurtdışına gönderilmeleri halinde, yurtdışında sağlanan sağlık hizmetine ilişkin bedel, acil hal olup olmadığına bakılmaksızın ve yurt içinde geçerli birim fiyatları aşmamak üzere Sosyal Güvenlik Kurumunca karşılanacaktır.
       11- Tebliğ değişikliğinin 11 inci maddesinin getirdiği yenilikler;
a) Askerlik hizmetlerini er ve erbaş olarak yapmakta olanlara askere sevk tarihi ile terhis tarihi arasındaki dönemde, yedek subay öğrencileri ve adaylarına askere sevk tarihi ile yedek subay nasıp tarihi arasındaki dönemde, askeri öğrenci adayları ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi öğrenci adaylarına ise intibak eğitimine başladıkları tarih ile yemin ettikleri tarih arasındaki dönemde yararlanacakları sağlık hizmetleri sırasında yol, gündelik ve refakatçi gideri ödenmeyecektir.
b) Uluslararası Askeri Eğitim İşbirliği Anlaşmaları kapsamında Türkiye’de eğitim ve öğretim gören yabancı uyruklu misafir askeri personel ile bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerine yararlanacakları sağlık hizmetleri sırasında yol, gündelik ve refakatçi gideri ödenmeyecektir.
c) Uluslararası Eğitim İşbirliği Anlaşmaları kapsamında Türkiye’de Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında eğitim ve öğretim gören yabancı uyruklu misafir personel ile bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerine yararlanacakları sağlık hizmetleri sırasında yol, gündelik ve refakatçi gideri ödenmeyecektir.
       12- Tebliğ değişikliğinin 12 inci maddesinin getirdiği yenilikler;
a) Sürekli kullanım gerektiren rapor takipli, çocuk alt bezinin kapsamı; çocuk hasta alt bezi/ çocuk külotlu hasta alt bezi şeklinde değiştirilmiş ve bunların tıbbi uygunluk aranmaksızın ödenmesi mümkün hale getirilmiş; normal çocuk alt bezi ödeme kapsamından çıkarılmış, çocuk külotlu hasta alt bezi ise ödeme kapsamına alınmıştır.
b) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren olaylar sebebiyle malullük aylığı bağlanan kamu görevlileri ile erlere, 3713 sayılı Kanun kapsamına girmese dahi başkasının yardımı ve desteği olmaksızın yaşamak için gereken hareketleri yapamayacak derecede malul olan vazife ve harp malullerine ve atış, tatbikat veya diğer ateşli silah yaralanmaları nedeniyle malul olan vazife ve harp malullerinin sağlık kurulu raporuyla ihtiyaç duydukları her türlü ortez/protez ve diğer iyileştirici araç ve gereçlerin teminiyle ilgili bazı sınırlamalar kaldırılmış ve böylelikle hem fiyat, hem de tip veya tür kısıtlaması olmaksızın Sosyal Güvenlik Kurumunca karşılanmasına imkan sağlanmıştır.
       13- Tebliğ değişikliğinin 13 üncü maddesinin getirdiği yenilikler;
SUT eki listelerde yer almamakla birlikte, sözleşme ve/veya protokol yapılarak bedelinin karşılanması kararlaştırılan tıbbi malzemeler; SUT eki listelerde yer almayan tıbbi malzeme bedellerinin Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenmeyeceği yönündeki uygulamanın kapsamı dışına çıkarılmıştır. Böylelikle, malul gaziler ve vazife malulleri ile ilgili kaldırılmış olan kısıtlama konusu tıbbi malzemelerin temin yöntemine de açıklık getirilmiştir.
       14- Tebliğ değişikliğinin 14 üncü maddesinin getirdiği yenilikler;
İntraoperatif nöromonitarizasyonda kullanılan tıbbi malzemeler, tanıya dayalı ödeme işlem puanına dâhil olmayan tıbbi malzemeler kapsamından çıkarılmıştır.
       15- Tebliğ değişikliğinin 15 inci maddesinin getirdiği yenilikler;
SUT eki listelerde yer almamakla birlikte, sözleşme ve/veya protokol yapılarak bedelinin karşılanması kararlaştırılan tıbbi malzemeler için Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenecek fiyatların, sözleşme veya protokollerde belirlenmiş olan fiyatları aşmayacağı kuralı getirilmiştir.
       16- Tebliğ değişikliğinin 16 ncı maddesinin getirdiği yenilikler;
Yanık tedavisi uygulanan hastalarda, yara bakım ürünlerinin yanı sıra;
a) Yüz, boyun, el, ayak, perine, eklem, sadece kız çocuklarında ve kadınlarda meme alanlarını içeren yanıklarda veya %40’ı (0-12 yaş için %20) geçen üçüncü derece yanıklarda, üçüncü basamak resmi sağlık kurumlarında sağlık kurulu raporu ile kullanılmış olması şartına bağlı olarak Dermis İskeleti bedeli de Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenecektir.
b) Yüz, boyun, el, ayak, perine, eklem, sadece kız çocuklarında ve kadınlarda meme alanlarını içeren yanıklarda veya %40’ı (0-12 yaş için %20) geçen derin ikinci derece ve/veya üçüncü derece yanıklarda yanık ünite/merkez ve/veya üçüncü basamak resmi sağlık kurumlarında sağlık kurulu raporu ile kullanılmış olması şartına bağlı olarak Deri Benzerleri bedeli de Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenecektir.
       17- Tebliğ değişikliğinin 17 nci maddesinin getirdiği yenilikler;
“İntraoperatif Nöromonitörizasyon işlemlerinde kullanılan tıbbi malzemeler” başlıklı 3.3.30 maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
       18- Tebliğ değişikliğinin 18 inci maddesinin getirdiği yenilikler;
Kronik hepatit C tedavisine başlanmasında, ISHAK skoruna göre fibrozis 3 ve üzeri kuralı, fibrozis 1 ve üzeri şeklinde değiştirilmiş ve bu tedaviyi alabileceklerin kapsamı genişletilmiştir.
       19- Tebliğ değişikliğinin 19 inci maddesinin getirdiği yenilikler;
a) Daha önce Kronik Hepatit C tedavisi almamış hastalardan sirotik olup da Child A durumunda olanlar da; 12 haftalık (Sofosbuvir+Ledipasvir) + Ribavirin veya 24 haftalık (Sofosbuvir+Ledipasvir) tedavisi kapsamına dahil edilmiştir.
       20- Tebliğ değişikliğinin 20 nci maddesinin getirdiği yenilikler;
Daha önce Dabrafenib ve vemurafenib kullanım ilkelerini düzenleyen maddenin kapsamı; Dabrafenib, dabrafenib+trametinib, vemurafenib, vemurafenib+kobimetinib kullanım ilkelerini düzenleyecek şekilde genişletilmiştir.
       21- Tebliğ değişikliğinin 21 nci maddesinin getirdiği yenilikler;
a) Multipl Skleroz Hastalığında kullanılacak ilaçların kapsamına, dimetil fumarat, alemtuzumab ve fampiridin ilave edilmiştir.
b) Dimetil fumarat, birinci basmak tedavisi olarak gruplandırılmıştır.
c) Alemtuzumab, üçüncü basmak tedavisi olarak gruplandırılmış ve ilaç yazım kuralları belirlenmiştir.
d) Fampiridin, birinci basamak tedavisi olarak gruplandırılmış olmakla birlikte, diğer birinci basamak ilaçlara göre ilaç başlama ve ilaç sonlandırma kriterleri daha katı belirlenmiştir.
       22- Tebliğ değişikliğinin 22 nci maddesinin getirdiği yenilikler;
Tebliğe, “3 beta hidroksi steroid dehidrojenaz eksikliği tanısında kolik asit kullanım ilkeleri” başlıklı 4.2.48 maddesi eklenmiş ve yalnızca 3 beta hidroksi steroid dehidrojenaz eksikliği tanısında; üçüncü basamak sağlık kurumlarında çocuk endokrinoloji, çocuk metabolizma hastalıkları, erişkin endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları, gastroenteroloji uzman hekimlerinden en az birinin yer aldığı 3 ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak bu uzman hekimlerce reçetelenmesi kurakla bağlanmıştır.
       23- Tebliğ değişikliğinin 23 üncü maddesinin getirdiği yenilikler;
Tebliğ değişikliğinin 5 inci maddesinde yapılmış olan düzenlemelere paralel olarak, “4.6 – Kan ve kan bileşenlerinin temini ve bedelinin ödenmesi” maddesinde de değişikliğe gidilmiş ve;
a) Hizmet Başı İşlem Puan Listesi (EK-2/B)’ndeki 705372 kodlu Pediatrik eritrosit süspansiyonu, üçlü transfer torba ile hazırlanan, tek ünite için %18 oranında,
b) ) Hizmet Başı İşlem Puan Listesi (EK-2/B)’ndeki 705373 kodlu Pediatrik eritrosit süspansiyonu, dörtlü transfer torba ile hazırlanan, tek ünite için %18 oranında,
c) Hizmet Başı İşlem Puan Listesi (EK-2/B)’ndeki 705441 kodlu Random trombosit süspansiyonu filtrelenmiş (pediatrik) için %13 oranında,
d) Hizmet Başı İşlem Puan Listesi (EK-2/B)’ndeki 705442 kodlu Havuzlanmış trombosit süspansiyonu, dörtlü için %22 oranında,
e) Hizmet Başı İşlem Puan Listesi (EK-2/B)’ndeki 705443 kodlu Havuzlanmış trombosit süspansiyonu, altılı için %22 oranında,
ayrıca ödeme yapılması hükme bağlanmıştır.
       24- Tebliğ değişikliğinin 24 üncü maddesinin getirdiği yenilikler;
Sosyal Güvenlik Kurumu ile Sağlık Bakanlığı arasında yapılan protokol kapsamında Sağlık Bakanlığınca hastalara temin edilecek iadeli tıbbi cihazlar kullanılarak verilen sağlık hizmetleri karşılığında Sağlık Bakanlığına hizmet ve/veya cihaz bedeli ödenecektir.
       25- Tebliğ değişikliğinin 25 inci maddesinin getirdiği yenilikler;
Hekimlerin kapsama dahil uzmanlık branşlarının alanlarının belirlendiği EK-2/A Listesine 3100- Anesteziyoloji ve Reanimasyon branşı eklenmiştir.
       26- Tebliğ değişikliğinin 26 ncı maddesinin getirdiği yenilikler;
Hizmet Başı İşlem Puan Listesi (EK-2/B)’nde bazı işlemlerin puanları yeniden belirlenmiş ve yeni bazı işlemler dahil edilmiştir.
       27- Tebliğ değişikliğinin 27 nci maddesinin getirdiği yenilikler;
Tanıya Dayalı İşlem Puan Listesi (EK-2/C)’nde bazı işlemlerin puanları yeniden belirlenmiş ve yeni bazı işlemler dahil edilmiştir.
       28- Tebliğ değişikliğinin 28 inci maddesinin getirdiği yenilikler;
Birden Fazla Branşta Kullanılan Tıbbi Malzemeler Listesi (EK 3/A)’nde;
a) “DERİ EŞDEĞERLERİ (SENTETİK/HAYVAN KAYNAKLI)” başlığı ve başlığın altında yer alan ödeme kural ve/veya kriterleri ile “OR4690” “OR4800” “OR4810”   SUT kodlu tıbbi malzemeler yürürlükten kaldırılmıştır.
b) DERİ TAKLİTLERİ ve DERİ BENZERLERİ ile ilgili eklemeler yapılmıştır.
c) Endoskopik/laparoskopik cerrahi damar kapama ve kesme probu fiyatıyla ilgili değişiklik yapılmıştır.
       29- Tebliğ değişikliğinin 29 uncu maddesinin getirdiği yenilikler;
Eksternal Alt ve Üst Ekstremite/Gövde Protez Ortezler Listesi (Ek-3/C-2)’nde yer alan bazı tıbbi malzemelerin fiyatları yeniden belirlenmiştir.
       30- Tebliğ değişikliğinin 30 uncu maddesinin getirdiği yenilikler;
Diğer Protez ve Ortezler Listesi (Ek-3/C-3)’nde yer alan bazı tıbbi malzemelerin fiyatları yeniden belirlenmiştir.
       31- Tebliğ değişikliğinin 31 inci maddesinin getirdiği yenilikler;
Tıbbi Sarf Malzemeler Listesi (EK-3/C-4)’nde değişiklikler yapılmıştır.
       32- Tebliğ değişikliğinin 32 uncu maddesinin getirdiği yenilikler;
Omurga Cerrahisi Alan Grubuna Ait Tıbbi Malzemeler Listesi (EK-3/E-1)’nde değişiklikler yapılmıştır.
       33- Tebliğ değişikliğinin 33 üncü maddesinin getirdiği yenilikler;
Beyin Cerrahisi Branşı Kranial Cerrahisi Alan Grubuna Ait Tıbbi Malzemeler Listesi (EK-3/E-2)’nde değişiklikler yapılmıştır.
       34- Tebliğ değişikliğinin 34 uncu maddesinin getirdiği yenilikler;
Ortopedi ve Travmatoloji Branşı Artroplasti Alan Grubuna Ait Tıbbi Malzemeler Listesi (EK-3/F-1)’nde değişiklik yapılmıştır.
       35- Tebliğ değişikliğinin 35 inci maddesinin getirdiği yenilikler;
Kardiyoloji Branşına Ait Tıbbi Malzemeler Listesi (EK-3/H)’nde değişiklikler yapılmıştır.
       36- Tebliğ değişikliğinin 36 inci maddesinin getirdiği yenilikler;
Kalp Damar Cerrahisi Branşına Ait Tıbbi Malzemeler Listesi (EK-3/I)’nde değişiklikler yapılmıştır.
       37- Tebliğ değişikliğinin 37 nci maddesinin getirdiği yenilikler;
Radyoloji Branşı ve Endovasküler/Nonvasküler Girişimsel İşlemlere Ait Tıbbi Malzemeler Listesi (EK-3/M)’nde değişiklikler yapılmıştır.
       38- Tebliğ değişikliğinin 38 inci maddesinin getirdiği yenilikler;
Allogreft Ürün Grubu Listesi (Ek-3/N-1)’nde yer alan bazı tıbbi malzemelerin fiyatları yeniden belirlenmiştir.
       39- Tebliğ değişikliğinin 39 inci maddesinin getirdiği yenilikler;
Gastroenteroloji Branşına Ait Tıbbi Malzemeler Listesi (Ek-3/R)’nde yer alan bazı tıbbi malzemelerin fiyatları yeniden belirlenmiştir.
       40- Tebliğ değişikliğinin 40 ıncı maddesinin getirdiği yenilikler;
Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Branşlarına Ait Tıbbi Malzemeler Listesi (Ek-3/S)’nde yer alan bazı tıbbi malzemelerin fiyatları yeniden belirlenmiştir.
       41- Tebliğ değişikliğinin 41 inci maddesinin getirdiği yenilikler;
Anesteziyoloji, Reanimasyon ve Ağrı Tedavisi Branşına Ait Tıbbi Malzemeler Listesi (EK-3/T)’nde değişiklikler yapılmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.