Yaşlı ve Muhtaç Olanların Muayene Katılım Paylarının Belediyeler Tarafından Karşılanması

Yeşil kartlı olarak tedavi hakkı bulunanların hastanelerdeki hekim ve diş hekimi muayene katılım paylarının belediye bütçesinden ödenip ödenemeyeceği, belediye harcamaları açısından tereddüde düşülen konulardan birisi olarak karşımıza çıkmaktadır.               3816 sayılı Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun kapsamındaki yeşil kartlı hak sahipleri, muayene katılım payı uygulaması açısından Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılan 18.09.2009 tarihli ve 27353 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan (12) Sıra No’lu Tedavi Katılım Payının Uygulanması Hakkında Tebliğ kapsamına girmektedir.
Bu kapsama girenlerin resmi hastanelerde gördükleri ayakta tedavilerinden muayene katılım payı kesilmekte olup, söz konusu Tebliğin “Yeşil kart verilenlerin muayene katılım payının tahsili” başlıklı 8 inci maddesinde;
“Yeşil kart verilerek tedavileri sağlanan kişilerin, birinci basamak resmi sağlık kuruluşlarında gördükleri tedavileri nedeniyle düzenlenen reçete muhteviyatı ilaçlarını almak üzere eczanelere başvurmaları halinde 2 TL tutarında, ikinci ve üçüncü basamak resmi sağlık kurumlarındaki tedavileri nedeniyle eczaneye başvurmaları halinde 8 TL tutarında kendilerinden muayene katılım payı alınır.            Yeşil kart verilerek tedavisi sağlanan kişilere sağlık kurum ve kuruluşları tarafından reçete düzenlenmemesi veya bu kişilerce eczaneye müracaat edilmemesi halinde muayene katılım payı alınmaz. Acil poliklinik muayene ücretinden katılım payı alınmaz….”
denilmektedir.
Buna göre yeşil kart verilerek tedavisi sağlanan kişilerden;
a) Birinci basamak resmi sağlık kuruluşlarında yapılan muayeneleri nedeniyle düzenlenen reçete muhteviyatı ilaçlarını almak üzere eczanelere başvurmaları halinde 2 TL tutarında,
b) İkinci ve üçüncü basamak resmi sağlık kurumlarındaki tedavileri nedeniyle eczaneye başvurmaları halinde 8 TL tutarında muayene katılım payı alınması,
c) Gerek birinci basamak resmi sağlık kuruluşları gerekse ikinci ve üçüncü basamak resmi sağlık kurumlarındaki muayeneleri neticesinde eczaneye başvurmamaları ya da reçete düzenlenmemesi durumunda ise kendilerinden katılım payı alınmaması,
gerekmektedir.
Diğer yandan, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun “Büyükşehir, ilçe ve ilk kademe belediyelerinin görev ve sorumlulukları” başlıklı 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (v) bendinde yer alan,
“v) Sağlık merkezleri, hastaneler, gezici sağlık üniteleri ile yetişkinler, yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek, geliştirmek ve bu amaçla sosyal tesisler kurmak, meslek ve beceri kazandırma kursları açmak, işletmek veya işlettirmek, bu hizmetleri yürütürken üniversiteler, yüksek okullar, meslek liseleri, kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak. …..”
hükmünden anlaşılacağı üzere, büyükşehir belediyelerinin yaşlılara yönelik her türlü sosyal hizmeti yürütmek amacıyla sosyal tesisler kurmak hususunda görev ve sorumlulukları olduğu gibi, anılan Kanunun “Büyükşehir belediyesinin giderleri” başlıklı 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (j) bendinde de,
“j) Dar gelirli, yoksul, muhtaç ve kimsesizler ile özürlülere yapılacak sosyal hizmet ve yardımlar.”
şeklinde belirtilen gider kalemlerine yer verilmiştir.
Bu itibarla, 2022 sayılı Kanun çerçevesinde muhtaç aylığı bağlanmış olan yaşlılar ve özürlüler ile Devlet tarafından bağlanmış aylığı olmayan diğer yeşil kart hak sahiplerinin   tedavileri sırasında ödemek zorunda oldukları hekim ve diş hekimi muayene katılım paylarının, belediye bütçesinden ödenebilmesi mümkün olup, bu amaçla yapılacak harcamalar ise 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun “Büyükşehir belediyesinin giderleri” başlıklı 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (j) bendinde belirtilen giderlere ilişkin bütçe ödeneklerinden karşılanabilecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.