İzin Alarak Vatandaşlıktan Çıkan Kişiler Türkiye’de Bulunduğu Süre İçerisinde Mavi Kartla Genel Sağlık Sigortalısı Olabilir mi?

Doğumla Türk vatandaşı olmakla birlikte vatandaşlıktan çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedip başka ülkelerin vatandaşlığına geçen ve vatandaşlığına geçtiği ülkede ikamet eden kişiler, adlarına düzenlenmiş olan mavi kartla başvuruda bulunarak Türkiye’de kaldıkları dönem içerisinde genel sağlık sigortası kapsamına girerek Sosyal Güvenlik Kurumundan sağlık yardımı alıp alamayacaklarına ilişkin mevzuat hükümleri ve bu konuda yapılması gereken uygulama aşağıda belirtilmiştir.

5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun, doğumla Türk vatandaşı olup çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybeden kişilere tanınan hakları düzenleyen 28 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında;

“(1) Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ve üçüncü dereceye kadar olan altsoyları, bu maddede belirtilen istisnalar dışında Türk vatandaşlarına tanınan haklardan aynen yararlanmaya devam ederler. Millî güvenliğe ve kamu düzenine ilişkin hükümler saklıdır.

(2) Bu madde kapsamında bulunan kişilerin, seçme ve seçilme, muafen araç veya ev eşyası ithal etme hakları ile askerlik hizmetini yapma yükümlülüğü yoktur. Bu kişilerin sosyal güvenliğe ilişkin kazanılmış hakları saklı olup bu hakların kullanımında ilgili kanunlardaki hükümlere tabidirler.”

şeklinde bir düzenleme yapılmıştır. Buna göre, doğumla Türk vatandaşı olup çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenlere, bu maddede sayılan istisnalar dışında Türk vatandaşlarına tanınan haklardan aynen yararlanmaya devam etme hakkı tanınmıştır. Ayrıca, bu kişilerin, sosyal güvenliğe ilişkin kazanılmış hakları da saklı tutulmuş ve sosyal güvenliğe ilişkin kazanılmış haklarının kullanımında ilgili kanunların hükümlerine tabi olmaları hükme bağlanmıştır.

Öte yandan, 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde, genel sağlık sigortası kapsamında sigortalı olunması; Türk vatandaşı olup olmadığına bakılmaksızın Türkiye’de ikamet edilmesi şartına bağlanmıştır.

Bu itibarla, doğumla Türk vatandaşı olmakla birlikte vatandaşlıktan çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedip başka ülkelerin vatandaşlığına geçen ve vatandaşlığına geçtiği ülkede ikamet eden kişilerin, adlarına düzenlenmiş olan mavi kartla başvuruda bulunarak Türkiye’de kaldıkları dönem içerisinde, 5510 sayılı Kanun çerçevesinde genel sağlık sigortası primi ödeyerek sağlık hizmetlerinden yararlanmalarına imkan bulunmamaktadır.

Ancak, Türkiye’de genel sağlık sigortalısı olmamakla beraber, ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleşmesi yapmış olan ülkelerden birinde ikamet eden ve bu ülkeden sağlık yardımı alma hakkını kazanmış mavi kartlı kişilerin, Türkiye’de geçici veya daimi olarak bulundukları sırada hastalanmaları halinde, tedavi giderleri vatandaşı oldukları ülkeler tarafından karşılanmak kaydıyla Türkiye’de sağlık yardımlarından yararlanmaları mümkün bulunmaktadır.

Ayrıca, Türk vatandaşlığını kaybetmeden önce Türkiye’de emekli aylığı ya da dul ve yetim aylığı bağlanmış olan kişilerin de bu aylıkları ödenmeye devam olunduğu müddetçe Türkiye’de ikamet etmeseler bile Türkiye’de bulundukları sırada diğer Türk Vatandaşları gibi sağlık yardımlarından yararlanmaya devam etmelerinde de bir engel yoktur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.