3292 sayılı Vatani Hizmet Tertibi Aylıklarının Bağlanması Hakkında Kanun

VATANİ HİZMET TERTİBİ AYLIKLARININ BAĞLANMASI

HAKKINDA KANUN

 

    Kanun Numarası                        : 3292

    Kabul Tarihi                               : 28/5/1986

    Yayımlandığı R. Gazete Tarihi : 3/6/1986

 

    Amaç ve kapsam

    Madde 1- (Değişik: 24/7/2008-5793/16 md.) Bu Kanunun amacı, hiçbir karşılık ve menfaat gözetmeksizin üstün başarı ve gayretle Türk Vatanına hizmet etmiş Türk Vatandaşlarından, bu hizmetleri ilgili kamu kurumları tarafından kayıt altına alınmış ve aynı kamu kurumları tarafından bu kayıtlar esas alınarak bu Kanuna göre aylık bağlanması yönünde görüş bildirilmiş olanlara veya bunların ölümü halinde muhtaç duruma düşen aile fertlerine vatani hizmet tertibinden bağlanacak aylıkların usul ve esaslarını tespit etmektir.

 

    Aylık bağlanması

    Madde 2- Birinci madde kapsamına giren Türk vatandaşlarına veya bunların ölümleri halinde üçüncü maddede belirtilen şartları haiz aile fertlerine hayatta bulundukları sürece ödenmek üzere Maliye ve Gümrük Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu Kararı ile aylık bağlanabilir.

 

    Vatani hizmet tertibinden bağlanacak aylıklar; ilgililerin kendileri için 700, dul eşleri için 550, yetim ve bakmakla yükümlü olduğu diğer yakınları için 400 gösterge rakamının, Bütçe Kanunlarıyla Devlet memurlarının aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımından bulunacak miktarda ödenir. (Ek cümleler: 24/7/2008-5793/17 md.) Yukarıda belirtilenlerden herhangi bir  sosyal güvenlik kurumundan gelir veya aylık bağlanmadığı gibi, zorunlu olarak sosyal güvenlik kurumlarından birine tabi olmayı gerektiren bir işte de çalışmadığını belgelemek suretiyle yazılı talepte bulunan hak sahiplerinin aylıkları ise yazılı taleplerinin Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının kayıtlarına geçtiği tarihi takip eden aydan geçerli olmak üzere ve bu durumları devam ettiği müddetçe 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan otuz günlük net asgarî ücret tutarı (dul eşler için bu tutarın yüzde 75’i, diğer yakınları için ise yüzde 50’si) esas alınarak ödenir.

 

    Bu aylıklar hiçbir vergi veya kesintiye tabi olmadığı gibi haczedilemez.

 

    Aile fertlerine aylık bağlanması

    Madde 3- (Değişik: 24/11/1994 – 4049/2 md.) Bu Kanun gereğince aylık alanların ölümleri halinde, ölüm tarihini izleyen aybaşından başlamak üzere ölenlerin dul ve yetimlerine;5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanununun 67 nci maddesinde belirtilen aylığa müstahak dul ve yetimlerine yapılan ödemelerle esas alınan unsurlara ve aynı Kanunun 75 ve 108 inci maddesinde yer alan hükümlere göre, dul ve yetim aylığı bağlanır.

 

    Diğer kanunlarda yer alan atıflar

    Madde 4- Diğer kanunlarda 15/6/1978 tarihli ve 2150 sayılı Kanuna yapılan atıflar bu Kanunun ilgili maddelerine yapılmış sayılır.

 

    Vatani hizmet tertibinden aylık alanlarla ilgili özel kanunlardaki hükümler saklıdır.

 

   

 

    Yürürlükten kaldırma

    Madde 5- a) 15/6/1978 tarihli ve 2150 sayılı Vatani Hizmet Tertibinden Aylık Alanların Aylıklarının Yükseltilmesi Hakkında Kanun ile değişiklikleri,

    b) Diğer kanunların bu Kanuna aykırı hükümleri,

    Yürürlükten kaldırılmıştır.

 

    Yürürlük

    Madde 6- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

    Yürütme

    Madde 7- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.