Sözleşmeli personel statüsüne geçirilen geçici veya daimi işçilerin işçi olarak çalışırken kullanmamış oldukları izinlere ilişkin hakları

       Belediyelerde ve il özel idarelerinde, geçici işçi veya daimi işçi olarak çalışmakta iken kendi isteği üzerine işçilikten istifa ederek 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesine tabi olacak şekilde sözleşmeli personel statüsüne geçiş yapan ya da geçici işçi olarak çalışmakta iken 5620 sayılı Kanun çerçevesinde sözleşmeli personel statüsüne geçişi yapılan personelin; geçici işçi veya daimi işçi olarak çalışmakta iken hak kazanıp da henüz kullanmadıkları yıllık ücretli izin sürelerine ilişkin olarak nasıl bir işlem yapılması gerektiği hususunda farklı uygulamalarla karşılaşılmaktadır. Bu yazıda, konuya açıklık getirilmeye çalışılacaktır.

       Bilindiği üzere, 1475 sayılı İş Kanunu 4857 sayılı İş Kanunu ile yürürlükten kaldırılmış, ancak 1475 sayılı Kanunun yıllık ücretli izin hakkı ve bu izni kullanma dönemi ile kullanılmayan yıllık ücretli izin sürelerine ait ücretlerin ödenmesine ilişkin maddelerinde esaslı bir değişiklik yapılmamıştır.

       Nitekim, 1475 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin son fıkrasında yer alan yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemeyeceğine ilişkin hüküm, 4857 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin ikinci fıkrası olarak; 1475 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin beşinci fıkrasında düzenlenmiş olan yıllık ücretli iznin gelecek hizmet yılı içinde kullanılacağına dair hüküm, 4857 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında aynı şekilde; 1475 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin birinci fıkrasındaki, işçinin hak kazanıp da kullanamadığı yıllık izin süresine ilişkin ücretinin, hizmet akdinin işveren veya işçi tarafından feshedilmesi halinde akdin sona erdiği tarihteki ücreti üzerinden kendisine ödeneceği hükmü ise 4857 sayılı Kanunun 59 uncu maddesinin birinci fıkrasında, iş sözleşmesinin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde işçinin hak kazanıp da kullanamadığı yıllık izin sürelerine ait ücretinin, sözleşmenin sona erdiği tarihteki ücreti üzerinden kendisine veya hak sahiplerine ödeneceği şeklinde düzenlenmiş bulunmaktadır.

       Öte yandan, 4857 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında, niteliklerinden ötürü bir yıldan az süren mevsimlik veya kampanya işlerinde çalışanlara bu Kanunun yıllık ücretli izinlere ilişkin hükümlerinin uygulanmayacağı hüküm altına alınmıştır.

       Ancak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 3/3/2004 tarihli ve 25391 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmak suretiyle yürürlüğe konulan Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliğinin 12 nci maddesinde, İş Kanununun 53 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında sözü geçen ve nitelikleri yönünden bir yıldan az süren mevsimlik veya kampanya işlerinin yürütüldüğü işyerlerinde devamlı olarak çalışan işçilerin yıllık ücretli izinleri hakkında bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanacağı düzenlenmiştir.

       Bu hükümlere göre; yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilmemesi, her hizmet yılına karşılık hak edilen yıllık ücretli iznin gelecek hizmet yılı içinde kullanılması, iş sözleşmesinin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde ise hak kazanılıp da kullanılamayan yıllık izin sürelerine ait ücretin sözleşmenin sona erdiği tarihteki ücret üzerinden işçinin kendisine veya hak sahiplerine ödenmesi gerekmektedir.

       Ayrıca, Maliye Bakanlığının 13/04/1995 tarihli ve B.07.0.BMK.0.19-115542-10/7498 sayılı Genelgesinde ise, işçilerin emeklilik ve benzeri nedenlerle ayrıldıkları yıla ait kullanamadıkları yıllık izin sürelerine ait ücreti ile iş sözleşmelerinin feshedildiği tarihten bir önceki yılda müracaatına rağmen idarelerce kullandırılmayan izin süresine ilişkin ücretinin son ücreti üzerinden ödenmesi gerektiği; ancak, daha önceki yıllar için bu nitelikte hiçbir ödeme yapılmasına imkan bulunmadığı belirtilmiştir.

       Bu itibarla, sözleşmeli personel olarak çalışanlar ile geçici işçi ya da daimi işçi olarak çalışanların tabi olduğu yıllık izin mevzuatı birbirinden farklı olduğundan, kamu kurumlarında geçici işçi ya da daimi işçi olarak çalışmakta iken sözleşmeli personel statüsüne geçenler veya geçirilenler hakkında; geçici işçiler için niteliği yönünden bir yıldan az süren mevsimlik veya kampanya işlerinin yürütüldüğü işyerlerinde devamlı olarak çalışılmış olması kaydıyla, geçici işçilerin ya da daimi işçilerin iş sözleşmesinin feshedildiği yıl içerisinde kullanmaya hak kazanmakla birlikte henüz kullanmamış olduğu yıllık izin sürelerine ait ücreti ile bir önceki yılda hak kazandığı ve yazılı müracaatına rağmen idarelerce kullandırılmayan yıllık izin süresine ilişkin ücretlerinin sözleşmenin sona erdiği tarihteki ücret üzerinden ödenerek yıllık ücretli izin haklarının sona erdirilmesi, sözleşmeli personel statüsünde istihdam edilmeye başlandıkları tarihten sonraki yıllık ücretli izin hakları hakkında ise sözleşmeli personele ilişkin mevzuat ile sözleşmesinde düzenlenen hükümlere göre işlem yapılması gerekmektedir.

       Öte yandan, yıllık ücretli izinden kaynaklanan alacaklar ise, beş yıllık zamanaşımına tabidir.

       Buna göre, geçici işçi ya da daimi işçi olarak çalışmakta iken sözleşmeli personel statüsüne geçenler veya geçirilenlerden hak kazanmış olduğu yıllık izinlerini kullanmamış olanlara, işçi olarak çalışmış oldukları kamu kurumlarına başvurmaları halinde izin ücreti ödenmesi mümkün bulunmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.