Devlet Memurluğundan İstifa Ettikten Sonra Kamu Kurumlarında İşçi Olarak Çalışmaya Başlayanların Yıllık Ücretli İzin Süresine Esas Alınacak Toplam Hizmet Süresi

Devlet memuru statüsünde görev yapmakta iken, bu görevinden çekilerek aynı kamu kurumunda veya başka bir kamu kurumunda işçi statüsünde çalışmaya başlayanların, yılık izin sürelerinin hesabında Devlet memuru olarak geçen hizmet sürelerinin dikkate alınıp alınamayacağına ilişkin mevzuat hükümleri ile bu konuda yapılacak uygulama aşağıda belirtilmiştir.
4857 sayılı İş Kanununun 2 nci maddesinin birinci fıkrasında, işveren; işçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişi ile tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlar olarak, işyeri ise; işveren tarafından mal ve hizmet üretmek amacıyla maddi olan ve olmayan unsurlar ile işçinin birlikte örgütlendiği birim olarak tanımlanmaktadır. İşçilerin yıllık ücretli izin sürelerine ilişkin genel esaslar ise aynı Kanunun 53 üncü ve 60 inci maddeleri arasında düzenlenmiş bulunmaktadır.
Nitekim, 4857 sayılı Kanunun “Yıllık izne hak kazanma ve izni kullanma dönemleri” başlıklı 54 üncü maddesinin birinci fıkrası ile son fıkrasında;
“Yıllık ücretli izine hak kazanmak için gerekli sürenin hesabında işçilerin, aynı işverenin bir veya çeşitli işyerlerinde çalıştıkları süreler birleştirilerek göz önüne alınır. Şu kadar ki, bir işverenin bu Kanun kapsamına giren işyerinde çalışmakta olan işçilerin aynı işverenin işyerlerinde bu Kanun kapsamına girmeksizin geçirmiş bulundukları süreler de hesaba katılır. ”
hükmüne yer verilmiştir.
Böylelikle, bir işçinin kullanabileceği yıllık ücretli izin günlerinin hesaplanmasında, esas olarak aynı işverenin bir veya değişik işyerlerinde işçi, memur veya başka bir statüde geçen hizmet sürelerinin tamamının dikkate alınmasına imkan sağlanmıştır.
4857 sayılı Kanunun yine 54 üncü maddesinin son fıkrasında ise;
“Aynı bakanlığa bağlı işyerleri ile aynı bakanlığa bağlı tüzel kişilerin işyerlerinde geçen süreler ve kamu iktisadi teşebbüsleri yahut özel kanuna veya özel kanunla verilmiş yetkiye dayanılarak kurulan banka ve kuruluşlar veya bunlara bağlı işyerlerinde geçen süreler, işçinin yıllık ücretli izin hakkının hesaplanmasında göz önünde bulundurulur. ”
hükmüne yer verilmiştir. Dolayısıyla, bir işçinin farklı kamu işyerlerinde geçen hizmetlerinin, yıllık ücretli izin süresinin hesabına esas olacak şekilde birleştirilebilmesi için öncelikle bu hizmetlerin; “aynı bakanlığa bağlı işyerleri ile aynı bakanlığa bağlı tüzel kişilerin işyerlerinde geçen süreler” veya “kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunlara bağlı işyerleri” veya “özel kanuna veya özel kanunla verilmiş yetkiye dayanılarak kurulan banka ve kuruluşlar veya bunlara bağlı işyerlerinde geçen süreler” şeklindeki üç ayrı gruptan herhangi birisi içerisinde birleşebilen hizmet olup olmadığının belirlenmesi ve bir tek grup içinde toplanabilen çalışma sürelerinin ise yıllık ücretli iznin hesabına esas toplam hizmet süresi olarak kabul edilmesi gerekmektedir.
Buna göre, bir kişinin;
a) Aynı bakanlığın farklı birimlerinde,
b) Bir müddet bir bakanlık teşkilatında, bir müddet de bu bakanlığın bağlı veya ilgili kuruluşunda,
c) Aynı bakanlığa bağlı olmakla birlikte, farklı farklı teşkilatlanmış bağlı ve ilgili kuruluşlarda,
d) Bağlı ortaklık, müessese, işletme, fabrika gibi eklentileri de dahil olmak üzere bir kamu iktisadi teşebbüsünün farklı birimlerinde,
e) Özel kanuna veya özel kanunun verdiği yetkiye istinaden kurulmuş banka ve kuruluşların her biri ayrı ayrı değerlendirilmek kaydıyla, bu banka ve kuruluşların farklı birimlerinde veya bunlara bağlı diğer işyerlerinde,

geçen çalışma süresi, yıllık ücretli izin uygulamasına esas alınacak toplam hizmet süresinin kapsamına alınmıştır.
Bu itibarla, halen işçi olarak çalışılan kurumda ve bu kurumun bağlı ya da ilgili kuruluşlarında veya çalışılan bağlı veya ilgili kuruluşun bağlı olduğu kurumda geçmemiş olan memur, işçi ya da sözleşmeli personel çalışma sürelerinin ise, o işçinin yıllık ücretli izin uygulamasına esas kıdem süresinin hesabına dahil edilmesine imkan bulunmamaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.