Memurluk sonrası işçi olanların kıdem tazminatı

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmakta olan işçilerin daha önce Devlet memurluğu statüsünde geçen hizmet süreleri kıdem tazminatına esas hizmet sürelerine dahil edilebilir mi?

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmakta olan işçilerin daha önce Devlet memurluğu statüsünde geçen hizmet sürelerinin, kıdem tazminatına esas hizmet süresine dahil edilip edilmeyeceğine ilişkin olarak farklı uygulamalar yapıldığı görülmektedir. Bu yazıda, doğru uygulamanın nasıl olması gerektiğine açıklık getirilmeye çalışılacaktır.

1475 sayılı İş Kanununun “Kıdem tazminatı” başlıklı 14 üncü maddesinin dördüncü ve beşinci fıkrasında;

“T.C. Emekli Sandığı Kanunu ve Sosyal Sigortalar Kanununa veya yalnız Sosyal Sigortalar Kanununa tabi olarak sadece aynı ya da değişik kamu kuruluşlarında geçen hizmet sürelerinin birleştirilmesi suretiyle Sosyal Sigortalar Kanununa göre yaşlılık veya malullük aylığına ya da toptan ödemeye hak kazanan işçiye, bu kamu kuruluşlarında geçirdiği hizmet sürelerinin toplamı üzerinden son kamu kuruluşu işverenince kıdem tazminatı ödenir.

Yukarıda belirtilen kamu kuruluşlarında işçinin hizmet akdinin evvelce bu maddeye göre kıdem tazminatı ödenmesini gerektirmeyecek şekilde sona ermesi suretiyle geçen hizmet süreleri kıdem tazminatının hesabında dikkate alınmaz.”

şeklinde düzenleme yapılmıştır.

Öte yandan, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun mülga 12 nci maddesinde, 5434 sayılı Kanun uygulaması kapsamına giren kurumlar ile bu kurumlarda çalışanlardan kimlerin emeklilik açısından 5434 sayılı Kanun kapsamında kabul edileceği sayılmıştır. Bu düzenlemeye göre genel bir tarif yapıldığında; genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, özel idareler ve belediyelerde daimi kadrolarda derece esası üzerinden aylık alanların, başka bir ifadeyle Devlet memuru statüsünde çalışmakta olanların emeklilik hak ve sorumluluklarının 5434 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde yürütüleceği anlaşılmaktadır.

Diğer taraftan, Yargıtay 9 uncu Hukuk Dairesinin 14.4.1982 tarihli ve Esas No: 1982/2967, Karar No:1982/3727 Kararında; hizmet sürelerinin birleştirilmesinde, hizmet ayrımı yapılmaksızın 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa ya da 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tabi olarak geçmiş bir hizmetin olması ve 1475 sayılı İş Kanununun 14 üncü maddesinin beşinci fıkrası hükmüne göre de hizmet akdinin kıdem tazminatı ödenmesini gerektirmeyecek şekilde sona ermemiş olması yeterli sayılmıştır.

Yargıtay 9 uncu Hukuk Dairesinin 5.12.1998 tarihli ve E:1997/16568, K: 1997/20379 sayılı Kararında da; işçinin memur statüsünde geçirdiği sürenin, memurluğun istifa suretiyle sona ermesi halinde kıdem tazminatının hesabında dikkate alınmayacağı açıkça belirtilmiştir. Dolayısıyla, Devlet memuru olarak çalışmış olanlardan daha sonra kamu kurum ve kuruluşlarında İş Kanunu hükümlerine göre çalışmaya başlayanların, Devlet memuru olarak geçen hizmet sürelerinin kıdem tazminatı hesabında dikkate alınabilmesi için Devlet memurluğunun sona erme şeklinin 1475 sayılı İş Kanununun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında sayılan hallerden birisiyle aynı mahiyette olması zorunluluğu bulunmaktadır.

Buna göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 98 inci maddesi gereğince; memurluktan çıkarılan, memurluğa alınma şartlarından herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılan veya memurlukları sırasında bu şartlardan herhangi birini kaybedenler ile memurluktan çekilenlerin ve emekli olanların memurlukta geçirdikleri sürelerin, kıdem tazminatının hesabına dahil edilmesine imkan bulunmamaktadır.

Bu itibarla, kamu kurum ve kuruluşlarında Devlet memuru statüsünde çalışmış olanlardan daha sonra kamu kurum ve kuruluşlarında işçi statüsünde çalışmaya başlayanların kıdem tazminatlarına esas hizmet sürelerinin hesabında; hizmet cetvelinde ya da Devlet memurluğunun sona ermesine ilişkin olarak ilgililer hakkında alınmış olan onay yazılarında, Devlet memurluğunun 1475 sayılı İş Kanununun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında sayılan hallerden birisi sebebiyle sona ermiş olduğu açıkça belirtilmiş olanlar dışında kalanların, Devlet memurluğunda geçen hizmet sürelerinin dikkate alınmaması gerekmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.