Kamu kurumlarında işçi olarak çalışmakta iken KPSS neticesinde memur veya sözleşmeli personel olarak ataması yapılanların kıdem tazminatı

       Belediyelerde ve diğer kamu kurumlarında işçi olarak çalışmakta iken, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçları çerçevesinde diğer kamu kurumlarına memur veya sözleşmeli personel olarak ataması yapılanlara, işçi olarak geçen hizmet süreleri için önceki kurumları tarafından kıdem tazminatı ödenip ödenmeyeceği uygulamada tereddütlere sebep olmaktadır. Bu yazıda, konuya açıklık getirilmeye çalışılacaktır.

       1- 1475 sayılı İş Kanunu, kıdem tazminatını düzenleyen 14 üncü maddesi dışında 4857 sayılı İş Kanunu ile yürürlükten kaldırılmış bulunmaktadır. 1475 sayılı Kanunun “Kıdem tazminatı” başlıklı 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında ise;

       “Bu Kanuna tabi işçilerin hizmet akitlerinin:

       1- İşveren tarafından bu Kanunun 17 nci maddesinin II numaralı bendinde gösterilen sebepler dışında,

       2- İşçi tarafından bu Kanunun 16 ncı maddesi uyarınca,

       3- Muvazzaf askerlik hizmeti dolayısıyla,

       4-Bağlı bulundukları kanunla kurulu kurum veya sandıklardan yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı yahut toptan ödeme almak amacıyla;

       5- 506 Sayılı Kanunun 60 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (a) ve (b) altbentlerinde öngörülen yaşlar dışında kalan diğer şartları veya aynı Kanunun Geçici 81 inci maddesine göre yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayarak kendi istekleri ile işten ayrılmaları nedeniyle,

       Feshedilmesi veya kadının evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi arzusu ile sona erdirmesi veya işçinin ölümü sebebiyle son bulması hallerinde işçinin işe başladığı tarihten itibaren hizmet aktinin devamı süresince her geçen tam yıl için işverence işçiye 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir. Bir yıldan artan süreler için de aynı oran üzerinden ödeme yapılır.”

hükmü yer almaktadır.

       Bu itibarla, belediyelerde ve diğer kamu kurumlarında işçi olarak çalışmakta iken, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçları çerçevesinde kendi isteği üzerine diğer kamu kurumlarına memur veya sözleşmeli personel olarak ataması yapılanlara, iş sözleşmesinin sona erme sebebi, 1475 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi gereğince kıdem tazminatı ödenmesini gerektiren hallerden birisi kapsamına girmediğinden, işçi olarak geçen hizmet süreleri için işçi olarak çalışmış oldukları belediye veya diğer kamu kurumlarınca kıdem tazminatı ödenmesine imkan bulunmamaktadır.

       2- 1475 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin dördüncü ve beşinci fıkrasında;

       “T.C. Emekli Sandığı Kanunu ve Sosyal Sigortalar Kanununa veya yalnız Sosyal Sigortalar Kanununa tabi olarak sadece aynı ya da değişik kamu kuruluşlarında geçen hizmet sürelerinin birleştirilmesi suretiyle Sosyal Sigortalar Kanununa göre yaşlılık veya malullük aylığına ya da toptan ödemeye hak kazanan işçiye, bu kamu kuruluşlarında geçirdiği hizmet sürelerinin toplamı üzerinden son kamu kuruluşu işverenince kıdem tazminatı ödenir.

       Yukarıda belirtilen kamu kuruluşlarında işçinin hizmet akdinin evvelce bu maddeye göre kıdem tazminatı ödenmesini gerektirmeyecek şekilde sona ermesi suretiyle geçen hizmet süreleri kıdem tazminatının hesabında dikkate alınmaz.”

hükmüne yer verilmiştir.

       2829 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanunun “Emekli İkramiyesi” başlıklı 12 nci maddesinin birinci fıkrasında ise; son defa T.C. Emekli Sandığına tabi görevlerden emekliye ayrılan ve kendilerine bu Kanunun 8 inci maddesi uyarınca birleştirilen hizmet süreleri üzerinden aylık bağlananlara, T.C. Emekli Sandığına tabi daire, kuruluş ve ortaklıklarda prim veya kesenek ödemek suretiyle geçen sürelerinin toplamı üzerinden, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre emekli ikramiyesi ödeneceği hüküm altına alınmıştır. Yine 12 nci maddenin üçüncü fıkrasında ise, 8 inci madde gereğince aylık bağlananlara; emekli oldukları son görevlerinden dolayı ilgili bulundukları sosyal güvenlik kurumu kanununun emekli ikramiyesine veya iş Kanununun kıdem tazminatına ilişkin hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir.

       Öte yandan, Yargıtay 9 uncu Hukuk Dairesinin 14.4.1982 tarih ve Esas No: 1982/2967, Karar No:1982/3727 Kararında da; emekli ikramiyesinin hesabına alınacak toplam hizmet süresine, işçi olarak geçen hizmet süresinin dahil edilebilmesi için, işçinin iş sözleşmesinin, 1475 sayılı İş Kanununun 14 üncü maddenin beşinci fıkrasına göre sona ermemiş olması gerektiği, bir başka deyişle kıdem tazminatı ödenmesini gerektirecek şekilde sona ermiş olması gerektiği hükme bağlanmıştır.

       Buna göre, belediyelerde ve diğer kamu kurumlarında işçi olarak çalışmakta iken, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçları çerçevesinde kendi isteği üzerine diğer kamu kurumlarına memur veya sözleşmeli personel olarak ataması yapılanların, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre emekli aylığına hak kazanması durumunda 5434 sayılı Kanunun 89 uncu maddesi uyarınca ödenecek emekli ikramiyesinin hesabında da, işçi olarak geçen hizmet süreleri dikkate alınamayacaktır.

2 thoughts on “Kamu kurumlarında işçi olarak çalışmakta iken KPSS neticesinde memur veya sözleşmeli personel olarak ataması yapılanların kıdem tazminatı

 • Nisan 18, 2013 tarihinde, saat 9:53 am
  Permalink

  İşveren tarafından iş akitleri fesih edilen işçilerin İş Mahkemesine açtıkları işe iade davalarında Mahkemenin feshin geçersizliğine karar vermesi durumunda;
  1. İşçinin geçersiz fesih tarihinden itibaren Mahkeme kararının kesinleştiği tarihe kadar çalıştırılmadığı süre (Boşta Geçen Süre) içinde en çok 4 aya kadar çalışması devam ediyormuş gibi ücret ve diğer hakları,
  2. Mahkeme, İşverenin işçinin iadesini kabul etmemesinin karşılığı olarak da en az 4 en çok 8 aya kadar olan tazminatın ödenmesi için karar vermekte olup,
  bu iki maddedeki ödemelerden hangi yasal kesintiler (Damga Vergisi – Gelir vergisi – Ssk) yapılır.
  TEŞEKKÜR EDERİM.

  Yanıtla
 • Mayıs 4, 2013 tarihinde, saat 7:46 pm
  Permalink

  Recep bey merhaba; sorularınızın cevabını aşağıda belirtiyorum.
  İş sözleşmesinin feshinin geçersizliğine karar verilmesi durumunda dört ayı geçmemek üzere işçinin çalışıyormuş gibi kabul edildiği dönem ilişkin yapılacak ödemenin, normal ücret ödemesi şeklinde kabul edilip her türlü kesintiye tabi tutulması gerekir.
  Ancak, işe başlatmama tazminatı olarak sekiz aylık ücreti geçmemek üzere ödenecek tazminattan ise, gelir vergisi sigorta primi kesintisi yapılmasına imkan yoktur. Sadece, damga vergisi kesintisi yapılabilir. Bu konuda Danıştay Kararı da mevcut, istersen Salı günü Siteye yeniden bak, bir örneğini koyacağım.

  Yanıtla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.