Köylere Hizmet Götürme Birliği Personelinin Devir Hakkından Yararlandırılması ve Ücret Haklarının Korunması

       6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun çerçevesinde kapatılan köylere hizmet götürme birliklerinde işçi olarak çalışmakta olanlar hakkında;

       – 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun işçi devrine ilişkin hükümlerinin uygulanıp uygulanmayacağı, birlik tüzüğünde tasfiye halinde personelin haklarına ilişkin hükme yer verilmiş ise öncelikle birlik tüzüğünün uygulanıp uygulanmayacağı,

       – Devir işlemleri için 6360 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasının uygulanacak olması durumunda, birlik personelinin ilgisine göre büyükşehir belediyesi, bağlı kuruluşu veya ilçe belediyesi ile birlikte bakanlıklara da devredilip devredilemeyeceği,

       – Hangi tarihten önce çalışmaya başlayan işçilerin devredilebileceği ve 6360 sayılı Kanunun yayımından önce belirli süreli iş sözleşmesi yapılmak suretiyle çalışmaya başlamış işçiler için 06.12.2012 tarihinden sonra yeni bir belirli süreli iş sözleşmesi yapılmasının yeni istihdam sayılıp sayılmayacağı,

       – 6360 sayılı Kanunun yayımı tarihinden sonra birliğin fesih tarihini geçecek şekilde sözleşme yapılmış olan iş sözleşmelerinin işçiler lehine bir sonuç doğurup doğurmayacağı,

       – Köylere hizmet götürme birliklerinin personelinin devir kapsamında olması halinde, büyükşehir belediyesine, büyükşehir belediyesi bağlı kuruluşu veya ilçe belediyesine devri yapılan personelin, 6360 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin dokuzuncu fıkrası uyarınca norm kadro ve ihtiyaç fazlası olarak belirlenmek suretiyle İçişleri Bakanlığı aracılığıyla Devlet Personel Başkanlığına bildirilip bildirilemeyeceği,

       – Köylere hizmet götürme birliklerinden büyükşehir belediyesine, büyükşehir belediyesi bağlı kuruluşu veya ilçe belediyesine işçi devri yapılması halinde bu işçilerin ücretlerinin ne şekilde belirlenmeye devam olunacağı,

hususlarında değişik illerde farklı uygulamalar yapıldığı ifade edilmektedir. Bu yazıda, yukarıda belirtilen konulara açıklık getirilmeye çalışılacaktır.

       A) DEVİR VE NAKİL

       1- 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde, mahalli idare birlikleri; birden fazla mahallî idarenin, yürütmekle görevli oldukları hizmetlerden bazılarını birlikte görmek üzere kendi aralarında kurdukları kamu tüzel kişisi olarak tanımlanmıştır. Aynı Kanunun 18 inci maddesinde de, tüm köylerin iştiraki ile tarım ürünlerinin pazarlanması hariç olmak üzere, yol, su, kanalizasyon ve benzeri altyapı tesisleri ile köylere ait diğer hizmetlerin yürütülmesine yardımcı olmak, bizzat yapmak, yaptırmak ve kırsal kalkınmayı sağlamak üzere, köylere hizmet götürme birliklerinin kurulabileceği hüküm altına alınmıştır.

       Diğer taraftan, 6360 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarında;

       “Aydın, Balıkesir, Denizli, Hatay, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa ve Van illerinde, sınırları il mülki sınırları olmak üzere aynı adla büyükşehir belediyesi kurulmuş ve bu illerin il belediyeleri büyükşehir belediyesine dönüştürülmüştür.”

       “Birinci ve ikinci fıkrada sayılan illere bağlı ilçelerin mülki sınırları içerisinde yer alan köy ve belde belediyelerinin tüzel kişiliği kaldırılmış, köyler mahalle olarak, belediyeler ise belde ismiyle tek mahalle olarak bağlı bulundukları ilçenin belediyesine katılmıştır.”

şeklinde bir düzenleme yapılmıştır.

       Aynı Kanunun geçici 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasında da;

       “1 inci maddeye göre tüzel kişilikleri kaldırılan belediye ve köylerin personeli, her türlü taşınır ve taşınmaz malları, hak, alacak ve borçları, komisyon kararıyla ilgisine göre bakanlıklara, büyükşehir belediyesi, bağlı kuruluşu veya ilçe belediyesine devredilir. Devir işlemi ilk mahalli idareler genel seçimi itibarıyla uygulamaya konulur.”

hükmüne yer verilmiştir. Böylelikle, 6360 sayılı Kanunla tüzel kişilikleri kaldırılan köylerin mahalle olarak bağlı bulundukları ilçenin belediyesine katılacakları; münhasıran köy personelinin ise, ilgisine göre bakanlıklara, büyükşehir belediyesine, büyükşehir belediyesinin bağlı kuruluşuna veya ilçe belediyelerine devredileceği hüküm altına alınmıştır.

       6360 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin yirmialtıncı fıkrasında ise;

       “Bu Kanunla tüzel kişiliği kaldırılan belediye, il özel idaresi ve köylerden oluşan veya bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren amaçları ortadan kalkacak olan mahalli idare birlikleri, ilk mahalli idareler genel seçiminden önce tüzüklerindeki hükümlere göre tasfiye olunur. Tüzüklerinde hüküm bulunmayan hallerde bu Kanunun devir, tasfiye ve paylaştırmaya ilişkin hükümleri uygulanır. Bu birlikler, Kanunun yayımı tarihinden itibaren, yeni personel istihdam edemezler, taşınır ve taşınmaz mal edinemezler, kendilerine ait taşınır ve taşınmaz malları satamazlar, hizmet alımına ilişkin sözleşme ve borçlanma yapamazlar.”

şeklinde bir düzenleme yapılmıştır.

       Buna göre, 6360 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin yirmialtıncı fıkrasının son cümlesinde, bu fıkra gereğince tüzel kişiliği sona erecek mahalli idare birliklerinin anılan Kanunun yayımı tarihinden itibaren, yeni personel istihdam etmelerine izin verilmemiştir. Dolayısıyla, 6360 sayılı Kanun gereğince tüzel kişiliği sona erecek olan mahalli idare birliklerinde;

       – 6360 sayılı Kanunun Resmi Gazete’de yayımlandığı 6/12/2012 tarihinde veya daha sonraki bir tarihte kanuni yasağa rağmen işe başlatılmış olanların, söz konusu fıkranın personel devrine ilişkin hükümlerinden yararlandırılmaması,

       – 6/12/2012 tarihinden önce işe başlamış olup da 6/12/2012 tarihi ile tasfiye tarihine kadar olan dönem içerisinde çalışma ve/veya sözleşme ilişkisi kesintisiz olarak devam etmiş personel hakkında; öncelikle, birlik tüzüğünde birliğin tasfiyesi halinde yapılacak işlemleri gösteren hükümlere uygun olarak işlem tesis edilmesi gerektiği, birlik tüzüğünün tasfiyeyi düzenleyen hükümlerinde personel hakkında herhangi bir hükme yer verilmemiş olması halinde ise 6360 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin üçüncü fıkrası hükümlerine uygun olarak devir işlemi yapılması,

       2- 22/2/2007 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin “Kapsam” başlıklı 2 nci maddesinde;

       “(1) Bu Yönetmelik belediyeler ve bağlı kuruluşları ile belediye ve il özel idarelerinin üye oldukları mahalli idare birliklerinde istihdam edilen memur, sözleşmeli personel, sürekli işçi ve geçici iş pozisyonlarında çalıştırılanları kapsar.

       (2) Mahalli İdare Birliklerinde, Avrupa Birliği destekli programlar veya bu programlarla ilgili projelerin yürütülmesi, izlenmesi, değerlendirilmesi ve koordinasyonu ile ilgili her türlü çalışmada ihtiyaç duyulan personel bu Yönetmelik kapsamı dışındadır.”

şeklinde bir düzenleme yapılmıştır. Ayrıca, aynı Yönetmelikte, kapsama dahil mahalli idare birliklerinin istihdam edebilecekleri personele ilişkin kadro ve pozisyon uygulamalarının hangi esas ve usuller dahilinde yürütüleceği belirtilmiştir.

        Diğer taraftan, 6360 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin onbirinci fıkrasında;

       “Yapılacak devir, tasfiye ve paylaştırma işlemleri ve hizmetlerin yürütülmesi bakımından bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 5216 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesi hükümleri uygulanır.”

hükmüne yer verilmiştir. Nitekim, 5216 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesinin üçüncü fıkrasında da, devredilecek personelin, mevcut statüleri korunarak kadro veya pozisyonları ile birlikte devredilecekleri belirtilmiştir. Dolayısıyla, söz konusu Yönetmelik kapsamında bulunan ve 6360 sayılı Kanun çerçevesinde tüzel kişilikleri sona erdirilen mahalli idare birliklerinde çalışmakta olan personelin, devir tarihindeki statüleri esas alınarak kadro veya pozisyonları ile birlikte devredilmeleri gerekmektedir.

       Ancak, köylere hizmet götürme birlikleri ile üyeleri sadece köylerden oluşan diğer mahalli idare birlikleri, söz konusu Yönetmelik kapsamında bulunmadıklarından, bu birliklerde genel hükümlere göre (işçi statüsünde) çalışmakta olan personelin istihdamına esas olan bir kadro veya pozisyondan bahsedilebilmesine imkan bulunmamaktadır. Dolayısıyla, söz konusu personelin devre esas statülerinin, 4857 sayılı İş Kanununun işyeri devrine ilişkin genel hükümlerinin uygulanması suretiyle tespit edilmesi zorunlu hale gelmektedir.

       Bu çerçevede, bu birlikler yönünden 6360 sayılı Kanun çerçevesinde devredilecek olanların iş sözleşmesinin işveren tarafının yasal bir düzenlemeyle değiştirildiği kabul edilerek, bunlardan;

       – Devir tarihinde de geçerli olan belirsiz süreli bir iş sözleşmesine dayanılarak, süreklilik niteliği gösteren işlerde aralıksız olarak çalıştırıldığı belgelenenlerin sürekli işçi kadrolarına,

       – Sürekli işlerde; devir tarihinde de geçerliliğini sürdürmekte olan belirli süreli bir iş sözleşmesine dayanılarak veya belirsiz süreli bir iş sözleşmesi yapılmış olmakla birlikte iş sözleşmeleri dönem dönem askıya alınmak suretiyle bazı dönemler ile sınırlı olarak çalıştırılanların ise, geçici iş pozisyonlarına,

devredilmeleri uygun olacaktır.

       Diğer taraftan, 5620 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi uyarınca, belediye ve bağlı kuruluşlarında geçici iş pozisyonlarında çalıştırılacakların bir mali yıl içerisinde 6 aydan az olmak üzere yetkili meclisleri tarafından vize edilecek geçici iş pozisyonları esas alınarak çalıştırılmaları gerekmektedir.

       Buna göre, köylere hizmet götürme birlikleri ile üyeleri sadece köy tüzel kişiliklerinden oluşan diğer mahalli idare birliklerinden; yukarıda belirtildiği şekilde geçici iş pozisyonlarına devredilecek 2014 mali yılındaki çalışma sürelerinin, devir tarihinde belirli süreli iş sözleşmesi bulunanlar için bu belirli süreli iş sözleşmelerindeki süreler esas alınarak belirlenmesi; 2015 yılı ve takip eden yıllarda ise, 5620 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi uyarınca 6 ayı geçmemek üzere vize edilecek geçici iş pozisyonları esas alınarak çalıştırılmaları gerekmektedir. Bu şekilde geçici iş pozisyonlarında çalıştırılmak üzere devredilen işçilerden belirsiz süreli iş sözleşmesine tabi olanların da 2014 yılından itibaren 5620 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi uyarınca 6 ayı geçmemek üzere vize edilecek iş pozisyonları esas alınarak çalıştırılmaları mümkün bulunmaktadır.

       3- 6360 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin dokuzunca fıkrasında;

       “Bu Kanuna göre belediye ve bağlı kuruluşlara devredilen personelden norm kadro ve ihtiyaç fazlası olanlar, ilgili belediye ve bağlı kuruluş tarafından en geç üç ay içinde valiliğe bildirilir. Komisyon, ilgili idarelerden gönderilen listeleri 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesindeki oranlar, kurumun bütçe dengesi, norm kadrosu ve yürütmekle görevli olduğu hizmetin gereği ile nüfus kriterlerini değerlendirmek suretiyle ihtiyaç fazlası personelin tespitini yapar. Komisyon çalışmasını kırk beş gün içinde tamamlayıp oluşturulan listeleri valinin onayına sunar. Vali tarafından onaylanan listeler on gün içerisinde İçişleri Bakanlığına, İçişleri Bakanlığınca da atama teklifleri yapılmak üzere Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. Bu personelden;

a) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur kadrolarındaki personel 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun değişik 22 nci maddesinin ikinci, üçüncü ve beşinci fıkralarında belirtilen esas ve usuller çerçevesinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarına, Devlet Personel Başkanlığına bildirim tarihinden itibaren doksan gün içinde nakledilir. Ayrıca, nakledilen personelden devir tarihi itibarıyla müdür ve daha üstü yönetici kadrolarında bulunan personel hakkında aynı tarihteki kadro unvanları dikkate alınarak söz konusu maddenin altıncı fıkra hükümleri de uygulanır ve üç yıllık süre, devir tarihinden itibaren başlar. Ancak, 4046 sayılı Kanunun anılan maddesi uyarınca yapılacak fark tazminatı hesabında, 25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kanunun 32 nci maddesine göre yapılan ödeme dikkate alınmaz. Personel nakledildiği kurumda göreve başlayıncaya kadar eski kurumunda çalışmaya devam eder ve bu personelin her türlü mali ve sosyal hakları çalıştıkları kurum tarafından karşılanır.

b) 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi kapsamında istihdam edilen tam zamanlı sözleşmeli personel bildirim unvanı esas alınarak Devlet Personel Başkanlığınca (a) bendinde yer alan süreler esas alınarak 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşlarına sözleşmeli personel olarak atanır. Bu kapsamda atanan sözleşmeli personelin mali ve sosyal hakları sözleşme süresi sonuna kadar devredildiği tarihteki sözleşme hükümlerine göre uygulanır. Bu personelin yeni sözleşmeleri ise 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi çerçevesinde yapılır.

c) 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa tabi sürekli işçi statüsünde istihdam edilen personel, Devlet Personel Başkanlığınca diğer kamu kurum ve kuruluşlarında unvanları belirlenecek kadrolara (a) bendinde yer alan süreler dâhilinde atanır. Ataması tekemmül ettirilen işçiler, çalıştıkları kurumlarınca atama emirlerinin tebliğini izleyen günden itibaren beş iş günü içinde yeni görevlerine başlamak zorundadırlar. Bu işçiler, yeni görev yerlerine başlayacağı tarihe kadar ilgili belediye veya bağlı kuruluşun işçisi sayılır ve beş iş günü içinde yeni kurumunda görevine başlamayanların iş sözleşmeleri, feshin geçerli sebebe dayandığı kabul edilerek, belediye veya bağlı kuruluş tarafından 4857 sayılı İş Kanununun 17 nci maddesinde belirtilen ihbar süresi beklenilmeksizin ve ihbar tazminatı ödenmeksizin sona erdirilir.”

hükümlerine yer verilmiştir. Dolayısıyla, 6360 sayılı Kanun kapsamında devredilecek personel ile sınırlı olarak norm kadro ve ihtiyaç fazlası olarak belirlenenlerden diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilecek olanların kapsamı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak memur kadrolarında bulunan personel, 5393 sayılı Belediye Kanunun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında çalıştırılmakta olan tam zamanlı olarak istihdam edilen sözleşmeli personel ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında çalıştırılmakta olan sürekli işçiler ile sınırlandırılmıştır. Bu nedenle, 6360 sayılı Kanun kapsamında devredilen personel haricinde norm kadro ve ihtiyaç fazlası olarak belirlenen personel ile aynı Kanun çerçevesinde geçici işçi statüsünde çalıştırılmak üzere devredilen personelin, 6360 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin dokuzuncu fıkrası kapsamında nakledilebilmesine imkan bulunmamaktadır.

       Buna göre;

       -Köylere hizmet götürme birliklerinde belirli süreli iş sözleşmeleriyle istihdam edilenler için 30/03/2014 tarihini geçecek şekilde sözleşme düzenlenmesine imkan bulunmadığı,

       – Köylere hizmet götürme birliklerinde 6/12/2012 tarihinden sonra yeni personel istihdam edilemeyeceği, bu istihdam yasağına rağmen yeni bir personel işe alınmış ise bunların devir kapsamına alınamayacağı,

       –  Köylere hizmet götürme birliklerinde çalışmış olan işçilerden iş sözleşmeleri 30/03/2014 tarihinden önce sona erdirilenler hakkında devir hükümlerinin uygulanmasına imkan bulunmadığı,

       – Belirli süreli iş sözleşmesi düzenlenmek suretiyle köylere hizmet götürme birliklerinde 6/12/2012 tarihinden önce çalışmaya başlamış olup da 6/12/2012 tarihinden sonra belirli süreli iş sözleşmesinin sora ermesini müteakip yeniden belirli süreli veya belirsiz süreli iş sözleşmesi yapılmak suretiyle çalıştırılmaya devam olunanların yeni personel istihdamı olarak sayılamayacağı,

       – 6/12/2012 tarihinden önce belirsiz süreli iş sözleşmesi yapılmak suretiyle köylere hizmet götürme birliklerinde dönem dönem çalışmaya başlamış olup da 6/12/2012 tarihinden sonra da belirsiz süreli iş sözleşmesi devam edenlerden 6/12/2012 tarihinden sonra da geçici işçi olarak yılın belirli dönemlerinde çalıştırılmış olanların yeni personel alımı olarak değerlendirilemeyeceği,

       – 6/12/2012 tarihinden önce işe başlamış olup da 6/12/2012 tarihi ile 30/03/2014 tarihine kadar olan dönem içerisinde köylere hizmet götürme birliklerinde çalışma ve/veya sözleşme ilişkisi kesintisiz olarak devam etmiş personel hakkında; öncelikle, birlik tüzüğünde birliğin tasfiyesi halinde yapılacak işlemleri gösteren hükümlere uygun olarak işlem tesis edilmesi gerektiği, dolayısıyla da birlik tüzüğünde birliğin tasfiyesi halinde personelin iş sözleşmesinin sona erdirilerek kanuni haklarının ödenmesi yönünde bir hükme yer verilmiş olması durumunda personel hakkında devir hükümlerinin uygulanmasına imkan bulunmadığı,

       –  Birlik tüzüğünün tasfiyeyi düzenleyen hükümlerinde personel hakkında herhangi bir hükme yer verilmemiş olması halindeyse, birlik personelinin yürütmekte oldukları görevler çerçevesinde bir değerlendirme yapılmak suretiyle bakanlıklar,büyükşehir belediyeleri, büyükşehir belediyelerinin bağlı kuruluşları veya ilçe belediyelerinden hangisine devredileceğinin komisyon kararıyla belirlenmesi gerektiği,

       –  Köylere hizmet götürme birliklerinden, büyükşehir belediyelerine, büyükşehir belediyelerinin bağlı kuruluşlarına veya ilçe belediyelerine sürekli işçi olarak devredilenlerin norm kadro ve ihtiyaç fazlası olarak belirlenerek diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilebileceği,

       – 6360 sayılı Kanun kapsamında devredilen personel haricinde kalanların norm kadro ve ihtiyaç fazlası olarak belirlenemeyeceği,

değerlendirilmektedir.

       B) ÜCRET HAKLARININ KORUNMASI

       1- 6360 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin (10) numaralı fıkrasında;

       “…. Devredilen veya nakledilen işçilerin ücret ile diğer malî ve sosyal hakları; toplu iş sözleşmesi bulunan işçiler bakımından yenileri düzenleninceye kadar devir veya nakil işleminden önce tabi oldukları toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre, toplu iş sözleşmesi olmayan işçiler bakımından 2012 yılı Eylül ayında geçerli olan bireysel iş sözleşmesi hükümlerine göre belirlenir.”

hükmüne yer verilmiştir.

       Buna göre, kapatılan köylere hizmet götürme birliklerinden devredilmiş olan işçilerden, bu devir öncesinde sendika üyeliği veya dayanışma aidatı ödemek suretiyle ücretleri ile diğer mali ve sosyal hakları bir toplu iş sözleşmesi çerçevesinde belirlenmekte olanların, devir sonrasında da aynı toplu iş sözleşmesine göre belirlenmeye devam olunması gerekmektedir. Dolayısıyla, bu işçiler, devredildikleri yerlerde yetkili olan sendikaya üye olsalar veya yetkili sendikaya dayanışma aidatı ödeseler bile bu yerlerde çalışmakta olan işçiler için daha önceden yapılmış olan toplu iş sözleşmesinin kapsamına alınmalarına ve kendilerine önceki toplu iş sözleşmeleri dışında bir ücret ödenmesine veya yeni bir hak verilmesine imkan bulunmamaktadır.

        2- 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 35 inci maddesinin ikinci fıkrasında;

       “Toplu iş sözleşmesi en az bir ve en çok üç yıl süreli olarak yapılabilir. Toplu iş sözleşmesinin süresi, sözleşmenin imzalanmasından sonra taraflarca uzatılamaz, kısaltılamaz ve sözleşme süresinden önce sona erdirilemez.”

şeklinde bir düzenleme yapılmıştır. Böylelikle, toplu iş sözleşmesinin uygulama süresinin bir yıldan az ve üç yıldan fazla süreli olacak şekilde kararlaştırılamayacağı ile toplu iş sözleşmesinin imzalanmasından sonra uygulama süresinin değiştirilemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

       Ancak, 6360 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin yukarıda fıkra metni yer verilmiş olan (10) numaralı fıkrasında; kapatılan köylere hizmet götürme birliklerinden devredilen işçiler için devir öncesinde yapılmış olan toplu iş sözleşmelerinin sona ereceği tarih, 6356 sayılı Kanunun 35 inci maddesindeki genel hükümden farklı bir düzenlemeye tabi tutulmuş ve bu durumdaki işçiler için devir tarihinden sonra atandıkları mahalli idarelerin işyerlerini kapsayacak şekilde yeni bir toplu iş sözleşmesi düzenleninceye kadar şeklinde, eski toplu iş sözleşmelerine münhasır özel bir uygulama dönemi tespitine gidilmiştir.

       Dolayısıyla, 6360 sayılı Kanun gereğince kapatılan köylere hizmet götürme birliklerinden devredilen işçilerin devir tarihinde tabi oldukları toplu iş sözleşmelerinde, sözleşmenin sona ereceği tarih olarak belirlenmiş olan tarihin dikkate alınmaması ve bu toplu iş sözleşmelerinin devredilen işçileri kapsayacak şekilde yeni kurumlarında devir tarihinden sonra yeni bir toplu iş sözleşmesi düzenleninceye kadar aynı şekilde uygulanmaya devam olunması kanuni bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır.

       3- 6356 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinin ikinci fıkrasında; toplu iş sözleşmesinin, tarafların karşılıklı hak ve borçları ile sözleşmenin uygulanması ve denetimini ve uyuşmazlıkların çözümü için başvurulacak yolları düzenleyen hükümleri de içerebileceği düzenlenmiştir.

       Aynı Kanunun “Toplu iş sözleşmesinden yararlanma” başlıklı 39 uncu maddesinin birinci fıkrasında ise, toplu iş sözleşmesinden yararlanabilmek için taraf işçi sendikasına üye olmanın gerektiği hüküm altına alınmış olup; anılan maddenin ikinci fıkrasında da;

       “Toplu iş sözleşmesinden, sözleşmenin imzalanması tarihinde taraf sendikaya üye olanlar yürürlük tarihinden, imza tarihinden sonra üye olanlar ise üyeliklerinin taraf işçi sendikasınca işverene bildirildiği tarihten itibaren yararlanır.”

ifadesine yer verilmiştir. Yukarıdaki ikinci fıkranın lafzi anlamı esas alındığında, imza tarihinde yeni toplu iş sözleşmesine taraf işçi sendikasının üyesi bulunan bir işçinin, yürürlük tarihinde üye bulunmasa bile yeni toplu iş sözleşmesinin yürürlük tarihinin başlangıcından itibaren bu sözleşmeden yararlanacağı sonucuna ulaşılacaktır. Ancak, 6356 sayılı Kanunun genel sistematiği içerisinde konuya yaklaşıldığında ve 6356 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinin birinci fıkrasında toplu iş sözleşmesinden yararlanabilmek için taraf işçi sendikasına üye olma şartına yer verilmiş olduğu göz önüne alındığında; yeni toplu iş sözleşmesinin imza tarihi itibarıyla taraf işçi sendikasına üye olmakla birlikte, söz konusu toplu iş sözleşmesinin yürürlük tarihinden sonraki bir tarihte taraf işçi sendikasına üye olan bir işçinin, yürürlük tarihi imza tarihinden önceki bir tarih olarak belirlenmiş toplu iş sözleşmesinden; taraf işçi sendikasına üye olduğu tarihten önceki bir tarihten itibaren toplu iş sözleşmesinden yararlandırılmasına imkan bulunmadığı değerlendirilmektedir. Nitekim, Yargıtay Dokuzuncu Hukuk Dairesinin yerleşik içtihadı da bu yöndedir.

       Dolayısıyla, devir işleminden sonra düzenlenen yeni toplu iş sözleşmesinde, toplu iş sözleşmesinin imza tarihi ile yürürlük başlangıç tarihi arasındaki döneme yönelik olarak devirle gelen işçilerin ücretlerinde artış uygulanması yönünde özel bir düzenleme yapılmış olması halinde; 6360 sayılı Kanunun 166 ncı maddesinin, ücretleri toplu iş sözleşmesi ile belirlenmekte iken devir işlemine tabi tutulan işçilerle ilgili hükmünün uygulanmasından kısmen vazgeçilmesi mümkün bulunmaktadır. Buna göre, devirle gelen işçiler için toplu iş sözleşmesinde, bu şekilde düzenleme yapılmış olması durumunda, bu işçilerden, yeni toplu iş sözleşmesinin imza tarihinden önce toplu iş sözleşmesine taraf sendikaya üye olanların ücretleri ile diğer mali ve sosyal haklarının; yeni toplu iş sözleşmesine taraf işçi sendikasına üyeliklerinin işverene bildirildiği tarihe kadar, yine devir öncesinde tabi oldukları toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre belirlenmeye ve ödenmeye devam olunmasının, üyeliklerinin işverene bildirildiği tarihten itibaren ise toplu iş sözleşmesinin yürürlük tarihinden daha önceki bir tarih olmamak kaydıyla yeni toplu iş sözleşmesine göre belirlenmesi gerekmektedir.

       Bu itibarla;

       – Yeni toplu iş sözleşmesinde, 6111 sayılı Kanunun 166 ncı maddesi kapsamında devredilen işçilerin ücretleri ile diğer mali ve sosyal haklarının hangi tarihten itibaren yeni sözleşmeye göre belirleneceği hususunda özel bir düzenlemeye yer verilmemiş olması halinde, bu işçilerin ücretleri ile diğer mali ve sosyal haklarının, yeni toplu iş sözleşmesinin imza tarihine kadar devirden önce tabi oldukları toplu iş sözleşmeleri esas alınarak tespit olunması,

       – Yeni toplu iş sözleşmesinde, 6111 sayılı Kanunun 166 ncı maddesi kapsamında devredilen işçilerin ücretleri ile diğer mali ve sosyal haklarının, yeni toplu iş sözleşmesinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bu sözleşmeye göre belirlenmesi hususunda özel bir düzenleme yapılmış olması halinde;

a) Söz konusu sözleşmenin yürürlüğe gireceği tarihten önceki bir tarih itibarıyla taraf sendikaya üye olduğu işverene bildirilmiş olan işçilerin ücretleri ile diğer mali ve sosyal haklarının, yeni toplu iş sözleşmenin yürürlük tarihinden geçerli olmak üzere, yeni toplu iş sözleşmesine göre tespit olunması,

b) Yeni toplu iş sözleşmesinin yürürlük tarihi ile imza tarihi arasındaki bir tarihte yeni toplu iş sözleşmesine taraf işçi sendikasına üye olmuş olan işçilerin ücretleri ile diğer mali ve sosyal haklarının ise, üyeliklerinin taraf işçi sendikasınca işverene bildirildiği tarihten itibaren, yeni toplu iş sözleşmesine göre tespit olunması,

c) İmza tarihi itibarıyla yeni toplu iş sözleşmesine taraf işçi sendikasına üye durumunda olmayan işçilerin ücretleri ile diğer mali ve sosyal haklarının da, yeni toplu iş sözleşmesinin imza tarihine kadar, devirden önce tabi oldukları toplu iş sözleşmeleri esas alınarak tespit olunması,

gerekmektedir.

       4- 6356 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin ikinci fıkrasında;

        “İşveren, bir sendikaya üye olan işçilerle sendika üyesi olmayan işçiler veya ayrı sendikalara üye olan işçiler arasında, çalışma şartları veya çalıştırmaya son verilmesi bakımından herhangi bir ayrım yapamaz. Ücret, ikramiye, prim ve paraya ilişkin sosyal yardım konularında toplu iş sözleşmesi hükümleri saklıdır.”

denilmektedir.

       Dolayısıyla, 6360 sayılı Kanun çerçevesinde köylere hizmet götürme birliklerinden devredilen işçilerden ücretleri ile diğer mali ve sosyal hakları bir toplu iş sözleşmesine göre belirlenmekte olanların devredildikleri kurumlarda yeni bir toplu iş sözleşmesinin düzenlediği tarihten başlayarak sonraki döneme ilişkin ücretleri ile diğer mali ve sosyal haklarının;  imza tarihinde yeni toplu iş sözleşmesinin tarafı sendika üyesi olanlar için, yukarıdaki (3) numaralı açıklamanın son kısmındaki (a), (b) ve (c) sıralarına göre tespit olunacak tarihten itibaren yeni toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre belirlenmeye başlanılması gerekmektedir.

       Bir toplu iş sözleşmesinin kapsamında iken devredilen işçilerden, imza tarihi itibarıyla yeni toplu iş sözleşmesine taraf sendikaya üyesi olmayanların ücretleri ile diğer mali ve sosyal haklarının ise, dayanışma aidatı ödemek için ilgili sendikaya başvurmamaları halinde, yeni toplu iş sözleşmelerinin imzalandığı tarihten geçerli olmak üzere kendileri ile yeni bir bireysel iş sözleşmesi akdedilmek suretiyle belirlenmesi gerekmektedir.

       Ancak, yeni bireysel iş sözleşmeleri düzenlenirken, sendika üyesi olmayan işçilere sendika üyesi olan emsali işçilere göre daha fazla mali veya sosyal hak sağlanmaması, sendikal düzenin ve toplu iş sözleşmesi düzeninin korunabilmesinin bir gereği olarak değerlendirilmelidir. Bu nedenle, akdedilecek bireysel iş sözleşmelerinde, yeni toplu iş sözleşmesi kapsamında bulunan emsali işçinin yararlanmakta olduğu ücret ile diğer mali ve sosyal hakların toplam tutarının aşılmaması kaydıyla, ilgilinin yararlanmakta olduğu son ücret ile diğer mali ve sosyal haklarının tutarı esas alınarak, mali ve sosyal hak tespiti yapılması daha uygun olacaktır. Bunların daha sonra bireysel iş sözleşmesine tabi olarak çalışmaya devam ettikleri dönem içerisindeki ücret ve diğer mali ve sosyal haklarına ilişkin artışlarının ise, bireysel iş sözleşmesi imza tarihinden sonraki dönemler için hükümet ile işçi sendikaları konfederasyonları arasında mevcut bulunan protokollerde altışar aylık dönemler itibarıyla tespit edilmiş olan ücret zammına ilişkin oran ve/veya miktarları aşmayacak şekilde bireysel iş sözleşmelerinde değişiklik yapılması suretiyle ve bireysel iş sözleşmesindeki bu yeni değişikliğin imzaya bağlandığı tarihten sonra uygulanacak şekilde yürütülmesi doğru bir uygulama olarak görülmektedir.

       5- 6360 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin (10) numaralı fıkrasında; kapatılan il özel idarelerinden, belediyelerden, mahalli idare birliklerinden veya köy tüzel kişiliklerinden devredilmiş olan işçilerden, bu devir öncesinde bir toplu iş sözleşmesinin kapsamında olmayanların ücretleri ile diğer mali ve sosyal haklarının, 2012 yılı Eylül ayında geçerli olan bireysel iş sözleşmesi hükümlerine göre belirleneceği hüküm altına alınmıştır. Ayrıca, 4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesinde, işçilere, ücret ve ücret mahiyetinde yapılan ödemelerin toplam tutarının, Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenen asgari ücret tutarından daha düşük olamayacağı belirtilmiştir.

       Dolayısıyla, köylere hizmet götürme birliklerinde toplu iş sözleşmesine tabi olmaksızın çalışmakta iken 6360 sayılı Kanun çerçevesinde devir işlemine tabi tutulan işçilere, devir sonrasında ödenecek ücretlerin; asgari ücret tutarından az olmamak kaydıyla, 2012 yılı Eylül ayı için geçerli olan bireysel iş sözleşmelerinin esas alınması suretiyle belirlenmesi gerekmektedir. Bunların devir tarihinden sonra da toplu iş sözleşmesine tabi olmaksızın çalışmaya devam etmeleri halinde, yukarıda belirtildiği şekilde tespit edilen ücret ile diğer mali ve sosyal haklarının; ilgili dönem açısından tespit olunan asgari ücret tutarından az olmamak kaydıyla, bireysel iş sözleşmesi imza tarihinden sonraki dönemler için hükümet ile işçi sendikaları konfederasyonları arasında mevcut bulunan protokollerde altışar aylık dönemler itibarıyla tespit edilmiş olan ücret zammına ilişkin oran ve/veya miktarı aşmayacak şekilde bireysel iş sözleşmelerinde değişiklik yapılması suretiyle ve değişiklik tarihinden sonra uygulanmak üzere artırılmasının uygun olacaktır.

       Bu durumdaki işçilerin devir işlemi sonrasında devredildikleri kurumlarda geçerli olan toplu iş sözleşmesine taraf işçi sendikasına üye olmaları halinde, sendika üyeliğinin işverene bildirimin kayıtlara geçtiği tarihten sonraki döneme ilişkin ücret ile diğer mali ve sosyal haklarının ise; işçilerin kıdemleri dikkate alınarak bu toplu iş sözleşmesi kapsamında ödenmekte olan en düşük ücretten az olmamak kaydıyla, bireysel iş sözleşmeleri kapsamında en son almış oldukları ücretlerin, üyelik tarihinden sonraki dönem için toplu iş sözleşmesinde yazılı oranlara uygun olarak artırılması suretiyle belirlenmesi mümkün bulunmaktadır.

 
 
 
           
 
 

 

24 thoughts on “Köylere Hizmet Götürme Birliği Personelinin Devir Hakkından Yararlandırılması ve Ücret Haklarının Korunması

 • Ağustos 7, 2014 tarihinde, saat 9:39 am
  Permalink

  Konuyu butun detaylariyla ele aldiginiz icin tesekkur ediyorum Onder Bey. Yanlis anlamadiysam
  * KHGB’lerden devredilen personel olarak Belirsiz Sureli Is Sozlesmemiz varsa daimi isci, sozlesmelerimiz belirli sureli ise gecici isci olarak calistirilmak durumundayiz.
  ** Devir alan Kurumlar belirsiz sureli sozlesmeli personel icin asgari ucretin altinda olmamak kaydiyla, Eylul 2012’de gecerli olan ozluk haklari da nazar-i itibare almak sartiyla istedikleri maaslari odeyebilir.
  *** KHGB’de sendika uyesi olmayip da Belediye2ye devrolduktan sonra sendika uyesi olan devre konu personel toplu is sozlesmesinden faydalandirilmalidir.
  Sonuc olarak asil sormak istedigim ; 01.11.2009 tarihinden 30.03.2014 tarihine kadar Belirsiz Sureli Is Sozlesmesiyle Ladik Ilcesi Koylere Hizmet Goturme Birliginde Birlik Muhendisi olarak calismakta iken (Subat 2014 maasim yaklaşık 3000 TL) Samsun Ilı Devir, Tasfiye ve Paylastirma Komisyonu karariyla devroldugum Ladik Belediyesi’nde asgari ucret ile Eylul 2012’de almis oldugum maas (yaklaşık 2300 TL) arasinda herhangi bir maas alabilirim. Peki kamuda kazanilmis hak konusu ne olacak?
  Iyi calismalar…

  Yanıtla
 • Ağustos 16, 2014 tarihinde, saat 10:10 pm
  Permalink

  şanlıurfa belediyesine devrolan khgb personelini işten cıkardı 17 kişi önder bey

  Yanıtla
  • Ağustos 16, 2014 tarihinde, saat 10:16 pm
   Permalink

   İşten çıkarma sebebi hakkında bilgi verirseniz bir değerlendirme yaparak size bildirebilirim.

   Yanıtla
   • Ağustos 25, 2014 tarihinde, saat 8:39 pm
    Permalink

    önder bey tşk ederim.usulen devrolunacak denildi ve devrolduk bizi iki aydan sonra işten çıkışı verdi bld bşk khgb personelini istemiyorum.demiş bimer e yazdım bld cvp yazmış bana gecici işci oldugunuzdan dolayı çıkışınız verildi diye cvp geldi oysa ben 11 yıldır khgb çalışıyordum.birde bşk işsizlik maaşını bile engel koydular sigortaya 22 diye kod vermiş bld (süresiz sözleşmeliydim)

    Yanıtla
    • Eylül 2, 2014 tarihinde, saat 6:41 pm
     Permalink

     İş sözleşmeniz sona erdirilip tarafınıza kıdem tazminatı mı ödendi, yoksa geçici işçi gibi kabul edilip iş sözleşmeniz askıya mı alındı. Yani bir yılda 5 ay 29 gün çalışacak kişi kapsamına mı alındınız. Bu konuları daha açık belirtirseniz size daha doğru bilgi aktarabilirim.

     Yanıtla
  • Eylül 2, 2014 tarihinde, saat 6:42 pm
   Permalink

   İş sözleşmeniz sona erdirilip tarafınıza kıdem tazminatı mı ödendi, yoksa geçici işçi gibi kabul edilip iş sözleşmeniz askıya mı alındı. Yani bir yılda 5 ay 29 gün çalışacak kişi kapsamına mı alındınız. Bu konuları daha açık belirtirseniz size daha doğru bilgi aktarabilirim.

   Yanıtla
 • Ağustos 26, 2014 tarihinde, saat 12:02 pm
  Permalink

  Kıymetli Ömer Bey sayın daire başkanım bizler Ankara Kızılcahamam ilçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğinden valilik devir tasfiye komisyon kararı ile Kızılcahamam Belediyesine devir olduk bizler köylere hizmet birliklerinde 4 yıl süre ile belirsiz süreli iş sözleşmesi ile kesintisiz ve sgk çıkışsız çalıştık ancak şuan belediye bizleri hangi statüde (kadrolu,sözleşmeli,4C li,geçici) hangi statüde çalıştıracağını bilmemekte valilik ve içişlerinden görüş istemekte ancak tüm bunları yaparken gelen cevapların açık olmaması sebebiyle 6360 sayılı kanun kapsamında yer alan personelin devir,paylaştırma ve nakil işlemlerine ilişkin esaslar diye çıkan yazıyı göstererek 5 ay 29 gün çalıştırmak istemek te ancak diğer bazı birlikteki arkadaşlar devamlı çalıştıklarını ve hatta kadroya geçtiklerini sözylüyor,bu yüzden bizler ortada kaldık size göre bizlerin izlemesi gereken yol ne olmalı belediye bizi 5 ay 29 gün çalıştırabilir mi çalıştıramazsa dayanağı nedir bizlere lütfen yardımcı olun

  Yanıtla
  • Eylül 2, 2014 tarihinde, saat 6:37 pm
   Permalink

   İçişleri Bakanlığına yazılı olarak başvuruda bulunup, durumunuz hakkında Maliye Bakanlığından görüş alınmasını isteyebilirsiniz. Ayrıca, Belediye size 5 ay 29 gün tebligatı yaptı ise dava açabilirsiniz.

   Yanıtla
 • Ağustos 26, 2014 tarihinde, saat 11:30 pm
  Permalink

  önder bey kızılcahamam belediyesi bizi 5 ay 29 gün çalıştırmak istiyor valilikten görüş sordular ancak gelen cevap içişleri ve devler personel başkanlığının ortak hazırladığı devir paylaştırma ve nakil işlemlerine ait esaslara göre yapılacaktır diyor.ordada geçici işçiler görev sürelerini tamamlamak üzere 5 ay 29 gün devre konu olur dediği için kafalarındaki bu biz nasıl bir yol izleyelim yardımınıza ihtiyacımız var.birde elimizdeki bilgileri size nasıl gönderebiliriz

  Yanıtla
  • Eylül 2, 2014 tarihinde, saat 6:37 pm
   Permalink

   İçişleri Bakanlığına yazılı olarak başvuruda bulunup, durumunuz hakkında Maliye Bakanlığından görüş alınmasını isteyebilirsiniz. Ayrıca, Belediye size 5 ay 29 gün tebligatı yaptı ise dava açabilirsiniz.

   Yanıtla
 • Ağustos 27, 2014 tarihinde, saat 9:37 am
  Permalink

  biz çıkan büyük şehir yasasına göre önce manisa büyük şehir belediyesine oradan da havuza düşen daimi işçileriz. manisa büyük şehri bazı arkadaşlarımıza 3 il seçtirdi, bazılarımızıda seçtirmeden havuza gönderdi. bu konuda ne haklarımız var, itiraz edip manisa büyük şehir belediyesinde kalabilir miyiz yoksa devlet personelden çıkan yerleştirmemizi kabul etmek zorunda mıyız. gittiğimiz yerde hangi haklarımız var, bizi bu konu hakkında bilgilendirebilir misiniz

  Yanıtla
 • Ağustos 29, 2014 tarihinde, saat 8:18 am
  Permalink

  geçici işci oldugunuzdan dolayı işinize son verildi yazılı cvp verildi bana (11 yıldır khgb çalışıyorum önder bey)

  Yanıtla
  • Eylül 2, 2014 tarihinde, saat 6:29 pm
   Permalink

   İşinize son verme işlemini belediyenin mi gerçekleştirdiği yoksa daha önce çalışmış olduğun köylere hizmet götürme birliğinin tüzüğü gereğince mi işine son verildiği konusunda bir açılama yazarsan durumunu değerlendirebilirim. Bir de on bir yıllık süre içerisinde her yıl ne kadar süre çalıştığını da bildirmen gerekir. İyi günler.

   Yanıtla
 • Ağustos 30, 2014 tarihinde, saat 3:08 pm
  Permalink

  Merhaha hocam 6360 sayılı yasa ile köylere hizmet götürme birliğinde belirsiz süreli iş sözleşmesine tabi iş akdi ile çalışırken Valilik komisyon kararı ile ilçe belediyesine devredildim ilçe belediyesine belde belediyesinden gelen 4 işçi arkadaş ile birlikte sendikaya üye olduk…Belediye ile sendika arasında ek protokol yapılarak 6360 sayılı kanun ile devresilen personellere ek protokol ile yeni ücret belirledi ancak bu protokol ün beni kapsamadığı söyleyerek eylül 2012 bireysel iş sözleşmemim geçerli olduğunu belde belediyesinden gelenlerin kadrolu işçi olduğunu(her ne kadar kadrolu işçi diye bir terimin olmadığını iş kanununa göre sürekli işçi ve bende statümüm sürekli işçi olduğunu söylememe rağmen)benim ise durumumum muallak olmasından mevcut haliyle devam edeceksin diyorlar hem statü aynı zamanda toplu sözleşme hükümlerinin beni kapsaması için nasıl bir yol izlemeliyim yanıtlarsanız sevinirim selamalar iyyi çalışmalar

  Yanıtla
  • Eylül 2, 2014 tarihinde, saat 6:25 pm
   Permalink

   Belediyeler, 6360 sayılı Kanun ile devredilen işçiler için sendika ile ek protokol yaparak ücret artışına gidemez. Hangi belediyede çalıştığını bildirirsen konuyu daha detaylı değerlendirebilirim. İyi günler.

   Yanıtla
   • Eylül 4, 2014 tarihinde, saat 7:09 pm
    Permalink

    ergani belediyesi ( ilçemize bağlı ve yasa ile kapatılan şölen beldesinden gelen işçilerin daha evvelki toplu şözleşme süreleri temmuz ayında bitiyor olduğundan yeni bir protokol yaptılar) ve bu beni kapsamadı

    Yanıtla
   • Eylül 4, 2014 tarihinde, saat 7:13 pm
    Permalink

    diyarbakır ergani belediyesi diyecektim genel iş sendikası ile imzaladılar….ve kadrolu işçi olmadığımdan dolayı seni kapsamaz diye ben faydalanamadım ilginiz ve bilgileriniz için teşekkür ederim iyi çalışmalar selamlar

    Yanıtla
 • Eylül 3, 2014 tarihinde, saat 1:57 pm
  Permalink

  önder bey mahalli idareler müdürlüğünün 12/05/2014 tarih ve 10210 sayılı yazısı il mahalli idareler müd. 14/05/2014 tarih ve 13844 sayılı yazısı ilgi tutularak belediyemize yazılan yazının son iki paragrafı aynen şöyle.,
  Kızılcahamam Köylere Hizmet Götürme Birliğinden Kızılcahamam Belediyesine devri yapılan 22 adet personelin işe girişlerinde statülerinin hangi durumda olduğu konusunda tereddüte düşüldüğü belirtilerek,nasıl çalıştırılacağına dair bilgi talep edilmiştir.
  İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ilgide kayıtlı yazısı ekinde alınan ve ilgi b) de kayıtlı yazımız ekinde gönderilen 6360 sayılı kanun kapsamında yer alan personelin devir paylaştırma ve nakil işlemlerine ilişkin esasların 10. maddesinde “6360 sayılı kanunla tüzel kişiliği kaldırılan mahalli idareler ile bu mahalli idarelerin oluşturdukları mahalli idare birliklerinde geçici işçi pozisyonunda istihdam edilen personel toplamda 5 ay 29 günü aşmayacak şekilde kalan sürelerini tamamlamak üzere devre konu olabilirler “hükmü bulunmaktadır.
  Ayrıca sözkonusu personelin bundan sonra hangi statüde çalıştırılacağı hususunun belediye personelinin işe alımı iş akdi ve işlerine son verilmesinde izlenecek usul ve esasları düzenleyen mevzuat hükümlerine göre belediyeniz yetkisinde olduğu değerlendirilmektedir.bilgilerinize rica ederim denilmektedir.
  Tüm bunlar ışığında size sorularım şunlar.
  1-yukarıda bahsi geçen 10.maddede anlatılan 5 ay 29 gün e 4 yıldır belirsiz süreli iş sözleşmesi ile sgk dan kesintisiz çalışanlar dahilmidir.bunlar köylere hizmet birliklerinin işkurdan yaz dönemleri için yama işleri için almış olduğu ve yaz dönemi bitiminde çıkarttığı 5 ay 29 günlük işçileri kapsamakta değilmidir.bizim gibi 12 ay kesintisiz çalışanlar bu duruma dahil midir.
  2-köylere hizmet götürme birlikleri mahalli idarelerin oluşturmuş olduğu bir birlik olmadığı için(üyeleri sadece köylerden oluştuğu için ne belediye nede özel idareler köylere hizmet götürme birliği değildir) buna göre köylere hizmet götürme birliğini 10.madde kapsamına sokmak nekadar doğrudur.
  3-bele.diye bizi 5 ay 29 gün olarak çalıştırmak isterse hangi mahkemeye başvurabiliriz.daha önceki birlikten almamız gereken tazminat hakkımızıda talep edebilirmiyiz.
  şimdiden teşekkür eder iyi çalışmalar dilerim.

  Yanıtla
 • Eylül 10, 2014 tarihinde, saat 10:19 am
  Permalink

  Önder Bey İlçe Belediyesi tarafından ihtiyaç fazlası gösterilen Birlik personelinin Personel Daire Başkanlığı tarafından ne kadar süre zarfında diğer kamu kurumlarına ataması yapması zorunludur.Bizim 10.09.2014 tarih itibariyle Personel Daire Başkanlığında 90 gün doluyor. cevaplasanız sevinirim teşekkürler.

  Yanıtla
 • Ekim 12, 2014 tarihinde, saat 8:29 pm
  Permalink

  Hocam iyi çalışmalar öncelikle çalışmanızdan dolayı sizi tebrik eder elinize emeğinize sağlık;
  Hocam bende 2006 yılından beri belirsiz süreli olarak Diyarbakır Bismil de KHGB de çalıştım 6360 yasa gereği Devir tesviye ve Paylaştırma Komisyonunca Bismil ilçe Belediyesine devrolunduk 3 kişi . bir süre sonra Belediyede Girişlerimiz Yapıldı ve İlçe belediyesi’de 4857 sayılı iş kanunu sürekli işçi olarak ihtiyaç fazlası olarak başka kurumlara atamamızın yapılması için Valilikte Kurulan Devir Tesviye Komisyonuna gönderdi Komisyonda uygun bulup İçişleri Bakanlığına oradanda Personel Daire Başkanlığına ismimiz gitti Ancak Personel Daire Başkanlığı Atama Teklifimizi Yapmayarak İçişleri Bakanlığına listeyi geri gönderiyor şuan hala ilçe belediyesinde çalışıyoruz
  Ancak listemiz atama yapılmadan iade edilirse işten çıkaracaklarını ima ediyor ilçe belediyesi
  bu halde ilçe belediyesinin iş hakkımızı fesh etme yetkisi varmı? varsa biz ne gibi bir hakka sahibiz;?? pozisyonumuz çalışma hakkımızla ilgili bize ne önerirsiniz düşüncenizi paylaşırsanız sevinirim teşekkürler..

  Yanıtla
 • Ekim 12, 2014 tarihinde, saat 8:52 pm
  Permalink

  Önder Bey ben bismil köylere hizmet götürme birliğinden 6360 sayılı yasa gereği devir tasfiye ve paylaştırma komisyonu kararıyla bismil ilçe belediyesine iki arkadaşımla birlikte naklen geçtim. 28/09/2006 tarihinden beri Mali Hizmetler Birimi Yetkilisi olarak kesintisiz çalışmaktaydım ancak belediye bizi ilk başta kabul etmedi 31 mart 2014 te işe başlatması gerekirken 02/06/2014 tarihinde işe başlattı. belirsiz süreli iş sözleşmeme göre KHGB den en son almakta olduğum ücreti almaktayım. aylığım encümen kararıyla 2010 yılında memur maaşına endekslendi ve her bayram öncesi birer maaş ikramiye verilmesi kararlaştırılarak uygulanmaktaidi, ancak belediye memur maaşlarında meydana gelen artışı ve ikramiyelerimi vermiyor. geç başlattığı süre ve hakettiğim ikramiye ve zamları nasıl alabilirim, ayrıca ihtiyaç fazlası olarak ismimizi bildirmiş olup başka kuruma gönderilmeme durumunda bizi çıkaracağını söylemektedir. çıkarabilirmi, çıkarırsa kıdem tazminatımız nasıl olacak belediyemi verecek yoksa KHGB’mi KHGB’nin kaynağı kalmadığına göre mağduriyet nasıl giderilecek aydınlatırsanız sevinirim

  Yanıtla
 • Ekim 13, 2014 tarihinde, saat 2:56 pm
  Permalink

  Mrb onder bey ben 18.08.2012 tarihinde khgb de sozlesmeli basladim insaat teknikeriyim 2013 de ara verdik temmuzda basladim mart 30 a kadar calistim cikisim verildi sizce.bi umut var mi

  Yanıtla
 • Aralık 25, 2014 tarihinde, saat 11:54 am
  Permalink

  Ömer bey Sizin yönlendirmeniz dahilinde Kızılcahamam Belediyesi içişlerinden görüş istedi onlarda Maliye Bakanlığının görüşü dahilinde işlem yapılması gerektiğini bizim gibi süreklilik niteliği gösteren işlerde belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışanların sürekli işçi kadrolarına alınması gerektiğini yazı ile bildirdiler ancak halen bizim kadroya alınmamızla ilgili bir işlem yapılmadı geçen zaman içerisinde herhangi bir hak kaybımız olur mu bundan sonra ne şekilde hareket etmemiz gerekiyor yardımlarınızı bekliyoruz

  Yanıtla
 • Ocak 7, 2016 tarihinde, saat 4:12 pm
  Permalink

  Iyi Gunler Sayin Baskanim;
  01.10.2009 tarihinden 30.03.2014 tarihine kadar Ladik Ilcesi Koylere Hizmet Goturme Birligi’nde Belirsiz Sureli Is Sozlesmesiyle “Birlik Muhendisi” olark calismakta iken 6360 Sayili Kanun kapsaminda Ladik Ilce Belediyesi’de devredildim. Ladik Belediyesi statumuzunu belirsiz olmasi gerekcesiyle (cikis almadan calismis olmam, muhendis olmami gozardi ederek) 11 ay boyunca asgari ucret uzerinden maas odemesi yapti. Temmuz 2014’de durumu Samsun Idare Mahkemesine tasidim. Haziran 2015’de lehime karar verildi ve geriye donuk olarak ozluk haklarimin yasal faiziyle birlikte tazmini yonunde karar verildi. Belediye durumu Danistay,2a tasidi ve Aralik 2015 itibariyle karari onadi.
  Bu arada 6360 Sayili Kanun’a gore ihtiyac fazlasi personel olarak isimlerimizi bildirdi ve DEvlet Personel Baskanliginca Aralik 2014’de Karayollari 7. Bolge Mudurlugune surekli isci olarak atamam yapildi. Karayollari Belediye’den asgari ucretle geldigim icin Toplu Is Gorusmeleri yapilincaya kadar (Subat 2015-Agustos 2015) asgari ucret uzerinden odeme yapti. Toplu Is Gorusmelerinden sonra ise en dusuk yevmiye uzerinden maasimi almaya devam etmekteyim.
  Danistay Kararina gore iyilestirlme yapilacagini umit ediyorum.
  Size sormak istedigim soru şu: Koylere Hizmet Goturme Birliginde Muhendis unvaniyla bircok resmi evrakta (proje, ihale, hakedis vb) imzam olmakla beraber unvanimi da kullanilabilmekte iken Karayollari, teskilatlarindaki isci kadrolarinda Muhendis olmadigini ileri surerek unvanimi hice saymaktadir. 6360 Sayili Kanun Gecici 1. Maddei 9. Fikrasi c bendine gore unvanimi kullanabilme imkanim bulunmakta midir?
  Iyi Calismalar…

  Yanıtla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.