6360 sayılı Kanun Gereğince Kapatılan Mahalli İdarelerden Devredilen İşçiler Başka Belediyelere veya Diğer Kamu Kurumlarına Naklen Geçiş Yapabilir mi?

      6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun gereğince kapatılmış olan belediyelerden, il özel idarelerinden, köylerden veya mahalli idare birliklerinden; bakanlıklara, büyükşehir belediyelerine ve büyükşehir belediyelerinin bağlı kuruluşlarına, ilçe belediyelerine veya yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarına devredilen işçiler, bu devir sonrasında başka belediyelere ya da diğer kamu kurumlarına nakillerinin yapılıp yapılamayacağı hususunda bir arayışa girdikleri görülmektedir. Bu yazıda, ilgili kanun maddeleri de açıkça yazılmak suretiyle konuya açıklık getirilecektir.

      6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasında;

      “1 inci maddeye göre tüzel kişilikleri kaldırılan belediye ve köylerin personeli, her türlü taşınır ve taşınmaz malları, hak, alacak ve borçları, komisyon kararıyla ilgisine göre bakanlıklara, büyükşehir belediyesi, bağlı kuruluşu veya ilçe belediyesine devredilir. Devir işlemi ilk mahalli idareler genel seçimi itibarıyla uygulamaya konulur.”

şeklinde düzenleme yapılmıştır. Anılan maddenin dokuzuncu fıkrasında ise;

      “Bu Kanuna göre belediye ve bağlı kuruluşlara devredilen personelden norm kadro ve ihtiyaç fazlası olanlar, ilgili belediye ve bağlı kuruluş tarafından en geç üç ay içinde valiliğe bildirilir. Komisyon, ilgili idarelerden gönderilen listeleri 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesindeki oranlar, kurumun bütçe dengesi, norm kadrosu ve yürütmekle görevli olduğu hizmetin gereği ile nüfus kriterlerini değerlendirmek suretiyle ihtiyaç fazlası personelin tespitini yapar. Komisyon çalışmasını kırk beş gün içinde tamamlayıp oluşturulan listeleri valinin onayına sunar. Vali tarafından onaylanan listeler on gün içerisinde İçişleri Bakanlığına, İçişleri Bakanlığınca da atama teklifleri yapılmak üzere Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. Bu personelden;

………….

c) 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa tabi sürekli işçi statüsünde istihdam edilen personel, Devlet Personel Başkanlığınca diğer kamu kurum ve kuruluşlarında unvanları belirlenecek kadrolara (a) bendinde yer alan süreler dâhilinde atanır. Ataması tekemmül ettirilen işçiler, çalıştıkları kurumlarınca atama emirlerinin tebliğini izleyen günden itibaren beş iş günü içinde yeni görevlerine başlamak zorundadırlar. Bu işçiler, yeni görev yerlerine başlayacağı tarihe kadar ilgili belediye veya bağlı kuruluşun işçisi sayılır ve beş iş günü içinde yeni kurumunda görevine başlamayanların iş sözleşmeleri, feshin geçerli sebebe dayandığı kabul edilerek, belediye veya bağlı kuruluş tarafından 4857 sayılı İş Kanununun 17 nci maddesinde belirtilen ihbar süresi beklenilmeksizin ve ihbar tazminatı ödenmeksizin sona erdirilir.”

şeklinde bir düzenlemeye yer verilmiştir.

      Buna göre, kapatılmış olan belediyelerde, il özel idarelerinde, köylerde veya mahalli idare birliklerinde çalışmakta olan işçilerden, sadece büyükşehir belediyelerine ve büyükşehir belediyelerinin bağlı kuruluşlarına veya ilçe belediyelerine devredilmiş olan işçiler ile sınırlı olmak üzere, devir işleminin yapıldığı belediye veya bağlı kuruluş tarafından norm kadro ve ihtiyaç fazlası olduğu belirlenen işçiler, Devlet Personel Başkanlığınca diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilecektir.

      Bu itibarla, 6360 sayılı Kanun kapsamında devir işlemine tabi tutulacak işçilerin, Devlet Personel Başkanlığınca yapılacak nakil işlemi dışında olmak üzere kendi talepleriyle başka belediyelere ya da diğer kamu kurumlarına naklen atanabilmelerine imkân bulunmamaktadır.

Etiketler: 6360 sayılı Kanun, belediyeden işçi nakli, işçilerin naklen geçiş hakkı, işçi devri, kapanan belediye ve il özel idareleri, kapanan köylerin işçileri

One thought on “6360 sayılı Kanun Gereğince Kapatılan Mahalli İdarelerden Devredilen İşçiler Başka Belediyelere veya Diğer Kamu Kurumlarına Naklen Geçiş Yapabilir mi?

 • Kasım 2, 2014 tarihinde, saat 11:17 pm
  Permalink

  İyi çalışmalar hocam 2006 yılından beri belirsiz süreli olarak K.H.G.BİRLİĞİNDE İş Makine Operatörü Olarak Çalışıyordum 6360 yasasıyla köylere hizmet götürme birliğinden 06/02/2014 tarihinde Kurumumuzdan İlişiğimiz Kesilip Aynı gün içerisinde NAKİL YOLU İLE ilçe belediyesine devir edildik ve girişlerimiz yapıldı. Belediyeden’de norm kadro ve ihtiyaç fazlası olarakta Devlet Personel başkanlığına bildirimimiz yapılmış ancak şimdiye kadar atamamız yapılmadığından belediye işakdimizi TEK Taraflı olarak Feshetti farklı gerekçeler sunarak gerekçeleride: bütçelerinin yetersiz olması. çalıştığımız işe ihtiyaçlarının olmadığı ve kadromuzun meclislerinden onaylamadığı gerekçelerini sıralayarak çıkışımızı vermiştir herhangi bir ihbar ve kıdem gibi bir ücret ödemeden ve 14/10/2014 tarihinde tebliğ edildi bizlere.
  Bu durumda nasıl bir yol izlememizi önerirsiniz Personel Daire Başkanlığı atamamızı yaparsa önümüzdeki günlerde atamıza bir engel teşkil edermi?
  mahkemeye başvurup kazansak bile işe iademizi yapmayacaklarını mahkeme belirtiyorlar bu hukuk tanımayan yerel yönetimler konusunda bize bir yol gösterebilirmisiniz.TEŞEKÜRLER

  Yanıtla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.