Kamu kurumlarındaki işçilerin geçici olarak başka kamu kurumlarında görevlendirilmesi

       Kamu kurumlarında çalışan geçici işçi veya sürekli işçilerin maaşları kendi kurumları tarafından ödenmeye devam olunmak suretiyle veya geçici olarak görevlendirilecekleri kamu kurumlarınca maaşları ödenmek suretiyle aynı şehirdeki veya başka bir sehirdeki bir kamu kurumunda görevlendirilip görevlendirilemeyeceği uygulamada tereddütlere düşülen konulardan birisini oluşturmaktadır.

       4857 sayılı İş Kanununun “Geçici iş ilişkisi” başlıklı 7 nci maddesinin birinci fıkrasında,

       “İşveren, devir sırasında yazılı rızasını almak suretiyle bir işçiyi; holding bünyesi içinde veya aynı şirketler topluluğuna bağlı başka bir işyerinde veya yapmakta olduğu işe benzer işlerde çalıştırılması koşuluyla başka bir işverene iş görme edimini yerine getirmek üzere geçici olarak devrettiğinde geçici iş ilişkisi gerçekleşmiş olur. Bu halde iş sözleşmesi devam etmekle beraber, işçi bu sözleşmeye göre üstlendiği işin görülmesini, iş sözleşmesine geçici iş ilişkisi kurulan işverene karşı yerine getirmekle yükümlü olur. Geçici iş ilişkisi kurulan işveren işçiye talimat verme hakkına sahip olup, işçiye sağlık ve güvenlik risklerine karşı gerekli eğitimi vermekle yükümlüdür. “

hükmüne yer verilmiştir. Anılan maddenin üçüncü fıkrasında ise; işçiyi devreden işverenin, ücret ödeme yükümlülüğünün devam edeceği; ancak, geçici iş ilişkisi kurulan işverenin de işçinin kendisinde çalıştığı sürede ödenmeyen ücretinden, işçiyi gözetme borcundan ve sosyal sigorta primlerinden devreden işveren ile birlikte sorumlu olduğu hükme bağlanmıştır.

       Bu çerçevede, geçici iş sözleşmesi neticesinde işçisini devreden işveren ile işçi arasındaki iş sözleşmesi sona ermediği gibi, geçici iş ilişkisi kurulan işveren de işçinin ücretinin ödenmesinden ve sosyal sigorta primlerinin zamanında yatırılmasından devreden işverenle birlikte müteselsilen sorumlu bulunmaktadır.

       Ancak, kamu kurumları tarafından bir kişiye işçi olarak ücret ödenebilmesi için ilgili kişinin bu kamu kurumu adına ihdas edilmiş işçi kadrolarından ya da aynı kurum adına vize edilmiş geçici iş pozisyonlarından birine atanarak kendisiyle iş sözleşmesi yapılmış olması gerekmektedir. Dolayısıyla, kamu kurumlarının personel harcamalarının usul ve esaslarını düzenleyen genel hükümler gereğince bir kamu kurumunun kendi adına ihdas edilmiş bir sürekli işçi kadrosuna ya da yine kendi adına vize edilmiş bir geçici iş pozisyonuna atanmak suretiyle çalıştırılmayan kişiler için işçi ücreti olarak herhangi bir ödeme yapabilmesine imkan bulunmamaktadır. Bu nedenle, 4857 sayılı Kanunun 7 nci maddesi çerçevesinde kurulacak geçici iş ilişkisine dayanılarak çalıştırılacak kişilere müteselsil sorumluluk yoluyla bile olsa kamu kurumları tarafından ücret ödenemeyeceği ve dolayısıyla kamu kurumları arasında geçici olarak işçi görevlendirilebilmesi hususunda kamu kurumlarına yetki veren genel bir düzenleme bulunmadığı değerlendirilmektedir.

       Zira, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 8 inci ve ek 9 uncu maddelerinde, başka kamu kuruluşlarında görevlendirilen Devlet memurlarının aylıklarının hangi kurum tarafından ve hangi esaslar dahilinde ödeneceği açıkça düzenlendiği halde bazı kamu kurum ve kuruluşlarının teşkilat kanunlarında bu konuda yeniden düzenleme yapılarak başka bir kamu kurumu veya kuruluşunda çalışmakta olan Devlet memurlarının yanı sıra işçilerin geçici olarak başka kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilebilmelerini de kapsayacak şekilde münhasıran düzenlemeler yapılmış olması da bu hukuki durumu açıkça ortaya koymaktadır.

       Nitekim, 2919 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Teşkilat Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasında,

       “Genel ve katma bütçeli dairelerle iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşlarında ve bunlara bağlı kuruluş ve müesseselerde çalışanlar, kurumlarının ve kendilerinin muvafakati ile Türkiye Büyük Millet Meclisi İdari Teşkilatında Sözleşmeli olarak istihdam edilebilirler. Başkanlığın bu konudaki talepleri, ilgili kurum ve kuruluşlarca öncelikle sonuçlandırılır. Bu personel ilgili kurumundan aylıksız izinli sayılır izinli oldukları sürece memuriyetleri ile ilgili özlük hakları devam ettiği gibi, bu süreler terfi ve emekliliklerinde hesaba katılır. Terfileri başkaca bir işleme gerek duyulmadan süresinde yapılır. Bu personelin Türkiye Büyük Meclisinde çalıştıkları süre, varsa mecburi hizmetlerine sayılır.”

hükmüne yer verilmiştir. Yapılan bu düzenlemede, “çalışanlar” şeklinde bir ibare kullanılarak, Devlet memurlarının yanı sıra işçiler ile sözleşmeli personel olarak çalışanların da Türkiye Büyük Millet Meclisinde geçici olarak görevlendirilebilmesi özel olarak hükme bağlanmıştır. Aynı şekilde, 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 36 nci maddesinde de;

       “Genel ve katma bütçeli dairelerle döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan fonlarda, belediyeler ve özel idareler, sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait kuruluşlarda, iktisadi Devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşlarında ve bunlara bağlı ortaklıklar ve müesseselerde çalışanlar kurumlarının, yüksek yargı organı mensupları, hakim ve savcılar için kendilerinin muvafakati ile Başbakanlıkta sözleşmeli olarak istihdam edilebilirler. Başbakanlığın bu konudaki talepleri, ilgili kurum ve kuruluşlarca öncelikle sonuçlandırılır. Yüksek yargı organları mensupları hakkında görevlendirme talebi ilgili yüksek mahkemelerin başkanlarınca yerine getirilir. Bu personel ilgili kurumundan maaşsız izinli sayılır. İzinli oldukları sürece memuriyetleri ile ilgili özlük hakları devam ettiği gibi, bu süreler terfi ve emekliliklerinde hesaba katılır. Terfileri başkaca bir işleme gerek duyulmadan süresinde yapılır.

       Ayrıca, birinci fıkrada belirtilen kurumlarda görevli personel; aylık, ödenek, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer mali ve sosyal hak ve yardımları kurumlarınca ödenmek kaydıyla geçici olarak Başbakanlıkta görevlendirilebilirler. …”

şeklinde bir hükme yer verilmiştir.

       Yapılan bu düzenlemeler, kamu ve kuruluşlarında çalışan işçilerin başka bir kamu kurum ve kuruluşunda geçici olarak görevlendirilebilmesinin teşkilat kanunlarında bu yönde özel bir düzenleme yapılmasını gerektirdiğini açıkça ortaya koymakta ve bu yönde bir düzenleme olmadığı müddetçe işçilerin başka bir kamu kurum ve kuruluşunda geçici olarak görevlendirilemeyeceği yönünde yukarıda belirtilen görüşü teyit etmektedir.

42 thoughts on “Kamu kurumlarındaki işçilerin geçici olarak başka kamu kurumlarında görevlendirilmesi

 • Ocak 31, 2013 tarihinde, saat 5:42 pm
  Permalink

  merhabalar;
  Halen Tigem’ de daimi işçi olarak çalışmaktayım. Yukarıdaki yazdıklarınız ışığında başka bir kuruma (Tarım İl Müdürlüğü, İl özel idare gibi vs.) geçiş yapmam mümkün mü? Veya geçici (emekli olarak böyle devam edecek şekilde) olarak geçişin bir formülü varmı acaba? Varsa nasıl bir yol izlemeliyim.
  Yapacağınız bilgilendirme için şimdiden teşekkür eder saygılar sunarım.

  Yanıtla
  • Mart 17, 2013 tarihinde, saat 8:10 pm
   Permalink

   Tigemden başka bir kuruma naklan geçiş yapamazsınız. Sadece Tigem’in bağlı olduğu bakanlık teşkilatında altı ayı geçmemek üzere geçici olarak görevlendirilmeniz mümkündür.

   Yanıtla
 • Şubat 4, 2013 tarihinde, saat 8:57 pm
  Permalink

  iyiaksamlar.belediyede kadrolu işçi olarak calışmaktayım.büyükşehir belediyesine son cikan yasayla bağlanıcaz suişlernde geçici görevle 4yıldır çalışıyorum kadrom temizlik-mezbaha da gözüküyor.büyüksehire bağlanan birimler su.itfaiye.mezbaha.belediye başkanı kadromu su işlerine aldırtmıyor.ne yapabilim

  Yanıtla
  • Ağustos 21, 2013 tarihinde, saat 10:55 pm
   Permalink

   Kadronuzun bağlı olduğu birim esas alınarak büyükşehir belediyesine devriniz gerekmektedir.

   Yanıtla
 • Mart 25, 2013 tarihinde, saat 6:08 pm
  Permalink

  eüaş ye bağlı yatağanda kadrolu unıversıte mezunu ıscıyım ankarada eğitimim devam ediyor gecici görevlendirme yapabilirmiyim ve maasım dusermi

  Yanıtla
  • Nisan 1, 2013 tarihinde, saat 7:53 pm
   Permalink

   Yalnızca kendi kurumunda ve Enerji Bakanlığında geçici olarak görevlendirilebilirsin Maaşın değişmez.

   Yanıtla
  • Ağustos 21, 2013 tarihinde, saat 10:53 pm
   Permalink

   Aynı kurum içinde yer değişikliği suretiyle atanma veya geçici görevlendirme talebinde bulunabilirsiniz. Bir de Enerji Bakanlığında altı ayı geçmemek üzere geçici görevlendirme talep edebilirsiniz. Diğer kurumlara geçiş yapamazsınız.

   Yanıtla
 • Temmuz 5, 2013 tarihinde, saat 1:19 pm
  Permalink

  kitten kite geçiş diye bir şey yokmu tigemde çalışan işçiler için başka bir kit kuruma geçiş hakkı yokmu.tşk.

  Yanıtla
  • Ağustos 21, 2013 tarihinde, saat 10:50 pm
   Permalink

   Bir kamu iktisadi teşebbüsünde çalışan işçilerin başka bir kamu iktisadi teşebbüsüne naklen veya görevlendirme yoluyla geçiş yapmalarına imkan bulunmamaktadır. Aynı durum diğer kamu kurumlarında çalışan işçiler açısından da geçerlidir. Nitekim, belediyelerde çalışan işçilerin başka kamu kurumlarına naklen geçiş yapabilmeleri için özel olarak kanun çıkarılmış olması da bu durumu ortaya koymaktadır.

   Yanıtla
 • Temmuz 5, 2013 tarihinde, saat 10:47 pm
  Permalink

  Mkek Üniversite mezunu işçi olarak çalışmıyorum Türkiye işitme engelliler spor federasyonu yönetim kurulu üyesi ve federasyon başkan vekiliyim 3289 sayılı spor bakanlığı teşkilat ve görevleri hakkında kanunun 29. Maddesi gereği kurumumdan görevlendirme talep ediyorum Ama kurum keyfi davranıp ret eiyor bu kanun emredici birkanun değilmi kurumun ret etme hakkı varmı teşekkürler.

  Yanıtla
  • Ağustos 21, 2013 tarihinde, saat 10:45 pm
   Permalink

   Federasyon yönetim Kurulu üyeliği görevi, işçilere görevlendirme yapılması hakkını kazandırmaz. Kurumunuzun yaptığı işlemde bir hata bulunmamaktadır.

   Yanıtla
   • Temmuz 13, 2014 tarihinde, saat 12:41 pm
    Permalink

    Geçici görevlendirme yoluyla, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Başbakanlık, Kalkınma Bakanlığı gibi çok sınırlı bazı kurumlara geçiş yapabilirsiniz. Çünkü, işçilerde, genel olarak başka kurumlara geçici görevlendirme yoluyla bile geçişe izin verilmemiştir. Saydığım kurumların kendi teşkilat kanunlarında ise özel geçici görevlendirme hükmü bulunmaktadır. Dolayısıyla, geçici olarak Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumundan spor federasyonlarından birinde veya Gençlik ve Spor Bakanlığında görevlendirilmenize imkan bulunmamaktadır.

    Yanıtla
 • Ekim 19, 2013 tarihinde, saat 3:22 am
  Permalink

  Zonguldak T.T.k kurumunda isci olarak calismaktayim kurum devlete bagli kit ve enerji bakanligina bagli enerji bakanligina bağlı baska bir kite gecis yapabilirmiyim

  Yanıtla
  • Temmuz 13, 2014 tarihinde, saat 12:36 pm
   Permalink

   türkye Taşkömürü Kurumundan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı başka bir KİT’e ya da diğer bir KİT’e naklen geçiş yapamazsınız. Böyle, bir geçişe izin veren herhangi bir kanun hükmü bulunmamaktadır. Nitekim, bazı belediyelerin kapatılması sebebiyle boşta kalan işçilerin veya bazı belediyelerde istihdam fazlası durumuna gelen işçilerin başka belediyelere veya diğer kamu kurumlarına nakledilebilmesi için özel kanunlar çıkarılmak zorunda kalınması bu durumdan kaynaklanmıştır.

   Yanıtla
 • Ocak 18, 2014 tarihinde, saat 5:33 pm
  Permalink

  merhaba belediye’de daimi işçi kadrosunda çalışmaktayım. geçici görevlendirme ile hangi kurumlarda görev alabilirim ve geçici görevlendirmede şu anki kurumumdaki görevime eşdeğer bir görev alma hakkım var mı? Teşekkürler

  Yanıtla
  • Temmuz 13, 2014 tarihinde, saat 12:33 pm
   Permalink

   Geçici görevlendirme yoluyla, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Başbakanlık, Kalkınma Bakanlığı gibi çok sınırlı bazı kurumlara geçiş yapabilirsiniz. Çünkü, işçilerde, genel olarak başka kurumlara geçici görevlendirme yoluyla bile geçişe izin verilmemiştir. Saydığım kurumların kendi teşkilat kanunlarında ise özel geçici görevlendirme hükmü bulunmaktadır.

   Yanıtla
 • Şubat 26, 2014 tarihinde, saat 9:32 pm
  Permalink

  arkadaşlar ben orman bölge müdürlüğü,ne haziran 2013 tarihinde eski hükümlü kontejyanından daimi işçi olarak iş başı yaptım.Ama benim öğrenmek istediğim kadrolu işçi olarak belediyeye yatay geçiş yapabilirmiyim. Neticede belediye de olsa orman müdürlüğü veya karayolları hepimizin maaşı devletten geliyor ama tabi her şey yasayla olduğu için bununla ilgili bir yasal düzenleme varmı bilgisi olan varsa lütfen yardımcı olsun şimdiden çok teşekkür eder saygılar sunarım.

  Yanıtla
  • Temmuz 13, 2014 tarihinde, saat 12:28 pm
   Permalink

   Orman Bölge Müdürlüğünden, belediyeye naklen geçiş yapamazsınız. Böyle, bir geçişe izin veren herhangi bir kanun hükmü bulunmamaktadır. Nitekim, bazı belediyelerin kapatılması sebebiyle boşta kalan işçilerin veya bazı belediyelerde istihdam fazlası durumuna gelen işçilerin başka belediyelere veya diğer kamu kurumlarına nakledilebilmesi için özel kanunlar çıkarılmak zorunda kalınması bu durumdan kaynaklanmıştır.

   Yanıtla
 • Temmuz 21, 2014 tarihinde, saat 11:52 pm
  Permalink

  Eti maden işletmelerinde tasra da calismaktayim Esim polis memuru tayini ankaraya cikti ben kurumunun genel müdürlüğü anakarada es durumundan tayin isteyebilir miyim kurumun kit çok zordayim

  Yanıtla
  • Ağustos 7, 2014 tarihinde, saat 7:36 pm
   Permalink

   Toplu iş sözleşmenizde kurum içi yer değiştirme ile ilgili bir hüküm var mı önce ona bakmanız gerekir. Toplu iş sözleşmenizde hüküm yok ise kurumunuzun inisiyatifine bağlı olarak kurum içi yer değiştirebilirsiniz.

   Yanıtla
 • Temmuz 21, 2014 tarihinde, saat 11:55 pm
  Permalink

  Ben kadrolu isciyim bu arada yasal bi madde var bile ilgili dilekceme ekleyebilecegim

  Yanıtla
  • Ağustos 7, 2014 tarihinde, saat 7:38 pm
   Permalink

   Toplu iş sözleşmenizde kurum içi yer değiştirme ile ilgili bir hüküm var mı önce ona bakmanız gerekir. Toplu iş sözleşmenizde hüküm yok ise kurumunuzun inisiyatifine bağlı olarak kurum içi yer değiştirebilirsiniz. İşçilerin yer değiştirmesine ilişkin genel bir kanun maddesi yoktur.

   Yanıtla
 • Ağustos 21, 2014 tarihinde, saat 11:26 am
  Permalink

  Merhaba ben kültür ve turizm bakanlığı döner sermaya işletmesi merkez müdürlüğüne bağlı olarak ağrı il kültür ve turizm müdürlüğünde kadrolu işçi olarak çalışmaktayım. ben milli sporcuyum ve antrenörlük belgesine sahip biriyim gençlik spora antrenörlük olarak geçmek istiyorum ne yapmam lazım?

  Yanıtla
  • Eylül 2, 2014 tarihinde, saat 9:33 pm
   Permalink

   Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğüne kadrolu işçi olarak çalışmakta iken başka bir kamu kurumuna naklen geçiş yapamazsınız. Böyle, bir geçişe izin veren herhangi bir kanun hükmü bulunmamaktadır. Nitekim, bazı belediyelerin kapatılması sebebiyle boşta kalan işçilerin veya bazı belediyelerde istihdam fazlası durumuna gelen işçilerin başka belediyelere veya diğer kamu kurumlarına nakledilebilmesi için özel kanunlar çıkarılmak zorunda kalınması bu durumdan kaynaklanmıştır.

   Yanıtla
 • Ağustos 27, 2014 tarihinde, saat 7:49 pm
  Permalink

  Merhaba. Ben 611 torba yasa ile belediyeden M.E.B. bunyesine gectim. Belediyede iken kadrom buro iscisiydi, fakat Milli Egitime gecince kadromuzu yardimci sinifa indirdiler. Benim sorum şu olacak.. Bulundugum ilcede ki, Nufus Mudurumuz seni Nufusa aliyim diyor.. Yardimci hizmetli olarak seni kadro ile Nufus Mudurlugune aliyim diyor.. Dilekce vermemi istiyor.. sizce bu olabilir mi? Siz dilekcenizi verin bizde kabul edecegiz diyor.. Konu ile ilgili bana yardimci olur musunuz?

  Yanıtla
  • Eylül 2, 2014 tarihinde, saat 6:34 pm
   Permalink

   Milli Eğitim Bakanlığının kendi birimleri arasında yer değiştirebilirsiniz. Milli Eğitim Bakanlığı dışında bir kuruma geçiş yapamazsınız. Aksi olsaydı, kapanan belediyelerin işçilerinin devri için özel kanun çıkarılması gerekmezdi.

   Yanıtla
  • Eylül 2, 2014 tarihinde, saat 9:28 pm
   Permalink

   Toplu iş sözleşmenizde kurum içi yer değiştirme ile ilgili bir hüküm var mı önce ona bakmanız gerekir. Toplu iş sözleşmenizde hüküm yok ise kurumunuzun inisiyatifine bağlı olarak kurum içi yer değiştirebilirsiniz. İşçilerin yer değiştirmesine ilişkin genel bir kanun maddesi yoktur.

   Yanıtla
 • Ağustos 27, 2014 tarihinde, saat 8:14 pm
  Permalink

  Önder bey,Nufus Mudurlugune gecmem mumkun mudur soruma ilave olarak, benim toplu sözlesmem de; “saglik v es durumu oncelikli olmak kaydiyla,iscinin istegi calistigi yer isveren vekili ile gecmek istedigi isveren vekillerinin uygun bulunmasi ve talebin Bakanlikla uygun bulunmasi halinde iscinin il ici ve ya il disi nakilleri yapilabilir” denilmektedir.. yine sözlesmem de; ” bu sözlesme kapsamindaki isciler ayni sartlarda olmak kaydiyla; M.E.B Bakanligi onay verirse yer degistirebilirler” denilmektedir.. bu durum da benim gecis hakkim var demektir..

  Yanıtla
  • Eylül 2, 2014 tarihinde, saat 6:33 pm
   Permalink

   Milli Eğitim Bakanlığında işçi olarak çalışıyor iseniz, yine Milli Eğitim Bakanlığının kendi birimleri arasında yer değiştirebilirsiniz. Milli Eğitim Bakanlığı dışında bir kuruma geçiş yapamazsınız. Toplu iş sözleşmeniz yukarıda belirttiğim sınırlılık dahilinde hüküm ifade edebilir. Aksi olsaydı, kapanan belediyelerin işçilerinin devri için özel kanun çıkarılması gerekmezdi.

   Yanıtla
 • Eylül 23, 2014 tarihinde, saat 6:10 pm
  Permalink

  İyi Akşamlar.
  399 KHK göre memur olarak çalışıyorum.3289 sayılı Spor Bakanlığı teşkilat kanunun 29.maddesine istinaden bağlı olduğum spor federasyonundan 2016 olimpiyatlarına hazırlık amaçlı 6 ay süreli geçici görevlendirme talep ettim.Kurum bunu red etti.Bu konuda kurumun böyle bir yetkisi var mı?Yargısal olarak dava etsem haklı olur muyum.

  Yanıtla
 • Eylül 21, 2015 tarihinde, saat 2:58 pm
  Permalink

  Merhaba
  Ben kultur turizm müdürlüğünde kadrolu işçi olarak çalışıyorum 2. Kademe Antrenörlük belgesine sahibim gençlik spora antrenör olarak bütün sosyal haklarimla geçiş yapamazmiyim. Şu aralar işçilerin memur olma şansı varmış ben yararlana biliyormuyum .

  Yanıtla
 • Temmuz 28, 2016 tarihinde, saat 9:51 am
  Permalink

  Merhabalar
  Üniversitenin daimi ve vizeli işçileri Cumartesi günleri mesai olmadığı halde puantajlar çalışılmış gibi düzenlenip birim amirlerince onaylanmakta ve buna göre çalışılmadan işçilere yol ve yemek ücretleri fazla ve yersiz olarak ödenmektedir. Bu durumda kamu zararı oluşmakta mıdır?
  İyi çalışmalar

  Yanıtla
  • Ağustos 4, 2016 tarihinde, saat 8:02 pm
   Permalink

   Üniversitenizdeki işçilerin, haftalık toplam çalışma saatlerinin ve günlük çalışma saatleri ile haftanın hangi günlerinde çalışacaklarının, bireysel iş sözleşmelerinde ve işyerinde zorunlu olarak duyuru panolarında belirtilmiş olması gerekmektedir. Yapılan belirlemeye göre, işçilerin Cumartesi günü dahil haftanın altı günü çalışması gerekiyor ise, Cumartesi günü işe gelmeyen işçilere; hem Cumartesi günü için belirlenmiş olan çalışma saatlerine ilişkin ücretlerin hem de yemek ve yol yardımı gibi diğer hakların ödenmemesi gerekir.

   Yanıtla
 • Temmuz 28, 2016 tarihinde, saat 10:12 am
  Permalink

  Merhabalar
  1-Kamuda çalışan daimi,vizeli yada taşeron işçilere ödenecek kıdem tazminatlarının ödenmesi hususu ihale kanunu kapsamında personele dayalı hizmet alımları için hazırlanan yönetmelik ile aynı kapsamda mı değerlendirilecektir?
  2-ihale usulleri arasında sayılmayan Doğrudan temin kapsamında yapılan personele dayalı hizmet alımı için kıdem tazminatı hesaplanacak mıdır?
  3- Kamuda daimi yada vizeli işçi pozisyonunda çalışan işçilerin döner sermaye işletmesinde,belediyelerde,kitlerde,sosyal güvenlik kurumunda çalışması bulunmakta ise buralarda çalışılan süreler için hesaplanan kıstelyevm kıdem tazminatı anılan kurumlardan talep edilecek midir?
  4-Kamuda personele dayalı hizmet alımı kapsamında çalışan işçinin iş-kur(toplum yararına çalışma-TYP)ya da Milli eğitim Bakanlığına bağlı okullarda okul aile birliklerindeki çalışma süreleri kıdem tazminatın toplam çalışma süresine dahil edilecek midir?
  5-Kamuda personele dayalı hizmet alımı kapsamında çalıştırılan personelin 1 yada 2 yıldan beri sağlık sorunlarından dolayı raporlu ise bu işçinin çıkartılması mümkün müdür?
  6- Kamudaki daimi ve vizeli işçilere Kıdem tazminatının ödenmesi sırasında toplu sözleşme ikramiyesinin tamamı yoksa kıstelyevm yapılarak mı kıdem tazminatı hesaplanacaktır?
  iyi çalışmalar

  Yanıtla
  • Ağustos 4, 2016 tarihinde, saat 8:32 pm
   Permalink

   Soru 1’in cevabı: Taşeron işçileri için evet, diğerleri için hayır.
   Soru 2’nin cevabı: Doğrudan temin kapsamında personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı yapılabilir mi hususunu araştırmanız gerekiyor.
   Soru 3 : Daha önce başka bir kamu kuruluşunda çalışmış olan işçiye, başka kamu kuruluşunda geçen hizmet süresine karşılık kıdem tazminatı ödenebilmesi için; ilgili kamu kuruluşlarına resmi yazı yazılarak söz konu işçi için daha önce kendilerinin kıdem tazminatı ödeyip ödemediklerinin ve işçinin o zaman ki işten ayrılma sebebine göre kıdem tazminatına hak kazanıp kazanamadığının sorulması gerekir. Yani, farklı kamu kurumlarında çalışan işçilerin kıdem tazminatının hesabına esas hizmet sürelerinin belirlenmesinde, her bir ayrılma halinin ayrı değerlendirilmesi ve sadece her ayrılık aşamasında kıdem tazminatı ödenmesi mümkün olan sürelerin birleştirmeye konu edilmesi, her bir ayrılık işleminde işçiye kıdem tazminatı ödenmesi mümkün değil ise bu sürelerin birleştirmeye de konu edilmemesi gerekir.
   Soru 4’ün cevabı: Hayır.
   Soru 5’in cevabı: Evet.
   Soru 6’nın cevabı: Emekliye ayrıldığı yılın çalıştığı süresiyle orantılı kısmı.

   Yanıtla
 • Ağustos 4, 2016 tarihinde, saat 10:54 am
  Permalink

  Merhabalar
  Kamuda personele dayalı hizmet alımı yada kamuda çalışan personelin daimi ve vizeli işçilerden 15 yıllık hizmeti olan işçilerin bazılarının 2014 yılı Ocak ayından itibaren raporlu olduğu, raporun kesintisiz olarak ihbar süresini 6 hafta aşmış olması sebebiyle işten çıkarılması durumunda kıdem tazminatı hizmet süresine ekleme yapılacak mıdır? ekleme yapılacaksa süre ne kadardır?
  iyi çalışmalar

  Yanıtla
  • Ağustos 4, 2016 tarihinde, saat 7:57 pm
   Permalink

   Öncelikle, toplu iş sözleşmesi var ise toplu iş sözleşmesinde bu konuda işçilerin haklarını genişletici bir hüküm var mı diye kontrol edilmeli. Bu durum bilinmeden bu konuda bir görüş oluşturmak yanlış olur.

   Yanıtla
 • Ağustos 8, 2016 tarihinde, saat 3:47 pm
  Permalink

  Merhabalar
  Üstat cevaplarınız için teşekkürler.
  Raporun kesintisiz olarak ihbar süresini 6 hafta aşmış olması sebebiyle işçinin işten çıkarılması durumunda işçiye ödenecek kıdem tazminatı hesaplanmasında hizmet süresine ekleme yapılıp yapılmayacağı konusunda toplu iş sözleşmesi var ise bu hükümlere bakılması gerektiği tarafınızca belirtilmiştir.
  Personele dayalı hizmet alımı kapsamında ihale yapılmış olup,idari şartnamemizde rapor süresinin ihbar süresi aşması durumunda ekleme yapılacağına ilişkin hüküm bulunmamakta olup,kurumumuzda herhangi bir toplu iş sözleşmesi de yapılmamıştır.
  Bu durumda,raporun kesintisiz olarak ihbar süresini 6 hafta aşmış olması sebebiyle işçinin işten çıkarılması durumunda işçiye ödenecek kıdem tazminatı hizmet süresine ekleme yapılacak mıdır?
  iyi çalışmalar

  Yanıtla
 • Ağustos 11, 2016 tarihinde, saat 9:44 am
  Permalink

  Merhabalar
  Kamuda personele dayalı hizmet alımı kapsamında çalıştırılan personelin 11 yıllık çalışması olup, Mart- 2015’den Kasım 2016 tarihine kadar sağlık sorunlarından dolayı raporlu bulunduğundan işten çıkarılması gerekmektedir.Kurumumuzda herhangi bir toplu iş sözleşmesi bulunmamaktadır.
  1- Raporlu işçinin eski dönemden bulunan iznini kullanmış ise raporlu olduğu günlerde çalışılmış gibi yeni yıllık izni hak eder mi?
  2- Raporlu işçinin eski dönemden iznini kullanmamış olması durumunda iznini kullanmasında engel var mıdır?
  3- Eski dönemlerden kullanmadığı iznini,uzun süreli raporlu olması nedeniyle işten çıkartılan işçiye yıllık izin ücreti ödenir mi?
  iyi çalışmalar

  Yanıtla
 • Ağustos 26, 2016 tarihinde, saat 3:55 pm
  Permalink

  Merhabalar
  1-) Kamuda çalışan ve sosyal güvenlik yönünden 4/a kapsamında bulunan türk ve yabancı sözleşmeli personeller ile geçici personellerin raporlu olmaları durumunda sosyal güvenlik kurumu tarafından ödenen iş göremezlik ödeneği olarak ödenen net tutarının iade edilmesi gerekir mi?Personelin beyanına göre mi yoksa sosyal güvenlik kurumuna sorularak mı bunun takibi yapılacaktır?
  2-)iş göremezlik ödeneği tutarının çalıştığı Kuruma ödenmediği takdirde personelden yasal faiz alınacak mıdır? Bu tutarın ne kadar süre içerisinde geri alınması gerekir. Zamanaşımı var mıdır?
  iyi çalışmalar

  Yanıtla
 • Ocak 22, 2017 tarihinde, saat 1:31 am
  Permalink

  Önder Bey Merhabalar…
  Ben Ankara da bir İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünde sürekli işçi kadrosunda çalışmaktayım ancak Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürlüğü benimde yazılı dilekçemi alarak geçici görevlendirmeyle çalıştırmakta ben çalışmak istemediğimi dilekçe ile beyan edip eski görev yerime geçebilirmiyim.
  Teşekkür ederim.

  Yanıtla
 • Ağustos 3, 2017 tarihinde, saat 12:23 pm
  Permalink

  Karayollarında Daimi işçi olarak çalışmaktayım
  Toplu iş sözleşmemizde herhangi bir kuruma geçişimizle alakalı bir madde yoktu
  Herhangi bir kamu kurumu veya Belediyeye geçiş yapabilirmiyim
  Geçiş işlemlerinde izlememiz gereken yol nasıl olmalıdır teşekürler

  Yanıtla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.