Kapsam Dışı İşçi Statüsünde Çalışanlara 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 8 inci Maddesine Göre Aile Yardımı Ödeneği Verilebilir mi?

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü(TPAO), BOTAŞ, Türkiye Denizcilik İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, TEMSAN, Karadeniz Bakır İşletmeleri, EXİMBANK gibi kuruluşlarda kapsam dışı işçi statüsünde çalışan personelden ya da diğer kurumlardaki işçilerden bazıları, 6111 sayılı Kanunun 118 inci maddesiyle 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen ek 8 inci madde çerçevesinde kendilerine aile yardımı ödeneği verilmesi talebinde bulunmaktadır.

Bu yazıda, yukarıda belirtilen işçilere, 6111 sayılı Kanunun 118 inci maddesiyle 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen ek 8 inci madde çerçevesinde aile yardımı ödeneği verilip verilemeyeceği üzerinde durulacaktır..

6111 sayılı Kanunun 118 inci maddesiyle 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen ek 8 inci maddede;
“Ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışan sözleşmeli personel hariç olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatları ile döner sermaye işletmelerinde sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilenlerden aile yardımı ödeneğinden veya başka bir ad altında da olsa aynı amaçla yapılan herhangi bir ödemeden yararlanamayanlara, Devlet memurlarına verilen aile yardımı ödeneği, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın aynı usul ve esaslar çerçevesinde ödenir.”
hükmüne yer verilmiştir. Böylelikle, kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerin de aile yardımı ödeneğinden yararlandırılmasına imkan sağlanmıştır.
Anılan maddeye göre, ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışan sözleşmeli personel hariç olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatları ile döner sermaye işletmelerinde;
– 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi ile ek geçici 16 ncı maddesi,
– 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi,
– 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 36 ncı maddesi,
– 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname,
– ilgili mevzuatında yer alan hükümler,
uyarınca, sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zamanlı olarak istihdam edilenlerden aile yardımı ödeneğinden veya başka bir ad altında da olsa aynı amaçla yapılan herhangi bir ödemeden yararlanamayan sözleşmeli personele, Devlet memurlarına ödenmekte olan aile yardımı ödeneği aynı usul ve esaslar çerçevesinde ödenecektir.
Buna göre, kamu iktisadi teşebbüslerinde kapsam dışı işçi statüsünde çalışanlar dahil olmak üzere kamu kurumlarında işçi olarak çalışanlar, 6111 sayılı Kanunun 118 inci maddesiyle 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen ek 8 inci madde kapsamına girmediğinden kendilerine bu madde gerekçe gösterilerek aile yardımı ödeneği verilmesine imkan bulunmamakta olup, söz konusu personele aile yardımı şeklinde ilave bir ödeme yapılabilmesi için toplu iş sözleşmesinde veya bireysel iş sözleşmesinde bu konuda ayrıca bir düzenleme yapılmış olması gerekmektedir.

2 thoughts on “Kapsam Dışı İşçi Statüsünde Çalışanlara 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 8 inci Maddesine Göre Aile Yardımı Ödeneği Verilebilir mi?

 • Mayıs 24, 2013 tarihinde, saat 10:59 am
  Permalink

  eşi askere giden bayan personele aile yardımı yapılırmı ?
  iyi çalışmalar

  Yanıtla
 • Ağustos 21, 2013 tarihinde, saat 11:08 pm
  Permalink

  Eşi askere giden bayan memura, askerlik süresince eşi üzerinde bir serbest meslek faaliyetinden dolayı sigortalılık ilişkisi bulunmaması kaydıyla, aile yardımı ödenebilir.

  Yanıtla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.