Geçici İşçi İken Sürekli İşçiliğe Geçirilenlerin Aylıkları

Kamu kurumlarında geçici işçi olarak çalışmakta iken 5620 sayılı Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun çerçevesinde sürekli işçi kadrosuna geçirilenlerden, geçici iş pozisyonlarında vasıfsız işçi olarak çalışmakta iken sürekli işçi kadrosuna geçirildikten sonra daha fazla ücret tespit edilmiş olan vasıflı işçi pozisyon unvanlarına atananların; yeni pozisyon unvanlarına ilişkin ücretlerden yararlandırılarak ücretlerinde artış yapılıp yapılamayacağı sıklıkla karşılaşılan sorunlardan birisidir.
Bu yazıda, söz konusu sorunlara ilişkin açıklamalara yer verilecektir.
5620 sayılı Kanunun “Geçici işçilerin sürekli iş kadrolarına veya sözleşmeli personel statüsüne geçirilmesi” başlıklı 2 nci maddesinin onbirinci fıkrasında;
“Birinci fıkra hükümlerine göre geçici iş pozisyonlarından sürekli işçi kadrolarına geçirilmiş olmalarından dolayı, bu işçilerin mevcut ücret düzeylerinde ve diğer malî ve sosyal haklarında artış yapılamaz ve ücret skalaları değiştirilemez. Bu işçilere sadece 2007 yılı ve sonraki yıllardaki toplu iş sözleşmeleri ile belirlenecek genel ücret artışları uygulanır.”
hükmüne yer verilmiştir. Böylelikle, 5620 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen kurum ve kuruluşlarda geçici işçi olarak çalışmakta iken aynı Kanun çerçevesinde sürekli işçi kadrolarına geçirilen işçilerin, bu geçiş işlemi sebebiyle ücret skalalarının değiştirilemeyeceği ve söz konusu işçilerin ücretlerinde, sürekli işçi kadrolarına geçiş tarihindeki ücretleri ile diğer malî ve sosyal haklarına ilişkin olarak 2007 yılı ve sonraki yıllarda toplu iş sözleşmesiyle belirlenecek genel ücret artışları haricinde bir artış yapılamayacağı açıkça hükme bağlanmıştır.
Buna göre, yukarıda belirtilen madde hükmü ile işçi ücretlerinin tespiti hususunda ülkemizdeki uygulama dikkate alındığında, geçici iş pozisyonlarında vasıfsız işçi olarak çalışmakta iken 5620 sayılı Kanun çerçevesinde sürekli işçi kadrosuna geçirilen işçilerin ücretlerinde;
-5620 sayılı Kanun öncesinde sürekli işçi kadrosunda çalışmakta olanlar dahil aynı kurumda çalışan işçilerin ücretlerinin yeniden belirlenmesi amacıyla ve geçici işçilerin sürekli işçi kadrolarına geçirilmesinden sonra yeni bir toplu iş sözleşmesi yapılmış ise yapılmış olan bu yeni toplu iş sözleşmesinde belirlenmiş olan genel ücret artış oranı esas alınarak,
-Yeni bir toplu iş sözleşmesi yapılarak ücretlerin yeniden belirlenmesine fiilen imkan bulunmadığı hallerde ise, Türk-İş Konfederasyonuna üye sendikaların örgütlü bulunduğu ve toplu iş sözleşmesi yapılması için yetki aldığı işyerlerinde uygulanması amacıyla Hükümet ile Türk-İş Konfederasyonu arasında yıllar itibariyle imzalanmış olan “Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü”nde belirlenmiş olan artış oranlarının geçilmemesi kaydıyla ve bireysel iş sözleşmelerinin yenilenmesi suretiyle artış yapılabileceği;
sonucu ortaya çıkmaktadır.
Yapılacak artış ise;
a) Ücret artışının yeni yapılan bir toplu iş sözleşmesine dayanması halinde toplu iş sözleşmesinin başlangıç tarihi itibariyle toplu iş sözleşmesine taraf sendikaya üye olan işçilerin söz konusu toplu iş sözleşmesinin başlangıç tarihinden itibaren, toplu iş sözleşmesine taraf sendikaya toplu iş sözleşmesinin geçerlilik tarihinden sonra üye olan işçilerin üyeliğinin işçi sendikası tarafından işverene bildirildiği tarihten itibaren, dayanışma aidatı ödemek suretiyle toplu iş sözleşmesinden yararlanmak isteyen işçilerin talep tarihinden itibaren;
b) Ücret artışının bireysel iş sözleşmesine dayanması halinde ise, yukarıda belirtilen usule göre belirlenecek artış oranı çerçevesinde aynı kurumdaki işçilerin tamamını kapsayacak şekilde bireysel iş sözleşmelerinin yeniden düzenlendiği tarihten itibaren,
uygulanabilecektir.
Nitekim, Maliye Bakanlığının 4/6/2008 tarihli ve 7642 sayılı yazısında da aynı yönde görüş bildirilmiş olduğu görülmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.