Bayram bitimini izleyen cumartesi günü fazla çalışma yaptırılan işçilerin fazla çalışma ücretleri

           Dini ve milli bayramlar için verilen tatil günlerinin Cuma akşamı son ermesi ve kamu kurumlarında veya özel sektörde çalışan işçilerin bu şekilde tatilde geçirilen Cuma gününü izleyen Cumartesi günü çalıştırılmaları halinde, bu çalışmanın bayram gününde veya genel tatil gününde çalışma kabul edilerek kendilerine artırımlı ücret ödenip ödenmeyeceği, uygulamada karşılaşılan sorunlardan birisini oluşturmaktadır. Bu yazıda, konuya açıklık getirilmeye çalışılacaktır.

          4857 sayılı İş Kanununun “Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışma” başlıklı 44 üncü maddesinde;

          “Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde işyerlerinde çalışılıp çalışılmayacağı toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmeleri ile kararlaştırılır. Sözleşmelerde hüküm bulunmaması halinde söz konusu günlerde çalışılması için işçinin onayı gereklidir.

          Bu günlere ait ücretler 47 nci maddeye göre ödenir.”

hükmüne yer verilmiştir. Anılan Kanunun “Genel tatil ücreti” başlıklı 47 nci maddesinde ise;

          “Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir…”

şeklinde bir düzenleme yapılmıştır.

          2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 2 nci maddesinde de,

           “Aşağıda sayılan resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü ve 1 Mayıs günü genel tatil günleridir.
A) Resmi bayram günleri şunlardır:
1. 23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıdır.
2. 19 Mayıs günü Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı günüdür.
3. 30 Ağustos günü Zafer Bayramıdır.
B) Dini bayramlar şunlardır:
1. Ramazan Bayramı; Arefe günü saat 13.00’ten itibaren 3,5 gündür.
2. Kurban Bayramı; Arefe günü saat 13.00’ten itibaren 4,5 gündür.
C) 1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü tatilidir.
D) Ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü ve 1 Mayıs günü resmi daire ve kuruluşlar tatil edilir.

          Bu Kanunda belirtilen Ulusal Bayram ve genel tatil günleri; Cuma günü akşamı sona erdiğinde müteakip Cumartesi gününün tamamı tatil yapılır.”

denilmektedir.

          Dolayısıyla, 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 2 nci maddesinde, genel tatil sayılan hallerin her biri ve bu hallere ilişkin tatil gün sayıları tek tek sayılmak suretiyle açıkça gösterilmiştir.

          Buna göre, Ulusal Bayram ve genel tatil günleri Cuma günü akşamı sona erdiğinde, müteakip Cumartesi gününün tamamının tatil yapılacağı hükme bağlanmış olmakla birlikte; 2429 sayılı Kanunda bu kapsamdaki cumartesi günlerinin de genel tatil günü olarak sayılan hallere dahil edilmesi yönünde herhangi bir düzenlemeye yer verilmemiştir.

          Bu itibarla, anılan Cumartesi günleri için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesine göre ödenecek ücretin, genel tatil günleri kapsamında sayılmasına ve böyle bir günde çalışanlara verilecek ücretin Ulusal Bayram veya genel tatil günlerinde çalışılmış gibi ödenmesine imkan bulunmamaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.